พิมพ์ผลแยกตามโรงเรียน


1. โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1)

10
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 1.เด็กชาย คมกริช พรมกอง
2.เด็กชาย ชาญชัย สารบูรณ์
3.เด็กชาย ณัฐวุฒิ ยิ้มพัฒน์
4.เด็กชาย ธนากร คำแพง
5.เด็กชาย รณกฤต จิบจันทร์
6.เด็กชาย นพนนท์ สิงห์ทอง
1.นาง สาคร พรมสุข
2.นาง สุภาภรณ์ คำเพราะ
3.นาง เขมิกา พันธ์ไหล
10
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 1.เด็กชาย คมกริช พรมกอง
2.เด็กชาย ชาญชัย สารบูรณ์
3.เด็กชาย ณัฐวุฒิ ยิ้มพัฒน์
4.เด็กชาย ธนากร คำแพง
5.เด็กชาย รณกฤต จิบจันทร์
6.เด็กชาย นพนนท์ สิงห์ทอง
1.นาง สาคร พรมสุข
2.นาง สุภาภรณ์ คำเพราะ
3.นาง เขมิกา พันธ์ไหล
62
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 1.เด็กชาย สุรวุฒิ วันแก้ว
2.เด็กชาย สิทธิชัย ศรีโสภา
3.เด็กชาย กฤษดา มุทุจิตร
4.เด็กชาย กฤษฎา วารินทร์
5.เด็กชาย อนิรุท สายทรัพย์
6.เด็กชาย ทวีชัย สีลาเพ็ชร
7.เด็กชาย ชินวัตร พงษ์ลุน
8.เด็กชาย สมัคร พรมบุญ
1.นาย สีวรา บึงไกร
2.นาย ศุภณัฏฐ์ ผลดี
3.นาง อรัญญา พละศักดิ์
62
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 1.เด็กชาย สุรวุฒิ วันแก้ว
2.เด็กชาย สิทธิชัย ศรีโสภา
3.เด็กชาย กฤษดา มุทุจิตร
4.เด็กชาย กฤษฎา วารินทร์
5.เด็กชาย อนิรุท สายทรัพย์
6.เด็กชาย ทวีชัย สีลาเพ็ชร
7.เด็กชาย ชินวัตร พงษ์ลุน
8.เด็กชาย สมัคร พรมบุญ
1.นาย สีวรา บึงไกร
2.นาย ศุภณัฏฐ์ ผลดี
3.นาง อรัญญา พละศักดิ์
62
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 1.เด็กชาย สุรวุฒิ วันแก้ว
2.เด็กชาย สิทธิชัย ศรีโสภา
3.เด็กชาย กฤษดา มุทุจิตร
4.เด็กชาย กฤษฎา วารินทร์
5.เด็กชาย อนิรุท สายทรัพย์
6.เด็กชาย ทวีชัย สีลาเพ็ชร
7.เด็กชาย ชินวัตร พงษ์ลุน
8.เด็กชาย สมัคร พรมบุญ
1.นาย สีวรา บึงไกร
2.นาย ศุภณัฏฐ์ ผลดี
3.นาง อรัญญา พละศักดิ์
102
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 1.เด็กชาย จิรวัฒน์ ใบปก
2.เด็กหญิง กิตติวรรณ กาหลง
3.เด็กหญิง พิยดา ยิ้มจูงนาง
1.นาง ศิริรัตน์ ยงทวี
2.นาง ณิชา บุญสถิตย์
102
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 1.เด็กชาย จิรวัฒน์ ใบปก
2.เด็กหญิง กิตติวรรณ กาหลง
3.เด็กหญิง พิยดา ยิ้มจูงนาง
1.นาง ศิริรัตน์ ยงทวี
2.นาง ณิชา บุญสถิตย์
702
ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 1.เด็กชาย เหนือตรีภพ พิมพ์ชัย
2.เด็กชาย ณัฐดนัย สาระบูรณ์
3.เด็กหญิง ปนัดดา สิงทอง
1.นาย พีรพงษ์ สีสด
2.นาง นงลักษณ์ เสตพันธ์
703
ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 1.เด็กหญิง ณัฐพิสุทธิ์ สารบูรณ์
2.เด็กหญิง ชลรัมภา คำศรี
3.เด็กหญิง เขมจิรา ทองทิพย์
1.นาง นงลักษณ์ เสตพันธ์
2.นาง หวานใจ บานชื่น
164
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 1.เด็กชาย ศุภณัฐ สืบสิงห์
2.เด็กหญิง เยาวพา พิลากุล
1.นาย บุรากร ศรีบุรี
2.นาง ประกาย เกษแก้ว
164
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 1.เด็กชาย ศุภณัฐ สืบสิงห์
2.เด็กหญิง เยาวพา พิลากุล
1.นาย บุรากร ศรีบุรี
2.นาง ประกาย เกษแก้ว
376
ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.4-ป.6 1.เด็กชาย ธีรนัย วระพุฒ
2.เด็กชาย เกียรติภูมิ วันตา
3.เด็กชาย ระพีพัฒน์ ก่อแก้ว
4.เด็กชาย วัชรพล สาระบูรณ์
5.เด็กชาย สหรัฐ ฐานโอฬาร
6.เด็กหญิง เกวลิน พิมโคตร
7.เด็กหญิง รัชนีกร กงทอง
8.เด็กหญิง เปรมศิณี สายเมฆ
9.เด็กหญิง สาวิตรี ทะสาร
10.เด็กหญิง เกตุสุดา รุ่งเรือง
1.นาย วิทยา สิงห์คง
2.นาง ภาณุรัตน์ สายหงษ์
3.นาง กรรณิการ์ อัดโท
377
ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 1.เด็กชาย ธีระพงษ์ เสนาภักดิ์
2.เด็กชาย กิตติพงษ์ พรมสุข
3.เด็กชาย เชษฐ์มงคล คำศรี
4.เด็กชาย ธนัญชัย เสนาภักดิ์
5.เด็กชาย กฤษดา ทองสุข
6.เด็กหญิง นวมินทร์ สาระบูรณ์
7.เด็กหญิง อินทิรา บัวงาม
8.เด็กหญิง สุภาวรรณ ก้านน้อย
9.เด็กหญิง สุณิสา สายกันยา
10.เด็กหญิง ปพิชญา นะวัน
1.นาย วิทยา สิงห์คง
2.นาง ภานุรัตน์ สายหงษ์
3.นาง กรรณิการ์ อัดโท
378
ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.4-ป.6 1.เด็กชาย จิรพงศ์ คำศรี
2.เด็กหญิง เกตุสุดา พละศักดิ์
3.เด็กหญิง พัชนกัณฑ์ สาระบูรณ์
4.เด็กหญิง สุธาทิพย์ พันธ์วิลัย
5.เด็กหญิง อาริษา แสงเดช
6.เด็กหญิง ทิพย์ภาพร บานชื่น
1.นาย วิทยา สิงห์คง
2.นาง ภาณุรัตน์ สายหงษ์
3.นาง กรรณิการ์ อัดโท
702
ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 1.เด็กชาย เหนือตรีภพ พิมพ์ชัย
2.เด็กชาย ณัฐดนัย สาระบูรณ์
3.เด็กหญิง ปนัดดา สิงทอง
1.นาย พีรพงษ์ สีสด
2.นาง นงลักษณ์ เสตพันธ์
379
ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 1.เด็กหญิง กมลชนก ศรีแตง
2.เด็กหญิง ธิดารัตน์ พิลากุล
3.เด็กหญิง จิตสุภา กิ่งแก้ว
4.เด็กหญิง กุลณัฐ พรมสุข
5.เด็กหญิง จุฑารัตน์ บุญเหลือ
6.เด็กหญิง วัลลภา สาระบูรณ์
7.เด็กหญิง นารากรณ์ พื้นพรม
8.เด็กหญิง กมลวรรณ จันทง
1.นาย วิทยา สิงห์คง
2.นาง ภาณุรัตน์ สายหงษ์
3.นาง กรรณิการ์ อัดโท
337
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 1.เด็กชาย อภิวิชญ์ คำแพง 1.นาย วิทยา สิงห์คง
338
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 1.เด็กหญิง แคทรียา ชาลี 1.นาย วิทยา สิงห์คง
703
ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 1.เด็กหญิง ณัฐพิสุทธิ์ สารบูรณ์
2.เด็กหญิง ชลรัมภา คำศรี
3.เด็กหญิง เขมจิรา ทองทิพย์
1.นาง นงลักษณ์ เสตพันธ์
2.นาง หวานใจ บานชื่น
10
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 1.เด็กชาย คมกริช พรมกอง
2.เด็กชาย ชาญชัย สารบูรณ์
3.เด็กชาย ณัฐวุฒิ ยิ้มพัฒน์
4.เด็กชาย ธนากร คำแพง
5.เด็กชาย รณกฤต จิบจันทร์
6.เด็กชาย นพนนท์ สิงห์ทอง
1.นาง สาคร พรมสุข
2.นาง สุภาภรณ์ คำเพราะ
3.นาง เขมิกา พันธ์ไหล
377
ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 1.เด็กชาย ธีระพงษ์ เสนาภักดิ์
2.เด็กชาย กิตติพงษ์ พรมสุข
3.เด็กชาย เชษฐ์มงคล คำศรี
4.เด็กชาย ธนัญชัย เสนาภักดิ์
5.เด็กชาย กฤษดา ทองสุข
6.เด็กหญิง นวมินทร์ สาระบูรณ์
7.เด็กหญิง อินทิรา บัวงาม
8.เด็กหญิง สุภาวรรณ ก้านน้อย
9.เด็กหญิง สุณิสา สายกันยา
10.เด็กหญิง ปพิชญา นะวัน
1.นาย วิทยา สิงห์คง
2.นาง ภานุรัตน์ สายหงษ์
3.นาง กรรณิการ์ อัดโท
377
ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 1.เด็กชาย ธีระพงษ์ เสนาภักดิ์
2.เด็กชาย กิตติพงษ์ พรมสุข
3.เด็กชาย เชษฐ์มงคล คำศรี
4.เด็กชาย ธนัญชัย เสนาภักดิ์
5.เด็กชาย กฤษดา ทองสุข
6.เด็กหญิง นวมินทร์ สาระบูรณ์
7.เด็กหญิง อินทิรา บัวงาม
8.เด็กหญิง สุภาวรรณ ก้านน้อย
9.เด็กหญิง สุณิสา สายกันยา
10.เด็กหญิง ปพิชญา นะวัน
1.นาย วิทยา สิงห์คง
2.นาง ภานุรัตน์ สายหงษ์
3.นาง กรรณิการ์ อัดโท
376
ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.4-ป.6 1.เด็กชาย ธีรนัย วระพุฒ
2.เด็กชาย เกียรติภูมิ วันตา
3.เด็กชาย ระพีพัฒน์ ก่อแก้ว
4.เด็กชาย วัชรพล สาระบูรณ์
5.เด็กชาย สหรัฐ ฐานโอฬาร
6.เด็กหญิง เกวลิน พิมโคตร
7.เด็กหญิง รัชนีกร กงทอง
8.เด็กหญิง เปรมศิณี สายเมฆ
9.เด็กหญิง สาวิตรี ทะสาร
10.เด็กหญิง เกตุสุดา รุ่งเรือง
1.นาย วิทยา สิงห์คง
2.นาง ภาณุรัตน์ สายหงษ์
3.นาง กรรณิการ์ อัดโท
378
ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.4-ป.6 1.เด็กชาย จิรพงศ์ คำศรี
2.เด็กหญิง เกตุสุดา พละศักดิ์
3.เด็กหญิง พัชนกัณฑ์ สาระบูรณ์
4.เด็กหญิง สุธาทิพย์ พันธ์วิลัย
5.เด็กหญิง อาริษา แสงเดช
6.เด็กหญิง ทิพย์ภาพร บานชื่น
1.นาย วิทยา สิงห์คง
2.นาง ภาณุรัตน์ สายหงษ์
3.นาง กรรณิการ์ อัดโท
378
ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.4-ป.6 1.เด็กชาย จิรพงศ์ คำศรี
2.เด็กหญิง เกตุสุดา พละศักดิ์
3.เด็กหญิง พัชนกัณฑ์ สาระบูรณ์
4.เด็กหญิง สุธาทิพย์ พันธ์วิลัย
5.เด็กหญิง อาริษา แสงเดช
6.เด็กหญิง ทิพย์ภาพร บานชื่น
1.นาย วิทยา สิงห์คง
2.นาง ภาณุรัตน์ สายหงษ์
3.นาง กรรณิการ์ อัดโท
379
ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 1.เด็กหญิง กมลชนก ศรีแตง
2.เด็กหญิง ธิดารัตน์ พิลากุล
3.เด็กหญิง จิตสุภา กิ่งแก้ว
4.เด็กหญิง กุลณัฐ พรมสุข
5.เด็กหญิง จุฑารัตน์ บุญเหลือ
6.เด็กหญิง วัลลภา สาระบูรณ์
7.เด็กหญิง นารากรณ์ พื้นพรม
8.เด็กหญิง กมลวรรณ จันทง
1.นาย วิทยา สิงห์คง
2.นาง ภาณุรัตน์ สายหงษ์
3.นาง กรรณิการ์ อัดโท
379
ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 1.เด็กหญิง กมลชนก ศรีแตง
2.เด็กหญิง ธิดารัตน์ พิลากุล
3.เด็กหญิง จิตสุภา กิ่งแก้ว
4.เด็กหญิง กุลณัฐ พรมสุข
5.เด็กหญิง จุฑารัตน์ บุญเหลือ
6.เด็กหญิง วัลลภา สาระบูรณ์
7.เด็กหญิง นารากรณ์ พื้นพรม
8.เด็กหญิง กมลวรรณ จันทง
1.นาย วิทยา สิงห์คง
2.นาง ภาณุรัตน์ สายหงษ์
3.นาง กรรณิการ์ อัดโท
376
ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.4-ป.6 1.เด็กชาย ธีรนัย วระพุฒ
2.เด็กชาย เกียรติภูมิ วันตา
3.เด็กชาย ระพีพัฒน์ ก่อแก้ว
4.เด็กชาย วัชรพล สาระบูรณ์
5.เด็กชาย สหรัฐ ฐานโอฬาร
6.เด็กหญิง เกวลิน พิมโคตร
7.เด็กหญิง รัชนีกร กงทอง
8.เด็กหญิง เปรมศิณี สายเมฆ
9.เด็กหญิง สาวิตรี ทะสาร
10.เด็กหญิง เกตุสุดา รุ่งเรือง
1.นาย วิทยา สิงห์คง
2.นาง ภาณุรัตน์ สายหงษ์
3.นาง กรรณิการ์ อัดโท

2. โรงเรียนบ้านกุดผักหนามคำน้อย
174
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 1.เด็กชาย รัชชานนท์ สุพลวงศ์
2.เด็กชาย พีระภัทร สุขทวี
1.นางสาว ศิริภรณ์ ขันชัย
369
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 1.เด็กชาย พลธนากร ทุมมา 1.นางสาว ศิริวรรณ ศรีเสมอ
395
ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง สุธาริณี สายที
2.เด็กหญิง คีตภัทร กันวิเศษ
3.เด็กหญิง พีระภา รัตนพันธ์
4.เด็กหญิง นิชานาต พละศักดิ์
5.เด็กหญิง โสรยา ชุมนุม
6.เด็กหญิง ธาริณี คำแพง
7.เด็กหญิง พฤกษา เลื่อนฉวี
8.เด็กหญิง สะริตา ศรีเสริม
9.เด็กหญิง สุภาพร หมู่ทอง
10.เด็กหญิง วนิดา แพทย์นาดี
1.นาย ธนานันต์ ศรีประภาพงศ์
2.นางสาว ศิริวรรณ ศรีเสมอ
3.นางสาว ศิริภรณ์ ขันชัย
4.นางสาว ฐานิศร คำศรี
395
ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง สุธาริณี สายที
2.เด็กหญิง คีตภัทร กันวิเศษ
3.เด็กหญิง พีระภา รัตนพันธ์
4.เด็กหญิง นิชานาต พละศักดิ์
5.เด็กหญิง โสรยา ชุมนุม
6.เด็กหญิง ธาริณี คำแพง
7.เด็กหญิง พฤกษา เลื่อนฉวี
8.เด็กหญิง สะริตา ศรีเสริม
9.เด็กหญิง สุภาพร หมู่ทอง
10.เด็กหญิง วนิดา แพทย์นาดี
1.นาย ธนานันต์ ศรีประภาพงศ์
2.นางสาว ศิริวรรณ ศรีเสมอ
3.นางสาว ศิริภรณ์ ขันชัย
4.นางสาว ฐานิศร คำศรี
395
ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง สุธาริณี สายที
2.เด็กหญิง คีตภัทร กันวิเศษ
3.เด็กหญิง พีระภา รัตนพันธ์
4.เด็กหญิง นิชานาต พละศักดิ์
5.เด็กหญิง โสรยา ชุมนุม
6.เด็กหญิง ธาริณี คำแพง
7.เด็กหญิง พฤกษา เลื่อนฉวี
8.เด็กหญิง สะริตา ศรีเสริม
9.เด็กหญิง สุภาพร หมู่ทอง
10.เด็กหญิง วนิดา แพทย์นาดี
1.นาย ธนานันต์ ศรีประภาพงศ์
2.นางสาว ศิริวรรณ ศรีเสมอ
3.นางสาว ศิริภรณ์ ขันชัย
4.นางสาว ฐานิศร คำศรี
395
ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง สุธาริณี สายที
2.เด็กหญิง คีตภัทร กันวิเศษ
3.เด็กหญิง พีระภา รัตนพันธ์
4.เด็กหญิง นิชานาต พละศักดิ์
5.เด็กหญิง โสรยา ชุมนุม
6.เด็กหญิง ธาริณี คำแพง
7.เด็กหญิง พฤกษา เลื่อนฉวี
8.เด็กหญิง สะริตา ศรีเสริม
9.เด็กหญิง สุภาพร หมู่ทอง
10.เด็กหญิง วนิดา แพทย์นาดี
1.นาย ธนานันต์ ศรีประภาพงศ์
2.นางสาว ศิริวรรณ ศรีเสมอ
3.นางสาว ศิริภรณ์ ขันชัย
4.นางสาว ฐานิศร คำศรี

3. โรงเรียนบ้านเขวาธะนัง
1
การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 1.เด็กชาย เกรียงเดช วรเชษฐ
2.เด็กชาย เดชณรงค์ วงษ์แก้ว
3.เด็กชาย วัชรพล สิงห์เสน
1.นาย อิสระพงษ์ แก้วใส
2.นาย สัสดี สีผาลา
1
การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 1.เด็กชาย เกรียงเดช วรเชษฐ
2.เด็กชาย เดชณรงค์ วงษ์แก้ว
3.เด็กชาย วัชรพล สิงห์เสน
1.นาย อิสระพงษ์ แก้วใส
2.นาย สัสดี สีผาลา
268
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 1.เด็กชาย รัฐภูมิ พรหมทอง 1.นางสาว นฤมล สุรวิทย์
269
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง นิตยา เสมามิ่ง 1.นางสาว บุษยา พวงจำปา
308
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง กิ่งแก้ว กลิ่นจันทร์
2.เด็กหญิง ทักษะพร โพธิ์ขาว
1.นาย สัสดี สีผาลา
2.นางสาว บุษยา พวงจำปา
308
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง กิ่งแก้ว กลิ่นจันทร์
2.เด็กหญิง ทักษะพร โพธิ์ขาว
1.นาย สัสดี สีผาลา
2.นางสาว บุษยา พวงจำปา
702
ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 1.เด็กชาย วีรวัฒน์ ศรีพารา
2.เด็กชาย ธนากร พรมชัย
3.เด็กชาย วรเดช วรเชษฐ
1.นางสาว บุปผาวรรณ์ สีดา
2.นาง สำราญ วันโสภา
702
ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 1.เด็กชาย วีรวัฒน์ ศรีพารา
2.เด็กชาย ธนากร พรมชัย
3.เด็กชาย วรเดช วรเชษฐ
1.นางสาว บุปผาวรรณ์ สีดา
2.นาง สำราญ วันโสภา
703
ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 1.เด็กชาย พัชรพล วงษ์แก้ว
2.เด็กชาย ธนโชติ ลุนพันธ์
3.เด็กหญิง ชนิตา เสนาภัท
1.นางสาว บุปผาวรรณ์ สีดา
2.นาง สำราญ วันโสภา
703
ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 1.เด็กชาย พัชรพล วงษ์แก้ว
2.เด็กชาย ธนโชติ ลุนพันธ์
3.เด็กหญิง ชนิตา เสนาภัท
1.นางสาว บุปผาวรรณ์ สีดา
2.นาง สำราญ วันโสภา

4. โรงเรียนบ้านคำกลาง
702
ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 1.เด็กชาย นนทวัฒน์ พวงเพ็ชร
2.เด็กชาย จิรพัฒน์ ดาผา
3.เด็กหญิง อาริสา มาสงค์
1.นางสาว นิธิกานต์ กิ่งแก้ว
2.นางสาว รุ่งมณี อำนวยโพธิ์
702
ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 1.เด็กชาย นนทวัฒน์ พวงเพ็ชร
2.เด็กชาย จิรพัฒน์ ดาผา
3.เด็กหญิง อาริสา มาสงค์
1.นางสาว นิธิกานต์ กิ่งแก้ว
2.นางสาว รุ่งมณี อำนวยโพธิ์
703
ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 1.เด็กชาย ภูวดล พงษ์เกษ
2.เด็กชาย อภิชัย ธิกะกุล
3.เด็กหญิง ลลียา โกศล
1.นาย ยุทธิพงษ์ สุขวงค์
2.นางสาว นิธิกานต์ กิ่งแก้ว
703
ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 1.เด็กชาย ภูวดล พงษ์เกษ
2.เด็กชาย อภิชัย ธิกะกุล
3.เด็กหญิง ลลียา โกศล
1.นาย ยุทธิพงษ์ สุขวงค์
2.นางสาว นิธิกานต์ กิ่งแก้ว
311
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 1.เด็กชาย มาวิน ภูพูล
2.เด็กหญิง จิรนันท์ สุขวงษ์
3.เด็กหญิง ยุวเรศ ปัญญาวัน
1.นางสาว รุ่งมณี อำนวยโพธิ์
2.นาง อารยา พลศรี
311
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 1.เด็กชาย มาวิน ภูพูล
2.เด็กหญิง จิรนันท์ สุขวงษ์
3.เด็กหญิง ยุวเรศ ปัญญาวัน
1.นางสาว รุ่งมณี อำนวยโพธิ์
2.นาง อารยา พลศรี
312
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง ปริญญา ทาทอง
2.เด็กหญิง พนัชกร สุวรรณ
3.เด็กหญิง จิตรทิวา สุวรรณ
1.นาย ธนชัย อุ่นอ้วน
2.นาง อารยา พลศรี
312
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง ปริญญา ทาทอง
2.เด็กหญิง พนัชกร สุวรรณ
3.เด็กหญิง จิตรทิวา สุวรรณ
1.นาย ธนชัย อุ่นอ้วน
2.นาง อารยา พลศรี
2
คอมพิวเตอร์
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 1.เด็กชาย ก้องภพ พันธ์เพชร
2.เด็กชาย สิทธิพัทธ์ สุวรรณศรี
1.นาย ธนชัย อุ่นอ้วน
2.นางสาว รุ่งมณี อำนวยโพธิ์
2
คอมพิวเตอร์
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 1.เด็กชาย ก้องภพ พันธ์เพชร
2.เด็กชาย สิทธิพัทธ์ สุวรรณศรี
1.นาย ธนชัย อุ่นอ้วน
2.นางสาว รุ่งมณี อำนวยโพธิ์
174
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 1.เด็กชาย ธนากร เถาว์บุญ
2.เด็กชาย กฤติน วันนา
1.นาย ทนงศักดิ์ ภักดี
181
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 1.เด็กชาย วีรวัฒน์ จบมะลุม
2.เด็กชาย ธิเบศร์ เห็มภาค
1.นาย ทนงศักดิ์ ภักดี
184
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 1.เด็กชาย ธีรภัทร ชินวงค์
2.เด็กชาย สิทธิชัย พวงจำปา
1.นาย ทนงศักดิ์ ภักดี

5. โรงเรียนบ้านคำสะอาด
702
ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 1.เด็กชาย อนันต์สิทธิ์ สุดภักดี
2.เด็กหญิง ศุภัทศร บุญล้น
3.เด็กหญิง ปาลิตา โยธา
1.นาง ทองใบ บุญเนตร
2.นาง สารีย์ เบญจมาศ
702
ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 1.เด็กชาย อนันต์สิทธิ์ สุดภักดี
2.เด็กหญิง ศุภัทศร บุญล้น
3.เด็กหญิง ปาลิตา โยธา
1.นาง ทองใบ บุญเนตร
2.นาง สารีย์ เบญจมาศ
703
ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 1.เด็กชาย วันเฉลิม เสนพาท
2.เด็กหญิง ปุณยาพร สุขชาติ
3.เด็กหญิง กุลวดี ตลอดนอก
1.นาง สารีย์ เบญจมาศ
2.นาง ทองใบ บุญเนตร
703
ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 1.เด็กชาย วันเฉลิม เสนพาท
2.เด็กหญิง ปุณยาพร สุขชาติ
3.เด็กหญิง กุลวดี ตลอดนอก
1.นาง สารีย์ เบญจมาศ
2.นาง ทองใบ บุญเนตร
174
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 1.เด็กชาย ภานุวัฒน์ บุญศิริ
2.เด็กชาย ธวัชชัย โพธิ์ไพร
1.นาง พนาไพร กัดกุมภา
181
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 1.เด็กชาย เชษฐ์ณัฐชา วันทา
2.เด็กชาย ศุภโชค ผ่องใส
1.นาย ทรงเดช ชิดดี
164
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 1.เด็กชาย พีรภาส ไชยสาร
2.เด็กหญิง ธาราทิพย์ มะโนรัตน์
1.นางสาว ชนะรัตน์ มีคุณ
2.นาง ประยอม คำหงษา
164
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 1.เด็กชาย พีรภาส ไชยสาร
2.เด็กหญิง ธาราทิพย์ มะโนรัตน์
1.นางสาว ชนะรัตน์ มีคุณ
2.นาง ประยอม คำหงษา
165
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 1.เด็กชาย ปัจพล มาลัยศรี
2.เด็กหญิง ศุภษร ฝั่งไธสง
1.นาย สุรพงษ์ หลักเพชร
2.นางสาว มุกดา ทองคำผุย
165
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 1.เด็กชาย ปัจพล มาลัยศรี
2.เด็กหญิง ศุภษร ฝั่งไธสง
1.นาย สุรพงษ์ หลักเพชร
2.นางสาว มุกดา ทองคำผุย
262
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 1.เด็กหญิง พรรรณิภา สุขหมั่น 1.นาง พนาไพร กัดกุมภา
268
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 1.เด็กหญิง กนกวรรณ แสงสกุล 1.นาง ประยอม คำหงษา
269
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง ปภาวรินทร์ บุญล้น 1.นางสาว ธันยพร แหวนวงษ์
307
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 1.เด็กหญิง วิจิตรา ครองยุติ
2.เด็กหญิง นฤมล แก้วเชื่อม
1.นางสาว ชนะรัตน์ มีคุณ
2.นาง พนาไพร กัดกุมภา
307
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 1.เด็กหญิง วิจิตรา ครองยุติ
2.เด็กหญิง นฤมล แก้วเชื่อม
1.นางสาว ชนะรัตน์ มีคุณ
2.นาง พนาไพร กัดกุมภา
308
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง วาสนา ชาญเชี่ยว
2.เด็กหญิง มธุรดา ไชยสาร
1.นาย สุรพงษ์ หลักเพชร
2.นาง เด่นดวง บุญชาลี
308
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง วาสนา ชาญเชี่ยว
2.เด็กหญิง มธุรดา ไชยสาร
1.นาย สุรพงษ์ หลักเพชร
2.นาง เด่นดวง บุญชาลี
309
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 1.เด็กหญิง สุภาพร พิมศรีโคตร
2.เด็กหญิง จารุวรรณ เสาะแสวง
1.นาง เด่นดวง บุญชาลี
2.นาง นิภาภรณ์ ทัดเทียม
309
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 1.เด็กหญิง สุภาพร พิมศรีโคตร
2.เด็กหญิง จารุวรรณ เสาะแสวง
1.นาง เด่นดวง บุญชาลี
2.นาง นิภาภรณ์ ทัดเทียม
310
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 1.เด็กหญิง ญานิกา วงศ์เสนา 1.นาย สิทธิชัย พันธ์ศรี
311
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 1.เด็กชาย เฉลิมชัย วงค์ศรี
2.เด็กหญิง นภัสวรรณ บุญนอก
3.เด็กหญิง จันทิมา ภูมิอ่อน
1.นางสาว ชนะรัตน์ มีคุณ
2.นาง ประยอม คำหงษา
311
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 1.เด็กชาย เฉลิมชัย วงค์ศรี
2.เด็กหญิง นภัสวรรณ บุญนอก
3.เด็กหญิง จันทิมา ภูมิอ่อน
1.นางสาว ชนะรัตน์ มีคุณ
2.นาง ประยอม คำหงษา
102
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง ละอองดาว เรืองศรี
2.เด็กหญิง ปรียานุช สีดาจันทร์
3.เด็กหญิง พิมพ์พิไล โพธิ์ไพร
1.นางสาว พัชรี รัตวาล
2.นางสาว อมรรัตน์ อรุณเรือง
102
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง ละอองดาว เรืองศรี
2.เด็กหญิง ปรียานุช สีดาจันทร์
3.เด็กหญิง พิมพ์พิไล โพธิ์ไพร
1.นางสาว พัชรี รัตวาล
2.นางสาว อมรรัตน์ อรุณเรือง
103
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 1.เด็กหญิง ศิริวรรณ ทาพันธ์
2.เด็กหญิง ณัฐธิดา เพียรักษา
3.เด็กหญิง สุนิสา เพชรจันทึก
1.นาย ถาวร แพงสกล
2.นางสาว ธันยพร แหวนวงษ์
103
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 1.เด็กหญิง ศิริวรรณ ทาพันธ์
2.เด็กหญิง ณัฐธิดา เพียรักษา
3.เด็กหญิง สุนิสา เพชรจันทึก
1.นาย ถาวร แพงสกล
2.นางสาว ธันยพร แหวนวงษ์
21
คอมพิวเตอร์
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 1.เด็กชาย ไววิทย์ ทินโนรส
2.เด็กชาย พรชัย จูมสีมา
1.นาย วิทยา โสมณี
2.นาย ถาวร แพงสกล
21
คอมพิวเตอร์
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 1.เด็กชาย ไววิทย์ ทินโนรส
2.เด็กชาย พรชัย จูมสีมา
1.นาย วิทยา โสมณี
2.นาย ถาวร แพงสกล
28
คอมพิวเตอร์
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 1.เด็กชาย สุริยา อาจหาญ
2.เด็กชาย ฤทธิชัย ถวิลไพร
1.นาย วิทยา โสมณี
2.นางสาว เสาวนีย์ ประดับศรี
28
คอมพิวเตอร์
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 1.เด็กชาย สุริยา อาจหาญ
2.เด็กชาย ฤทธิชัย ถวิลไพร
1.นาย วิทยา โสมณี
2.นางสาว เสาวนีย์ ประดับศรี
22
การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง จินดารัตน์ อาจหาญ
2.เด็กหญิง อรพรรณ แสวงดี
3.เด็กหญิง ปุณนิศา แก้วจันทร์
1.นาง นิภาภรณ์ ทัดเทียม
2.นาง เด่นดวง บุญชาลี
22
การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง จินดารัตน์ อาจหาญ
2.เด็กหญิง อรพรรณ แสวงดี
3.เด็กหญิง ปุณนิศา แก้วจันทร์
1.นาง นิภาภรณ์ ทัดเทียม
2.นาง เด่นดวง บุญชาลี
23
การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 1.เด็กหญิง สุพรรณษา จันทะไพร
2.เด็กหญิง นิภารัตน์ ครองยุติ
3.เด็กหญิง จิราพร ดีบัวภา
1.นาย สิทธิชัย พันธ์ศรี
2.นาง นิภาภรณ์ ทัดเทียม
23
การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 1.เด็กหญิง สุพรรณษา จันทะไพร
2.เด็กหญิง นิภารัตน์ ครองยุติ
3.เด็กหญิง จิราพร ดีบัวภา
1.นาย สิทธิชัย พันธ์ศรี
2.นาง นิภาภรณ์ ทัดเทียม

6. โรงเรียนบ้านดอนเขียว
702
ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 1.เด็กชาย ณัฐนนท์ ขำอ้น
2.เด็กชาย ศุภวิชญ์ สมร่าง
3.เด็กหญิง สุมิตรา วงจันทเลียง
1.นางสาว ประยูร โพธิ์บุตรดี
2.นาง รัศมี งามพันธ์
702
ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 1.เด็กชาย ณัฐนนท์ ขำอ้น
2.เด็กชาย ศุภวิชญ์ สมร่าง
3.เด็กหญิง สุมิตรา วงจันทเลียง
1.นางสาว ประยูร โพธิ์บุตรดี
2.นาง รัศมี งามพันธ์
703
ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 1.เด็กหญิง กวินธิดา ชินวงศ์
2.เด็กหญิง ฐิติพร กติยะวงศ์
3.เด็กหญิง ญารินทร์ดา แก้วจันทร์ทอง
1.นางสาว ประยูร โพธิ์บุตรดี
2.นาง รัศมี งามพันธ์
703
ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 1.เด็กหญิง กวินธิดา ชินวงศ์
2.เด็กหญิง ฐิติพร กติยะวงศ์
3.เด็กหญิง ญารินทร์ดา แก้วจันทร์ทอง
1.นางสาว ประยูร โพธิ์บุตรดี
2.นาง รัศมี งามพันธ์
165
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 1.เด็กชาย จาตุภัทร์ ผิวสว่าง
2.เด็กหญิง ปวีณ์นุช ดวงแก้ว
1.นาง พัชรี ครองยุติ
2.นาง มยุรี วงจันทเลียง
165
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 1.เด็กชาย จาตุภัทร์ ผิวสว่าง
2.เด็กหญิง ปวีณ์นุช ดวงแก้ว
1.นาง พัชรี ครองยุติ
2.นาง มยุรี วงจันทเลียง
164
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 1.เด็กชาย คณิศร อินสวน
2.เด็กหญิง กัญญาวีร์ บุดดา
1.นาง พัชรี ครองยุติ
2.นาง มยุรี วงจันทเลียง
164
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 1.เด็กชาย คณิศร อินสวน
2.เด็กหญิง กัญญาวีร์ บุดดา
1.นาง พัชรี ครองยุติ
2.นาง มยุรี วงจันทเลียง
174
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 1.เด็กชาย สุเมธ วงจันทเลียง
2.เด็กชาย อัครวินท์ สายเนตร
1.นางสาว หัทยา พร้อมพรม
22
การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 1.เด็กชาย ธนันชัย ทองพามี
2.เด็กหญิง ประภัสสร ผาแก้ว
3.เด็กหญิง เจนจิรา ธรรมโส
1.นาย เทิดศักดิ์ ยงทวี
2.นาย ฉัตรพันธ์ แก้วเหลา
22
การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 1.เด็กชาย ธนันชัย ทองพามี
2.เด็กหญิง ประภัสสร ผาแก้ว
3.เด็กหญิง เจนจิรา ธรรมโส
1.นาย เทิดศักดิ์ ยงทวี
2.นาย ฉัตรพันธ์ แก้วเหลา
2
คอมพิวเตอร์
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 1.เด็กชาย ปิยวัฒน์ เรืองรัตน์
2.เด็กชาย ธีรพล เสนาภักดิ์
1.นางสาว หัทยา พร้อมพรม
2.นาง พัชรี ครองยุติ
2
คอมพิวเตอร์
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 1.เด็กชาย ปิยวัฒน์ เรืองรัตน์
2.เด็กชาย ธีรพล เสนาภักดิ์
1.นางสาว หัทยา พร้อมพรม
2.นาง พัชรี ครองยุติ
352
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 1.เด็กชาย สุธิวัส เบ็ญจมา 1.นาย สายันต์ ยมราช
370
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 1.เด็กหญิง อารียา นางาม 1.นาย สายันต์ ยมราช
262
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 1.เด็กหญิง กมลรัตน์ ภู่จันทึก 1.นางสาว หัทยา พร้อมพรม
268
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 1.เด็กหญิง บัณฑิตา แก้วบัลลังก์ 1.นางสาว หัทยา พร้อมพรม
269
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 1.เด็กชาย ปัณณวรรธ เกษแก้ว 1.นาย เทิดศักดิ์ ยงทวี
307
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 1.เด็กหญิง ณัฐฉรียา วงค์คำจันทร์
2.เด็กหญิง สุภาพร ผาแก้ว
1.นางสาว หัทยา พร้อมพรม
2.นาง พัชรี ครองยุติ
307
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 1.เด็กหญิง ณัฐฉรียา วงค์คำจันทร์
2.เด็กหญิง สุภาพร ผาแก้ว
1.นางสาว หัทยา พร้อมพรม
2.นาง พัชรี ครองยุติ
135
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 1.เด็กชาย ท้องฟ้า นางวงค์
2.เด็กหญิง นันทญาภรณ์ มูลไชย
1.นาง พัชรี ครองยุติ
2.นาง มยุรี วงจันทเลียง
135
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 1.เด็กชาย ท้องฟ้า นางวงค์
2.เด็กหญิง นันทญาภรณ์ มูลไชย
1.นาง พัชรี ครองยุติ
2.นาง มยุรี วงจันทเลียง
226
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 1.เด็กชาย ทินกร เสียงดี
2.เด็กชาย ปฏิภาณร์ วิลาศ
3.เด็กชาย พัชรวีระพงศ์ คำเคนบ้ง
1.นาย เทิดศักดิ์ ยงทวี
2.นาย ฉัตรพันธ์ แก้วเหลา
226
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 1.เด็กชาย ทินกร เสียงดี
2.เด็กชาย ปฏิภาณร์ วิลาศ
3.เด็กชาย พัชรวีระพงศ์ คำเคนบ้ง
1.นาย เทิดศักดิ์ ยงทวี
2.นาย ฉัตรพันธ์ แก้วเหลา

7. โรงเรียนบ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา)
307
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 1.เด็กหญิง กิตติยา ทารักษ์
2.เด็กหญิง ศิริบูรณ์ คำโสภา
1.นางสาว อุไรพร ศระเนตร
2.นางสาว กิตติยาภรณ์ คงสิน
307
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 1.เด็กหญิง กิตติยา ทารักษ์
2.เด็กหญิง ศิริบูรณ์ คำโสภา
1.นางสาว อุไรพร ศระเนตร
2.นางสาว กิตติยาภรณ์ คงสิน
308
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง ธิญาดา ชาภักดี
2.เด็กหญิง ชนม์นิภา คำกิ่ง
1.นาง สุภรักษ์ จำปาจูม
370
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 1.เด็กหญิง ยุวดี ศิริบูรณ์ 1.นาง สุภรักษ์ จำปาจูม
372
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 1.เด็กหญิง ยุพารัตน์ เมี้ยงติ่ง 1.นาง สุภรักษ์ จำปาจูม
604
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 1.เด็กหญิง อัยรดา อุทุม 1.นาง สุภรักษ์ จำปาจูม
736
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 1.เด็กหญิง อธิชา วงษ์ประเทศ 1.นาง สุภรักษ์ จำปาจูม
395
ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง ยุพารัตน์ เมี้ยงติ่ง
2.เด็กหญิง ศุภาดา คำกิ่ง
3.เด็กหญิง อธิชา วงษ์ประเทศ
1.นาง สุภรักษ์ จำปาจูม
165
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 1.เด็กชาย นันทพงษ์ จำปาทอง
2.เด็กหญิง พิยะดา กันหารินทร์
1.นางสาว นุชนาฎ นามฮุง
67
การงานอาชีพ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 1.เด็กชาย คฑาวุธ ศรีหาเวช
2.เด็กหญิง นภัสสร มะโหลี
3.เด็กหญิง หทัยรัตน์ โททอง
1.นางสาว สุพรรณี ลาพรมมา
2.นางสาว นุชนาฏ นามฮุง
67
การงานอาชีพ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 1.เด็กชาย คฑาวุธ ศรีหาเวช
2.เด็กหญิง นภัสสร มะโหลี
3.เด็กหญิง หทัยรัตน์ โททอง
1.นางสาว สุพรรณี ลาพรมมา
2.นางสาว นุชนาฏ นามฮุง

8. โรงเรียนบ้านท่าคล้อ
174
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 1.เด็กชาย วชิรวิทย์ อำนวยโพธิ์
2.เด็กชาย เมธัส จันทร์สุตะ
1.นาย ปราโมทย์ โคตพันธ์
164
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 1.เด็กชาย เจษฎา สายสิงห์
2.เด็กหญิง ลลิตา ยุทธพันธ์
1.นาง นวลอนงค์ ธรรมแก้ว
2.นาง จันจิรา พรมสิงห์
164
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 1.เด็กชาย เจษฎา สายสิงห์
2.เด็กหญิง ลลิตา ยุทธพันธ์
1.นาง นวลอนงค์ ธรรมแก้ว
2.นาง จันจิรา พรมสิงห์
165
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 1.เด็กชาย จิรายุทธ เนาวบุตร
2.เด็กหญิง ปาริตา ศรีจันทร์ดา
1.นาง รุ่งทิพย์ มานะวงศ์
2.นาง บุญชุม คำทอง
165
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 1.เด็กชาย จิรายุทธ เนาวบุตร
2.เด็กหญิง ปาริตา ศรีจันทร์ดา
1.นาง รุ่งทิพย์ มานะวงศ์
2.นาง บุญชุม คำทอง
166
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 1.เด็กชาย เอกชัย พละศักดิ์
2.เด็กหญิง แพรวไพลิน สาแก้ว
1.นาง รุ่งทิพย์ มานะวงศ์
2.นาง บุญชุม คำทอง
268
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 1.เด็กหญิง เบญญาภา สืบสัตย์ 1.นาง รัดดา เสนคำสอน
269
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง กัญธิมา สร้อยคำ 1.นาง ดารุณีย์ เชื้อลี
271
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 1.เด็กหญิง นภัสสร พิมพ์นนท์ 1.นาง สุภาพร บุญไทย
1
การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง ธิดารัตน์ บุญไอ้
2.เด็กหญิง ชมพูนุช สายคำ
3.เด็กหญิง ปรริตา ศรีจันท์ดา
1.นาง สุภาพร บุญไทย
2.นาง รุ่งทิพย์ มานะวงศ์
1
การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง ธิดารัตน์ บุญไอ้
2.เด็กหญิง ชมพูนุช สายคำ
3.เด็กหญิง ปรริตา ศรีจันท์ดา
1.นาง สุภาพร บุญไทย
2.นาง รุ่งทิพย์ มานะวงศ์
6
การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 1.เด็กหญิง ยุวดี อธิลา
2.เด็กหญิง นันธิดา สาลีมี
3.เด็กหญิง มลิวัลย์ บุญเรืองยศ
1.นางสาว จิดาภา อำนวยโภชน์
2.นาง บุญชุม คำทอง
6
การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 1.เด็กหญิง ยุวดี อธิลา
2.เด็กหญิง นันธิดา สาลีมี
3.เด็กหญิง มลิวัลย์ บุญเรืองยศ
1.นางสาว จิดาภา อำนวยโภชน์
2.นาง บุญชุม คำทอง
177
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 1.เด็กชาย วันนา ไชยสัตย์
2.เด็กชาย พันธุ์ภูมิ ศรีสมบูรณ์
3.เด็กชาย ณัฐวัตร พันธ์ศิริ
1.นางสาว จิดาภา อำนวยโภชน์
2.นาง รัดดา เสนคำสอน
177
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 1.เด็กชาย วันนา ไชยสัตย์
2.เด็กชาย พันธุ์ภูมิ ศรีสมบูรณ์
3.เด็กชาย ณัฐวัตร พันธ์ศิริ
1.นางสาว จิดาภา อำนวยโภชน์
2.นาง รัดดา เสนคำสอน
702
ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 1.เด็กชาย กายสิทธิ์ วงศ์เสถียร
2.เด็กหญิง วิมลรัตน์ กลมพันธ์
3.เด็กหญิง สุชาดา พิมพร
1.นาง ภัทรนันท์ ดำลี
2.นาง กรรณิการ์ โคตพันธ์
702
ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 1.เด็กชาย กายสิทธิ์ วงศ์เสถียร
2.เด็กหญิง วิมลรัตน์ กลมพันธ์
3.เด็กหญิง สุชาดา พิมพร
1.นาง ภัทรนันท์ ดำลี
2.นาง กรรณิการ์ โคตพันธ์
703
ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 1.เด็กหญิง สุพัฒตรา พันเนตร
2.เด็กหญิง พัชราภา พรมโฮม
3.เด็กหญิง ปิยะดา สาลีมี
1.นาง ภัทรนันท์ ดำลี
2.นาง กรรณิการ์ โคตพันธ์
703
ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 1.เด็กหญิง สุพัฒตรา พันเนตร
2.เด็กหญิง พัชราภา พรมโฮม
3.เด็กหญิง ปิยะดา สาลีมี
1.นาง ภัทรนันท์ ดำลี
2.นาง กรรณิการ์ โคตพันธ์
166
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 1.เด็กชาย เอกชัย พละศักดิ์
2.เด็กหญิง แพรวไพลิน สาแก้ว
1.นาง รุ่งทิพย์ มานะวงศ์
2.นาง บุญชุม คำทอง
262
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 1.เด็กหญิง จิดาภา พิมพร 1.นาง กนกรัตน์ สายสิงห์

9. โรงเรียนบ้านโนนจักจั่น
174
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 1.เด็กชาย รักชาติ บุญเพิ่ม
2.เด็กชาย วีระชาติ เอกทัน
1.นางสาว จิราพร จันทร์จิตร
181
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 1.เด็กชาย สิทธิเชษฐ์ แสนอิน
2.เด็กชาย สมศักดิ์ กุลหอม
1.นาง พรภิมนต์ คำชุมภู
184
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 1.เด็กชาย อนุวัฒ บุญเพิ่ม
2.เด็กชาย ภูมรินทร์ เอกทัน
1.นาง พรภิมนต์ คำชุมภู
702
ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 1.เด็กชาย สิทธิกร ผาสูง
2.เด็กหญิง ณัฏฐนิชา สิมมา
3.เด็กหญิง จิรัชญา แม่นทอง
1.นางสาว อุไรวรรณ พื้นผา
2.นางสาว จิราพร จันทร์จิตร
703
ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 1.เด็กหญิง ปณิดา พุทธรัตน์
2.เด็กหญิง ทิพย์นภา แก้วอาษา
3.เด็กหญิง สุดาลักษณ์ อุทภู
1.นางสาว อุไรวรรณ พื้นผา
2.นาง หนูการ จันทร์หอม
703
ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 1.เด็กหญิง ปณิดา พุทธรัตน์
2.เด็กหญิง ทิพย์นภา แก้วอาษา
3.เด็กหญิง สุดาลักษณ์ อุทภู
1.นางสาว อุไรวรรณ พื้นผา
2.นาง หนูการ จันทร์หอม
702
ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 1.เด็กชาย สิทธิกร ผาสูง
2.เด็กหญิง ณัฏฐนิชา สิมมา
3.เด็กหญิง จิรัชญา แม่นทอง
1.นางสาว อุไรวรรณ พื้นผา
2.นางสาว จิราพร จันทร์จิตร
164
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 1.เด็กชาย ธวัชชัย กุลหอม
2.เด็กหญิง สุกัญญา สวัสดีพ่อ
1.นางสาว จิราพร จันทร์จิตร
2.นาง หนูการ จันทร์หอม
164
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 1.เด็กชาย ธวัชชัย กุลหอม
2.เด็กหญิง สุกัญญา สวัสดีพ่อ
1.นางสาว จิราพร จันทร์จิตร
2.นาง หนูการ จันทร์หอม
165
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 1.เด็กชาย นิยม อุทภู
2.เด็กหญิง วิภาวรรณ พันธ์งาม
1.นาย เรืองชัย พื้นผา
2.นาง พรภิมนต์ คำชุมภู
165
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 1.เด็กชาย นิยม อุทภู
2.เด็กหญิง วิภาวรรณ พันธ์งาม
1.นาย เรืองชัย พื้นผา
2.นาง พรภิมนต์ คำชุมภู
311
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 1.เด็กชาย ธนภัทร ทองสุข
2.เด็กชาย สิทธินนท์ ศรีนวน
3.เด็กชาย สกุล ยศศิริ
1.นางสาว จิราพร จันทร์จิตร
2.นาง หนูการ จันทร์หอม
311
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 1.เด็กชาย ธนภัทร ทองสุข
2.เด็กชาย สิทธินนท์ ศรีนวน
3.เด็กชาย สกุล ยศศิริ
1.นางสาว จิราพร จันทร์จิตร
2.นาง หนูการ จันทร์หอม
370
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 1.เด็กหญิง วรินทร ศรีโยธี 1.นางสาว ภคพร เบ้าทอง
26
การงานอาชีพ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 1.เด็กชาย พีรพงษ์ วรรณวงค์
2.เด็กหญิง จิตรานุช แม่นทอง
3.เด็กหญิง เสาวลักษณ์ อาโต
1.นาง พรภิมนต์ คำชุมภู
2.นาง หนูการ จันทร์หอม
26
การงานอาชีพ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 1.เด็กชาย พีรพงษ์ วรรณวงค์
2.เด็กหญิง จิตรานุช แม่นทอง
3.เด็กหญิง เสาวลักษณ์ อาโต
1.นาง พรภิมนต์ คำชุมภู
2.นาง หนูการ จันทร์หอม
307
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 1.เด็กหญิง กาญจนา อัมภรัตน์
2.เด็กหญิง ภัทรานิษฐ์ ยาเคน
1.นางสาว จิราพร จันทร์จิตร
2.นาง หนูการ จันทร์หอม
307
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 1.เด็กหญิง กาญจนา อัมภรัตน์
2.เด็กหญิง ภัทรานิษฐ์ ยาเคน
1.นางสาว จิราพร จันทร์จิตร
2.นาง หนูการ จันทร์หอม
308
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง ปวริศา ทองสุุ
2.เด็กหญิง จุฑามาศ แม่นทอง
1.นาย เรืองชัย พื้นผา
2.นาง พรภิมนต์ คำชุมภู
308
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง ปวริศา ทองสุุ
2.เด็กหญิง จุฑามาศ แม่นทอง
1.นาย เรืองชัย พื้นผา
2.นาง พรภิมนต์ คำชุมภู

10. โรงเรียนบ้านโนนสำโรง
703
ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 1.เด็กหญิง อติพร ประทุมเลิศ
2.เด็กหญิง อริสรา พันธ์อินทร์
3.เด็กหญิง รัตนาพร วิลาวรรณ์
1.นางสาว คัทลียา ศรีหาวงศ์
2.นาง พิมลรัตน์ ศรีหาวงศ์
703
ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 1.เด็กหญิง อติพร ประทุมเลิศ
2.เด็กหญิง อริสรา พันธ์อินทร์
3.เด็กหญิง รัตนาพร วิลาวรรณ์
1.นางสาว คัทลียา ศรีหาวงศ์
2.นาง พิมลรัตน์ ศรีหาวงศ์
174
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 1.เด็กชาย ธันวา ยศพังเทียม
2.เด็กชาย ภูลิพัฒน์ ปลั่งกลาง
1.นางสาว ธิติมา พันบุดดา
268
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 1.เด็กหญิง ศิรารัตน์ คุ้มภัยรี 1.นางสาว ธิติมา พันบุดดา
269
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 1.เด็กชาย ธีรพัฒน์ หนูชัยสงค์ 1.นาง จันที เชื้อลี
102
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง เพ็ญณภา โสภาเวทย์
2.เด็กหญิง ชลธาร ศรีอักษร
3.เด็กหญิง ศิรินภา แสงสกุล
1.นาง พิมลรัตน์ ศรีหาวงศ์
2.นาง จันที เชื้อลี
102
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง เพ็ญณภา โสภาเวทย์
2.เด็กหญิง ชลธาร ศรีอักษร
3.เด็กหญิง ศิรินภา แสงสกุล
1.นาง พิมลรัตน์ ศรีหาวงศ์
2.นาง จันที เชื้อลี

11. โรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง
703
ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 1.เด็กชาย กรวิชญ์ ชาลี
2.เด็กหญิง กนต์รพี เลิศอาชาพิทักษ์
3.เด็กหญิง ภัททิรา พันธ์ศิริ
1.นาง มาณวิกา บุญรินทร์
2.นาง มณฑา พยุงวงศ์
703
ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 1.เด็กชาย กรวิชญ์ ชาลี
2.เด็กหญิง กนต์รพี เลิศอาชาพิทักษ์
3.เด็กหญิง ภัททิรา พันธ์ศิริ
1.นาง มาณวิกา บุญรินทร์
2.นาง มณฑา พยุงวงศ์
268
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 1.เด็กชาย ธนภัทร ทำนุ 1.นาง ดุษณี เถาปัญญา
164
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 1.เด็กชาย ชัยรัตน์ สุวรรณคำ
2.เด็กหญิง ภัครมัย บุญจริง
1.นาง นาทยา ดำลี
2.นาง สมาภรณ์ ชนิดพันธ์
164
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 1.เด็กชาย ชัยรัตน์ สุวรรณคำ
2.เด็กหญิง ภัครมัย บุญจริง
1.นาง นาทยา ดำลี
2.นาง สมาภรณ์ ชนิดพันธ์
165
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 1.เด็กชาย พลวัฒน์ พิลาม
2.เด็กหญิง ศิรินันท์ คุ้มครอง
1.นาง นาทยา ดำลี
2.นาง สมาภรณ์ ชนิดพันธ์
165
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 1.เด็กชาย พลวัฒน์ พิลาม
2.เด็กหญิง ศิรินันท์ คุ้มครอง
1.นาง นาทยา ดำลี
2.นาง สมาภรณ์ ชนิดพันธ์
102
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง ธิดารัตน์ ชาภักดี
2.เด็กหญิง ณัฎธิกาญจน์ บุญจริง
3.เด็กหญิง ปิยภัสร์ บุญเพิ่ม
1.นาย วีรวัฒน์ ดำลี
2.นาง นาทยา ดำลี
102
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง ธิดารัตน์ ชาภักดี
2.เด็กหญิง ณัฎธิกาญจน์ บุญจริง
3.เด็กหญิง ปิยภัสร์ บุญเพิ่ม
1.นาย วีรวัฒน์ ดำลี
2.นาง นาทยา ดำลี
370
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 1.เด็กหญิง รินรดา ชาภักดี 1.นาง นาทยา ดำลี
372
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 1.เด็กหญิง วรรณภา เปรมประชา 1.นาย วีรวัฒน์ ดำลี
604
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 1.เด็กหญิง สุณีรัตน์ พื้นผา 1.นาย วีรวัฒน์ ดำลี
736
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 1.เด็กหญิง นิติยา วาสชัยกุล 1.นาย วีรวัฒน์ ดำลี
277
เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 1.เด็กชาย นัฐพงษ์ พื้นผา 1.นาย วีรวัฒน์ ดำลี
174
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 1.เด็กชาย สรวิชญ์ สืบสิมมา
2.เด็กชาย ธนากร ชาภักดี
1.นาง สมาภรณ์ ชนิดพันธ์
307
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 1.เด็กหญิง พัชรพร จันทราภรณ์
2.เด็กหญิง วิชยา แทบทับ
1.นาง สมาภรณ์ ชนิดพันธ์
2.นาง นาทยา ดำลี
308
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง มณีวรรณ จันทร์หอม
2.เด็กหญิง ฐิติมา โสดามา
1.นาง นาทยา ดำลี
2.นาง สมาภรณ์ ชนิดพันธ์
308
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง มณีวรรณ จันทร์หอม
2.เด็กหญิง ฐิติมา โสดามา
1.นาง นาทยา ดำลี
2.นาง สมาภรณ์ ชนิดพันธ์
307
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 1.เด็กหญิง พัชรพร จันทราภรณ์
2.เด็กหญิง วิชยา แทบทับ
1.นาง สมาภรณ์ ชนิดพันธ์
2.นาง นาทยา ดำลี

12. โรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน
702
ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 1.เด็กหญิง อารยา ทองเนตร
2.เด็กหญิง พัชราพร บุญพอ
3.เด็กหญิง บุญยานุช แสงทอง
1.นางสาว ยุภาภรณ์ อะนันต์
2.นาง ปิยะนัส บำรุง
702
ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 1.เด็กหญิง อารยา ทองเนตร
2.เด็กหญิง พัชราพร บุญพอ
3.เด็กหญิง บุญยานุช แสงทอง
1.นางสาว ยุภาภรณ์ อะนันต์
2.นาง ปิยะนัส บำรุง
703
ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 1.เด็กชาย นริศสรณ์ บุญครั้ง
2.เด็กหญิง ภาสินี พรมดาว
3.เด็กหญิง บุญยวีร์ สัมฤทธิ์
1.นางสาว ยุภาภรณ์ อะนันต์
2.นาง ปิยะนัส บำรุง
703
ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 1.เด็กชาย นริศสรณ์ บุญครั้ง
2.เด็กหญิง ภาสินี พรมดาว
3.เด็กหญิง บุญยวีร์ สัมฤทธิ์
1.นางสาว ยุภาภรณ์ อะนันต์
2.นาง ปิยะนัส บำรุง
174
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 1.เด็กชาย นันทภพ ภูติยา
2.เด็กชาย ทวีศักดิ์ ทำทวี
1.นาย ณรงค์ศักดิ์ คำศรี
268
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 1.เด็กชาย ชญานันท์ นันทะบุตร 1.นาง ปราศรัย อินทร์ค่ำ
269
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง ศรีเพ็ญ ชินพันธ์ 1.นาง ทองสา ทำนุ
164
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 1.เด็กชาย นพคุณ ปิ่นประไมย์
2.เด็กหญิง จิรัญชญา สถิตสุข
1.นาง ปราศรัย อินทร์ค่ำ
2.นาง แพรวพรรณ วงพรมมา
164
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 1.เด็กชาย นพคุณ ปิ่นประไมย์
2.เด็กหญิง จิรัญชญา สถิตสุข
1.นาง ปราศรัย อินทร์ค่ำ
2.นาง แพรวพรรณ วงพรมมา
165
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 1.เด็กชาย วีระพล ไชยภักดี
2.เด็กหญิง อรอนงค์ บุญเพิ่ม
1.นาง ปราศรัย อินทร์ค่ำ
2.นาง รุจิรา สถิตสุข
165
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 1.เด็กชาย วีระพล ไชยภักดี
2.เด็กหญิง อรอนงค์ บุญเพิ่ม
1.นาง ปราศรัย อินทร์ค่ำ
2.นาง รุจิรา สถิตสุข
602
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 1.เด็กชาย สราวุทธ์ อรศรี 1.นาง ปิยะนัส บำรุง
604
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 1.เด็กหญิง เพชรไพลิน พันธุ์วิไล 1.นาง ผณิตนุช ทองเทพ

13. โรงเรียนบ้านเพ็ก
702
ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 1.เด็กชาย กรวิชญ์ อินตะนัย
2.เด็กชาย วงสพัทธ์ ทองรินทร์
3.เด็กหญิง ณกมล กุลบุญญา
1.นาง อิสราภรณ์ ประสานพันธ์
2.นาง ประพิศพร สีลากุล
702
ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 1.เด็กชาย กรวิชญ์ อินตะนัย
2.เด็กชาย วงสพัทธ์ ทองรินทร์
3.เด็กหญิง ณกมล กุลบุญญา
1.นาง อิสราภรณ์ ประสานพันธ์
2.นาง ประพิศพร สีลากุล
703
ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 1.เด็กชาย ปรเมศวร์ อินเสน
2.เด็กหญิง จีราภา เชื้อจันอัด
3.เด็กหญิง ณิชาภัทร นามวงษ์
1.นาง ประพิศพร สีลากุล
2.นาง อิสราภรณ์ ประสานพันธ์
703
ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 1.เด็กชาย ปรเมศวร์ อินเสน
2.เด็กหญิง จีราภา เชื้อจันอัด
3.เด็กหญิง ณิชาภัทร นามวงษ์
1.นาง ประพิศพร สีลากุล
2.นาง อิสราภรณ์ ประสานพันธ์
307
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 1.เด็กหญิง เจนจิรา อธิลา
2.เด็กหญิง วริศรา เชื้อทอง
1.นาย สา พรมสุข
2.นางสาว บุญหลาย กล้าหาญ
307
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 1.เด็กหญิง เจนจิรา อธิลา
2.เด็กหญิง วริศรา เชื้อทอง
1.นาย สา พรมสุข
2.นางสาว บุญหลาย กล้าหาญ
308
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง อนงนุช ทองสลับ
2.เด็กหญิง ชฎาพร สอนจิตร
1.นางสาว จุฑารัตน์ อินทรโสม
2.นาง วันนา บุดดา
308
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง อนงนุช ทองสลับ
2.เด็กหญิง ชฎาพร สอนจิตร
1.นางสาว จุฑารัตน์ อินทรโสม
2.นาง วันนา บุดดา
164
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 1.เด็กชาย พิทักษ์พงษ์ ทองแปลง
2.เด็กหญิง ธีราพร โสภา
1.นาย สา พรมสุข
2.นางสาว บุญหลาย กล้าหาญ
164
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 1.เด็กชาย พิทักษ์พงษ์ ทองแปลง
2.เด็กหญิง ธีราพร โสภา
1.นาย สา พรมสุข
2.นางสาว บุญหลาย กล้าหาญ
165
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 1.เด็กชาย ธนภัทร ใจฉวะ
2.เด็กหญิง เอเชียร์ สมบุตร
1.นาย วิวุฒิ พิลากุล
2.นางสาว จุฑารัตน์ อินทรโสม
165
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 1.เด็กชาย ธนภัทร ใจฉวะ
2.เด็กหญิง เอเชียร์ สมบุตร
1.นาย วิวุฒิ พิลากุล
2.นางสาว จุฑารัตน์ อินทรโสม
135
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 1.เด็กชาย ปฏิญญา ลำทอง
2.เด็กหญิง จุฑามาศ แก้วแดง
1.นางสาว สุภาภรณ์ เพ็งมะณี
2.นาง วันนา บุดดา
135
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 1.เด็กชาย ปฏิญญา ลำทอง
2.เด็กหญิง จุฑามาศ แก้วแดง
1.นางสาว สุภาภรณ์ เพ็งมะณี
2.นาง วันนา บุดดา
213
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 1.เด็กชาย วีระชัย ผ่องจิตต์
2.เด็กหญิง วิภาดา จิบจันทร์
1.นาย สา พรมสุข
2.นางสาว สุภาภรณ์ เพ็งมะณี
213
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 1.เด็กชาย วีระชัย ผ่องจิตต์
2.เด็กหญิง วิภาดา จิบจันทร์
1.นาย สา พรมสุข
2.นางสาว สุภาภรณ์ เพ็งมะณี
352
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 1.เด็กชาย อัฐพล ทองแปลง 1.นาย ถาวร ครองยุติ
370
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 1.เด็กหญิง สุริตา อรรคบุตร 1.นางสาว สุภาภรณ์ เพ็งมะณี
372
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 1.เด็กหญิง ธนภัทร ลุนดี 1.นางสาว สุภาภรณ์ เพ็งมะณี
2
คอมพิวเตอร์
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 1.เด็กชาย ธนากร อุ่นคำ
2.เด็กหญิง สร้อยสุดา โยธา
1.นาย ถาวร ครองยุติ
2.นาย วิวุฒิ พิลากุล
20
คอมพิวเตอร์
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง สุดารัตน์ ครองยุติ
2.เด็กหญิง อรอุมา เกษหงส์
1.นาย ถาวร ครองยุติ
2.นางสาว จุฑารัตน์ อินทรโสม
20
คอมพิวเตอร์
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง สุดารัตน์ ครองยุติ
2.เด็กหญิง อรอุมา เกษหงส์
1.นาย ถาวร ครองยุติ
2.นางสาว จุฑารัตน์ อินทรโสม
24
คอมพิวเตอร์
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง รุ่งนภา แสงชัย
2.เด็กหญิง ชิดชนก คชคีรี
1.นาย ถาวร ครองยุติ
2.นาง วันนา บุดดา
24
คอมพิวเตอร์
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง รุ่งนภา แสงชัย
2.เด็กหญิง ชิดชนก คชคีรี
1.นาย ถาวร ครองยุติ
2.นาง วันนา บุดดา
2
คอมพิวเตอร์
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 1.เด็กชาย ธนากร อุ่นคำ
2.เด็กหญิง สร้อยสุดา โยธา
1.นาย ถาวร ครองยุติ
2.นาย วิวุฒิ พิลากุล
51
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 1.เด็กชาย กฤษฎา ลุนดี
2.เด็กชาย อภิสิทธิ์ ทิดถาพันธ์
3.เด็กชาย จีรศักดิ์ คำเคนบ้ง
4.เด็กชาย อภิชาติ กุดพิมาย
5.เด็กชาย วีรพงษ์ ทองสะอาด
6.เด็กชาย ธนนันท์ ขวัญยืน
1.นาย ถาวร ครองยุติ
2.นาย วิวุฒิ พิลากุล
3.นาง อิสราภรณ์ ประสานพันธ์
51
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 1.เด็กชาย กฤษฎา ลุนดี
2.เด็กชาย อภิสิทธิ์ ทิดถาพันธ์
3.เด็กชาย จีรศักดิ์ คำเคนบ้ง
4.เด็กชาย อภิชาติ กุดพิมาย
5.เด็กชาย วีรพงษ์ ทองสะอาด
6.เด็กชาย ธนนันท์ ขวัญยืน
1.นาย ถาวร ครองยุติ
2.นาย วิวุฒิ พิลากุล
3.นาง อิสราภรณ์ ประสานพันธ์
51
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 1.เด็กชาย กฤษฎา ลุนดี
2.เด็กชาย อภิสิทธิ์ ทิดถาพันธ์
3.เด็กชาย จีรศักดิ์ คำเคนบ้ง
4.เด็กชาย อภิชาติ กุดพิมาย
5.เด็กชาย วีรพงษ์ ทองสะอาด
6.เด็กชาย ธนนันท์ ขวัญยืน
1.นาย ถาวร ครองยุติ
2.นาย วิวุฒิ พิลากุล
3.นาง อิสราภรณ์ ประสานพันธ์

14. โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก
174
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 1.เด็กชาย สุริยะ อนันเทภา
2.เด็กชาย ศุภกร ดวงแก้ว
1.นาย สุภิวัฒน์ เหง้าพรหมมินทร์
164
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 1.เด็กชาย ยศพัทธ์ สุขวงษ์
2.เด็กหญิง กัลยากร กิ่งจันมล
1.นาง ลำใพร บุญแซม
2.นาง สุธีนุช เพ็ชรรัตน์
164
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 1.เด็กชาย ยศพัทธ์ สุขวงษ์
2.เด็กหญิง กัลยากร กิ่งจันมล
1.นาง ลำใพร บุญแซม
2.นาง สุธีนุช เพ็ชรรัตน์
165
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 1.เด็กชาย วัฒนพงษ์ พรมเดื่อ
2.เด็กหญิง อรษา วงอินตา
1.นาย วิสิฐศักดิ์ บุญภาค
2.นาย ประเสริฐ โสภากุล
165
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 1.เด็กชาย วัฒนพงษ์ พรมเดื่อ
2.เด็กหญิง อรษา วงอินตา
1.นาย วิสิฐศักดิ์ บุญภาค
2.นาย ประเสริฐ โสภากุล
702
ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 1.เด็กหญิง พรพิชญา บัวจูม
2.เด็กหญิง อารยาภา ทองงาม
3.เด็กหญิง อาภาภรณ์ กันทอง
1.นาง เพ็ญศรี หิรัญเรือง
2.นาง สุธีนุช เพ็ชรรัตน์
702
ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 1.เด็กหญิง พรพิชญา บัวจูม
2.เด็กหญิง อารยาภา ทองงาม
3.เด็กหญิง อาภาภรณ์ กันทอง
1.นาง เพ็ญศรี หิรัญเรือง
2.นาง สุธีนุช เพ็ชรรัตน์
703
ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 1.เด็กชาย สิทธิพล พิมพ์สอน
2.เด็กชาย เอกปัญญา บุญทะสิม
3.เด็กชาย พุฒิพงศ์ สมพงศ์
1.นาง เพ็ญศรี หิรัญเรือง
2.นาง สุธีนุช เพ็ชรรัตน์
703
ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 1.เด็กชาย สิทธิพล พิมพ์สอน
2.เด็กชาย เอกปัญญา บุญทะสิม
3.เด็กชาย พุฒิพงศ์ สมพงศ์
1.นาง เพ็ญศรี หิรัญเรือง
2.นาง สุธีนุช เพ็ชรรัตน์
262
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 1.เด็กหญิง แพรพิไล ดอกไม้ 1.นาง ลำใพร บุญแซม
307
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 1.เด็กหญิง ปาริตา พิมคงคา
2.เด็กหญิง ฐิตาภรณ์ นามวรรค
1.นาย ทรงเดช ชินชัย
2.นาง จำเนียร ชินชัย
307
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 1.เด็กหญิง ปาริตา พิมคงคา
2.เด็กหญิง ฐิตาภรณ์ นามวรรค
1.นาย ทรงเดช ชินชัย
2.นาง จำเนียร ชินชัย
308
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง รัฐตริยาภรณ์ บัวจูม
2.เด็กหญิง หทัยชนก จันทร์เดช
1.นาย ทรงเดช ชินชัย
2.นาง จำเนียร ชินชัย
308
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง รัฐตริยาภรณ์ บัวจูม
2.เด็กหญิง หทัยชนก จันทร์เดช
1.นาย ทรงเดช ชินชัย
2.นาง จำเนียร ชินชัย
311
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 1.เด็กชาย วัชพล พรมเดื่อ
2.เด็กชาย จิตตินัย บุญมา
3.เด็กหญิง เขมิกา วงษ์เศษ
1.นาง บุษกร ลาวรรณ
2.นาง ลำใพร บุญแซม
311
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 1.เด็กชาย วัชพล พรมเดื่อ
2.เด็กชาย จิตตินัย บุญมา
3.เด็กหญิง เขมิกา วงษ์เศษ
1.นาง บุษกร ลาวรรณ
2.นาง ลำใพร บุญแซม
312
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 1.เด็กชาย นัฐวัตร พลชัย
2.เด็กชาย วุฒินันท์ ดวงแก้ว
3.เด็กหญิง ปนัดดา แสงสุด
1.นางสาว ขรินทร์ทิพย์ จันพวง
2.นาง บุษกร ลาวรรณ
312
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 1.เด็กชาย นัฐวัตร พลชัย
2.เด็กชาย วุฒินันท์ ดวงแก้ว
3.เด็กหญิง ปนัดดา แสงสุด
1.นางสาว ขรินทร์ทิพย์ จันพวง
2.นาง บุษกร ลาวรรณ
313
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 1.เด็กชาย ศราวุฒิ วงษ์ศาคำ
2.เด็กหญิง ปวีณา สิมบุตร
3.เด็กหญิง ประกายแก้ว พากเพียร
1.นาง รัตนวรรณ จันทร์ถา
2.นาง ลำใพร บุญแซม
313
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 1.เด็กชาย ศราวุฒิ วงษ์ศาคำ
2.เด็กหญิง ปวีณา สิมบุตร
3.เด็กหญิง ประกายแก้ว พากเพียร
1.นาง รัตนวรรณ จันทร์ถา
2.นาง ลำใพร บุญแซม
352
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 1.เด็กชาย สกุลเพชร บุญเลี้ยง 1.นางสาว บุษกร ลาวรรณ
370
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 1.เด็กหญิง รสริน วงษ์ศาคำ 1.นาง ลำใพร บุญแซม
736
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 1.เด็กหญิง ธิวาภรณ์ อัมภรณ์ 1.นาง ลำใพร บุญแซม
372
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 1.เด็กหญิง นิดารัตน์ ดวงจันทร์ 1.นาง ลำใพร บุญแซม
269
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง พิสมัย กุลยาณี 1.นาง ลำใพร บุญแซม
102
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง พรรณษา ทุมวงศ์
2.เด็กหญิง นัฎนรีย์ จ่ากุญชร
3.เด็กหญิง ศรารัตน์ น้อยนำ้คำ
1.นางสาว ขรินทร์ทิพย์ จันพวง
2.นาง ลำใพร บุญแซม
102
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง พรรณษา ทุมวงศ์
2.เด็กหญิง นัฎนรีย์ จ่ากุญชร
3.เด็กหญิง ศรารัตน์ น้อยนำ้คำ
1.นางสาว ขรินทร์ทิพย์ จันพวง
2.นาง ลำใพร บุญแซม
2
คอมพิวเตอร์
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 1.เด็กชาย ยศพัทธ์ สุขวงษ์
2.เด็กชาย พัชรพล ทุมวงศ์
1.นาย สุภิวัฒน์ เหง้าพรหมมินทร์
2.นาง ลำใพร บุญแซม
2
คอมพิวเตอร์
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 1.เด็กชาย ยศพัทธ์ สุขวงษ์
2.เด็กชาย พัชรพล ทุมวงศ์
1.นาย สุภิวัฒน์ เหง้าพรหมมินทร์
2.นาง ลำใพร บุญแซม

15. โรงเรียนบ้านหนองคับคา
174
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 1.เด็กชาย ชลธาร ทองโคตร
2.เด็กชาย อนุชา จันดา
1.นาง พรรณี สะอาด
181
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 1.เด็กชาย อนุชา มรรคดี
2.เด็กชาย กิตติภพ ลาพรม
1.นางสาว ขนิษฐา เรือนฝาง
184
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 1.เด็กชาย ชาญชัย บุญเรืองยศ
2.เด็กชาย สิทธิชัย เกษแก้ว
1.นาย ประยุทธ บุญมา
164
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 1.เด็กชาย อนุชา จันดา
2.เด็กหญิง จอมสุรางค์ วงศ์สามารถ
1.นางสาว หนูเปีย โพธิ
2.นาง พรรณี สะอาด
164
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 1.เด็กชาย อนุชา จันดา
2.เด็กหญิง จอมสุรางค์ วงศ์สามารถ
1.นางสาว หนูเปีย โพธิ
2.นาง พรรณี สะอาด
165
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 1.เด็กชาย กิตติภพ ลาพรม
2.เด็กหญิง ขวัญพิชา บุญชม
1.นางสาว หนูเปีย โพธิ
2.นาง ศิริลักษณ์ สุขศิริ
165
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 1.เด็กชาย กิตติภพ ลาพรม
2.เด็กหญิง ขวัญพิชา บุญชม
1.นางสาว หนูเปีย โพธิ
2.นาง ศิริลักษณ์ สุขศิริ
262
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 1.เด็กหญิง ธิดารัตน์ นันทะสาร 1.นาง พรรณี สะอาด
269
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง อนุธิดา อุทชา 1.นาย ประยุทธ บุญมา
307
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 1.เด็กหญิง ถาวรีย์ ห่อชัยประดิษฐ์
2.เด็กหญิง รัฐพร ลาพรม
1.นาย พัฒนชัย ชิณวงศ์
2.นาง พรรณี สะอาด
307
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 1.เด็กหญิง ถาวรีย์ ห่อชัยประดิษฐ์
2.เด็กหญิง รัฐพร ลาพรม
1.นาย พัฒนชัย ชิณวงศ์
2.นาง พรรณี สะอาด
308
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง จิราภรณ์ เจริญทัศน์
2.เด็กหญิง รสิตา คำภาชาติ
1.นางสาว สุธันยา ภูพูล
2.นาง โสภา พวงสวัสดิ์
308
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง จิราภรณ์ เจริญทัศน์
2.เด็กหญิง รสิตา คำภาชาติ
1.นางสาว สุธันยา ภูพูล
2.นาง โสภา พวงสวัสดิ์
312
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 1.เด็กชาย สุธีร์ สากุลา
2.เด็กชาย เจษฏากร จันทง
3.เด็กหญิง บุญญาพร สุริโย
1.นางสาว สุธันยา ภูพูล
2.นาง โสภา พวงสวัสดิ์
312
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 1.เด็กชาย สุธีร์ สากุลา
2.เด็กชาย เจษฏากร จันทง
3.เด็กหญิง บุญญาพร สุริโย
1.นางสาว สุธันยา ภูพูล
2.นาง โสภา พวงสวัสดิ์
370
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 1.เด็กหญิง นิตยา การรัมย์ 1.นาง ศิริลักษณ์ สุขศิริ
736
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 1.เด็กหญิง สุกัญญา จันทวะฤทธิ์ 1.นาง โสภา พวงสวัสดิ์
2
คอมพิวเตอร์
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 1.เด็กชาย สมคิด มัคคี
2.เด็กหญิง กมลพร มัคคี
1.นาย พัฒนชัย ชิณวงศ์
2.นาง พรรณี สะอาด
2
คอมพิวเตอร์
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 1.เด็กชาย สมคิด มัคคี
2.เด็กหญิง กมลพร มัคคี
1.นาย พัฒนชัย ชิณวงศ์
2.นาง พรรณี สะอาด
67
การงานอาชีพ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง ทิพยดา นามจุมจัง
2.เด็กหญิง กนกอร วงศ์สามารถ
3.เด็กหญิง เกตนิภา บรรดาศักดิ์
1.นางสาว สุธันยา ภูพูล
2.นางสาว ขนิษฐา เรือนฝาง
67
การงานอาชีพ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง ทิพยดา นามจุมจัง
2.เด็กหญิง กนกอร วงศ์สามารถ
3.เด็กหญิง เกตนิภา บรรดาศักดิ์
1.นางสาว สุธันยา ภูพูล
2.นางสาว ขนิษฐา เรือนฝาง
703
ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 1.เด็กหญิง จุฑาทิพย์ พาลี
2.เด็กหญิง บุญยวีร์ ห่อชัยประดิษฐ์
3.เด็กหญิง สุรางคนา จันทร์โสภา
1.นางสาว สุภาพิศ พวงสวัสดิ์
2.นาง คำหล้า วงศ์สามารถ
703
ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 1.เด็กหญิง จุฑาทิพย์ พาลี
2.เด็กหญิง บุญยวีร์ ห่อชัยประดิษฐ์
3.เด็กหญิง สุรางคนา จันทร์โสภา
1.นางสาว สุภาพิศ พวงสวัสดิ์
2.นาง คำหล้า วงศ์สามารถ
213
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 1.เด็กชาย สุธีร์ สากุลา
2.เด็กชาย เจษฎากร จันทง
1.นางสาว สุภาพิศ พวงสวัสดิ์
2.นาง โสภา พวงสวัสดิ์
213
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 1.เด็กชาย สุธีร์ สากุลา
2.เด็กชาย เจษฎากร จันทง
1.นางสาว สุภาพิศ พวงสวัสดิ์
2.นาง โสภา พวงสวัสดิ์

16. โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
174
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 1.เด็กชาย ศักดิ์สิทธิ์ ไตรริน
2.เด็กชาย ปฏิมากร อินทะนัย
1.นาง สุวรรณา สะอาด
181
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 1.เด็กชาย จิระพันธ์ ไชยภักดี
2.เด็กชาย สุระพัศ พลชัย
1.นางสาว จันทิพย์ ถิ่นถาน
184
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 1.เด็กชาย กฤษกร สิมมา
2.เด็กชาย กิตติศักดิ์ อำภรัตน์
1.นางสาว จันทิพย์ ถิ่นถาน
190
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 1.เด็กชาย ณัฐพล ไชยชาติ
2.เด็กชาย เกียรติชัย แสงสืบ
1.นาง จันทิพย์ ถิ่นถาน
191
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 1.เด็กชาย สุเมธา ผดาวัลย์
2.เด็กชาย วีระศักดิ์ สายเสน
1.นาง จันทิพย์ ถิ่นถาน
14
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 1.เด็กชาย ธีรวัฒน์ คำศรี
2.เด็กชาย จิระพงศ์ สนิทเชื้อ
3.เด็กชาย ณัฐธนันท์ วงษ์มาเกษ
4.เด็กหญิง ศิรภัสสร งัดสันเทียะ
5.เด็กหญิง กาญจนา พิมสา
1.นางสาว กฤติยา คำเพราะ
2.นางสาว ปาริชาติ พวงจำปา
14
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 1.เด็กชาย ธีรวัฒน์ คำศรี
2.เด็กชาย จิระพงศ์ สนิทเชื้อ
3.เด็กชาย ณัฐธนันท์ วงษ์มาเกษ
4.เด็กหญิง ศิรภัสสร งัดสันเทียะ
5.เด็กหญิง กาญจนา พิมสา
1.นางสาว กฤติยา คำเพราะ
2.นางสาว ปาริชาติ พวงจำปา
164
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 1.เด็กชาย คฑาธร วงษา
2.เด็กหญิง ณิชกานต์ พันธ์วิไล
1.นาง สุวรรณา สะอาด
2.นาง อำนวย สิงห์คำ
164
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 1.เด็กชาย คฑาธร วงษา
2.เด็กหญิง ณิชกานต์ พันธ์วิไล
1.นาง สุวรรณา สะอาด
2.นาง อำนวย สิงห์คำ
165
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 1.เด็กชาย อัครพล พันธ์งาม
2.เด็กหญิง มนต์ศิวลักษณ์ พละศักดิ์
1.นาง ภินันตรา กุลมี
2.นาง นางพันธุ์มาลี ป้องคำ
165
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 1.เด็กชาย อัครพล พันธ์งาม
2.เด็กหญิง มนต์ศิวลักษณ์ พละศักดิ์
1.นาง ภินันตรา กุลมี
2.นาง นางพันธุ์มาลี ป้องคำ
166
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 1.เด็กชาย กิติศักดิ์ สีสาลี
2.เด็กหญิง ธนพร ไชยวัฒน์
1.นาง ภินันตรา กุลมี
2.นาง อุรา กรมพะไมย
166
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 1.เด็กชาย กิติศักดิ์ สีสาลี
2.เด็กหญิง ธนพร ไชยวัฒน์
1.นาง ภินันตรา กุลมี
2.นาง อุรา กรมพะไมย
263
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง ภัทธิยา วงษ์ศรีแก้ว 1.นาย นายธีระพจน์ ทองสลับ
265
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 1.เด็กชาย ปิยะวัฒน์ ลาพรหมมา 1.นาย ธีระพจน์ ทองสลับ
269
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง พรชิตา โพธิ์ขาว 1.นาย ธีระพจน์ ทองสลับ
271
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 1.เด็กชาย ปัญญา รุ่งเรือง 1.นาย ธีระพจน์ ทองสลับ
300
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 1.เด็กหญิง สุกัญญา แม่นทอง 1.นาย ธีระพจน์ ทองสลับ
310
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 1.เด็กชาย สุรวัฒน์ แก้วคำ 1.นาย ธีระพจน์ ทองสลับ
312
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 1.เด็กชาย ธีรพัทธ์ ปัตต์จิต
2.เด็กชาย ตะวัน บุญเพิ่ม
3.เด็กชาย ชุติพนธ์ โพธิ์ขาว
1.นาย ธีระพจน์ ทองสลับ
2.นาย วัฒนา แม่นทอง
312
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 1.เด็กชาย ธีรพัทธ์ ปัตต์จิต
2.เด็กชาย ตะวัน บุญเพิ่ม
3.เด็กชาย ชุติพนธ์ โพธิ์ขาว
1.นาย ธีระพจน์ ทองสลับ
2.นาย วัฒนา แม่นทอง
721
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 1.เด็กหญิง สุดารัตน์ บุญประดิษฐ์ 1.นาย นายธีระพจน์ ทองสลับ
352
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 1.เด็กชาย รัฐภูมิ จุปะมัตตัง 1.นาง กานต์ติมา เวชกามา
370
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 1.เด็กหญิง นันท์นภัส พงษ์ลุน 1.นาง กานต์ติมา เวชกามา
602
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 1.เด็กชาย กฤติน บุญเพิ่ม 1.นางสาว ปัทมาพร พรมนิ่ม
604
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 1.เด็กหญิง สิริยากร นนยะโส 1.นางสาว ปัทมาพร พรมนิ่ม
605
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 1.เด็กหญิง มนัสนันท์ ยิ้มเกิด 1.นางสาว ปัทมาพร พรมนิ่ม
732
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 1.เด็กหญิง วรรณธิษา กิจเจริญ 1.นางสาว ปัทมาพร พรมนิ่ม
737
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 1.เด็กชาย ปณิพัฒน์ อวบสำอางค์ 1.นาง กานต์ติมา เวชกามา
404
ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 1.เด็กชาย จีระศักดิ์ ศรีชาลี
2.เด็กชาย ธนัชชัย คำศรี
1.นางสาว กฤติยา คำเพราะ
2.นางสาว ปาริชาติ พวงจำปา
404
ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 1.เด็กชาย จีระศักดิ์ ศรีชาลี
2.เด็กชาย ธนัชชัย คำศรี
1.นางสาว กฤติยา คำเพราะ
2.นางสาว ปาริชาติ พวงจำปา
500
ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 1.เด็กชาย สรวิทย์ ไชยภักดี 1.นาย วัฒนา แม่นทอง
505
ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 1.เด็กชาย ไชยวัฒน์ สีสาลี 1.นาง มณีวรรณ ศรีนวล
508
ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 1.เด็กชาย โภชนก ศิริบูรณ์ 1.นาย วัฒนา แม่นทอง
18
การงานอาชีพ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง กนกวรรณ ไชยวัฒน์
2.เด็กหญิง จีรวรรณ ศรีภักดี
3.เด็กหญิง ปิยธิดา สมาคม
1.นาง รัชนีกร ธรรมษา
2.นาง สาลิกา พันธ์ใหญ่
18
การงานอาชีพ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง กนกวรรณ ไชยวัฒน์
2.เด็กหญิง จีรวรรณ ศรีภักดี
3.เด็กหญิง ปิยธิดา สมาคม
1.นาง รัชนีกร ธรรมษา
2.นาง สาลิกา พันธ์ใหญ่
22
การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง กมลชนก ศรีโคตร
2.เด็กหญิง สุภานันท์ เสนคำสอน
3.เด็กหญิง กานติมา บัวแก้ว
1.นาง รัชนีกร ธรรมษา
2.นาง สาลิกา พันธ์ใหญ่
22
การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง กมลชนก ศรีโคตร
2.เด็กหญิง สุภานันท์ เสนคำสอน
3.เด็กหญิง กานติมา บัวแก้ว
1.นาง รัชนีกร ธรรมษา
2.นาง สาลิกา พันธ์ใหญ่
5
คอมพิวเตอร์
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 1.เด็กหญิง สิรินาถ วงษ์แก้ว
2.เด็กหญิง รุจินันท์ วงศ์จำปา
1.นางสาว กฤติยา คำเพราะ
2.นาง รัชนีกร ธรรมษา
5
คอมพิวเตอร์
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 1.เด็กหญิง สิรินาถ วงษ์แก้ว
2.เด็กหญิง รุจินันท์ วงศ์จำปา
1.นางสาว กฤติยา คำเพราะ
2.นาง รัชนีกร ธรรมษา
16
คอมพิวเตอร์
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง พรรณทิวา พิมบุตร
2.เด็กหญิง ชฎารัตน์ วังสำเภา
1.นางสาว กฤติยา คำเพราะ
2.นาง รัชนีกร ธรรมษา
16
คอมพิวเตอร์
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง พรรณทิวา พิมบุตร
2.เด็กหญิง ชฎารัตน์ วังสำเภา
1.นางสาว กฤติยา คำเพราะ
2.นาง รัชนีกร ธรรมษา
24
คอมพิวเตอร์
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 1.เด็กชาย ชนกวิน อินโหงว
2.เด็กชาย ธีรพัทธ์ ปัดจิตต์
1.นางสาว กฤติยา คำเพราะ
2.นางสาว ปาริชาติ พวงจำปา
24
คอมพิวเตอร์
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 1.เด็กชาย ชนกวิน อินโหงว
2.เด็กชาย ธีรพัทธ์ ปัดจิตต์
1.นางสาว กฤติยา คำเพราะ
2.นางสาว ปาริชาติ พวงจำปา
102
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง ฑิฆัมพร แก้วอาสา
2.เด็กหญิง ชุติมา กลัดกล่ำ
3.เด็กหญิง จิรัตติกาล แซ่อุย
1.นางสาว ปาริชาติ พวงจำปา
2.นาง สาลิกา พันธ์ใหญ่

17. โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ
164
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 1.เด็กชาย ภัทรพล วงษแก้ว
2.เด็กหญิง สายไหม มะริยา
1.นาง สุวรรณี สุนสาย
2.นาง ฤทัยรัตน์ ศรีลาตรี
164
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 1.เด็กชาย ภัทรพล วงษแก้ว
2.เด็กหญิง สายไหม มะริยา
1.นาง สุวรรณี สุนสาย
2.นาง ฤทัยรัตน์ ศรีลาตรี
165
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 1.เด็กชาย นพรุจ สิงห์ทอง
2.เด็กหญิง กานต์ทิตา เลาะบุญ
1.นางสาว ฤทัยรัตน์ ศรีลาตรี
2.นาง สุวรรณี สุนสาย
165
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 1.เด็กชาย นพรุจ สิงห์ทอง
2.เด็กหญิง กานต์ทิตา เลาะบุญ
1.นางสาว ฤทัยรัตน์ ศรีลาตรี
2.นาง สุวรรณี สุนสาย
268
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 1.เด็กหญิง สิริกร เบ้าคำ 1.นาย อุทัย คำดี
269
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง กนกวรรณ ทาดาวุธ 1.นาย อุทัย คำดี
307
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 1.เด็กหญิง ธัญวรัตน์ ประชาราษฎร์
2.เด็กหญิง อรชร อุ่นเรือน
1.นาง ไพวัลย์ ชัยเกิด
308
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 1.เด็กชาย อรรถพล โพธิ์คำ
2.เด็กหญิง พิมพเพ็ญ หลักคำ
1.นาง ไพวัลย์ ชัยเกิด
312
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 1.เด็กชาย อภิเชษฐ์ จันทร์พูล
2.เด็กชาย บุญชวน นามโคตร
3.เด็กชาย ปฏิภาณ ชฎาทอง
1.นาย อสิพงศ์ สุขสี
352
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 1.เด็กชาย วีระ บัวหยาด 1.นางสาว ฐิตินันท์ กงแก้ว
369
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 1.เด็กชาย ศุภโชค บัวหยาด 1.นางสาว ฐิตินันท์ กงแก้ว
370
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 1.เด็กหญิง สุลีพร โมลาศรี 1.นางสาว ฐิตินันท์ กงแก้ว
372
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 1.เด็กหญิง รักษ์นารา สร้อยทอง 1.นางสาว ฐิตินันท์ กงแก้ว
737
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 1.เด็กชาย พัชรพล สูงชัย 1.นางสาว ฐิตินันท์ กงแก้ว
736
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 1.เด็กหญิง สุลีพร โมลาศรี 1.นางสาว ฐิตินันท์ กงแก้ว
102
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง วันวิสาข์ ฤกษ์สว่าง
2.เด็กหญิง พรนภา แก้วพิทักษ์
3.เด็กหญิง สุมินตรา ศิรินัย
1.นาง สุวรรณี สุนสาย
2
คอมพิวเตอร์
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 1.เด็กชาย ตะวัน ฤกษ์สว่าง
2.เด็กหญิง พรพัชรินทร์ เบาะทอง
1.นางสาว ศศิธร สลับเชื้อ
2.นาง ไพวัลย์ ชัยเกิด
2
คอมพิวเตอร์
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 1.เด็กชาย ตะวัน ฤกษ์สว่าง
2.เด็กหญิง พรพัชรินทร์ เบาะทอง
1.นางสาว ศศิธร สลับเชื้อ
2.นาง ไพวัลย์ ชัยเกิด
20
คอมพิวเตอร์
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 1.เด็กชาย สันติชัย เจริญเชาว์
2.เด็กหญิง ดาวประกาย สมสมัย
1.นางสาว ศศิธร สลับเชื้อ
2.นาง ไพวัลย์ ชัยเกิด
20
คอมพิวเตอร์
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 1.เด็กชาย สันติชัย เจริญเชาว์
2.เด็กหญิง ดาวประกาย สมสมัย
1.นางสาว ศศิธร สลับเชื้อ
2.นาง ไพวัลย์ ชัยเกิด
24
คอมพิวเตอร์
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง อาลีน่า อินธิรา ออฟซาแล็ก
2.เด็กหญิง อินทิรา คำเพ็ง
1.นาย อสิพงศ์ สุขสี
2.นางสาว ศศิธร สลับเชื้อ
24
คอมพิวเตอร์
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง อาลีน่า อินธิรา ออฟซาแล็ก
2.เด็กหญิง อินทิรา คำเพ็ง
1.นาย อสิพงศ์ สุขสี
2.นางสาว ศศิธร สลับเชื้อ
702
ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 1.เด็กหญิง นภสร สิงห์ทอง
2.เด็กหญิง ปานตะวัน ทุมมานาม
3.เด็กหญิง ธัญรดี พรมมาโฮม
1.นางสาว ฐิตินันท์ กงแก้ว
2.นางสาว กานดา ทองแปลง
702
ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 1.เด็กหญิง นภสร สิงห์ทอง
2.เด็กหญิง ปานตะวัน ทุมมานาม
3.เด็กหญิง ธัญรดี พรมมาโฮม
1.นางสาว ฐิตินันท์ กงแก้ว
2.นางสาว กานดา ทองแปลง
703
ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 1.เด็กชาย กฤษณะ บัวหยาด
2.เด็กหญิง รัตนาวดี มะโนชาติ
3.เด็กหญิง จิรารัตน์ โคสารคุณ
1.นางสาว ฐิตินันท์ กงแก้ว
2.นางสาว กานดา ทองแปลง
703
ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 1.เด็กชาย กฤษณะ บัวหยาด
2.เด็กหญิง รัตนาวดี มะโนชาติ
3.เด็กหญิง จิรารัตน์ โคสารคุณ
1.นางสาว ฐิตินันท์ กงแก้ว
2.นางสาว กานดา ทองแปลง
604
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 1.เด็กหญิง บัณฑิตา แก้วอาษา 1.นางสาว ฤทัยรัตน์ ศรีลาตรี
213
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 1.เด็กชาย แดนนุพร บุญเลี้ยง
2.เด็กชาย อุทัย ศรีด้วง
1.นาย บวร พวงจำปา
2.นางสาว ศศิธร สลับเชื้อ
213
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 1.เด็กชาย แดนนุพร บุญเลี้ยง
2.เด็กชาย อุทัย ศรีด้วง
1.นาย บวร พวงจำปา
2.นางสาว ศศิธร สลับเชื้อ
135
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 1.เด็กชาย คุณากร ดุษะนอก
2.เด็กหญิง จันทิมา แก้วพิทักษ์
1.นางสาว ฤทัยรัตน์ ศรีลาตรี
2.นาง สุวรรณี สุนสาย
135
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 1.เด็กชาย คุณากร ดุษะนอก
2.เด็กหญิง จันทิมา แก้วพิทักษ์
1.นางสาว ฤทัยรัตน์ ศรีลาตรี
2.นาง สุวรรณี สุนสาย

18. โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน
703
ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 1.เด็กหญิง จิราพร พรมประชุม
2.เด็กหญิง ปนัดดา พิมพ์พงศ์
3.เด็กหญิง ณัฐนิชา ลุนศรี
1.นางสาว อรวรรณ โสมณี
2.นาง รำไพ กล้าหาญ
703
ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 1.เด็กหญิง จิราพร พรมประชุม
2.เด็กหญิง ปนัดดา พิมพ์พงศ์
3.เด็กหญิง ณัฐนิชา ลุนศรี
1.นางสาว อรวรรณ โสมณี
2.นาง รำไพ กล้าหาญ
269
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 1.เด็กชาย ศักดิ์ชัย ลูกรัตน์ 1.นาง รังษีทอน ชินชัย
308
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง จันจิรา สีมา
2.เด็กหญิง นิชาภัทร บุญบู่
1.นาย ดุสิต ทาเงิน
2.นาง สุวิรัตน์ เหล่ากอแก้ว
308
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง จันจิรา สีมา
2.เด็กหญิง นิชาภัทร บุญบู่
1.นาย ดุสิต ทาเงิน
2.นาง สุวิรัตน์ เหล่ากอแก้ว
102
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 1.เด็กชาย มงคล วิลัยเลิศ
2.เด็กหญิง อนันตญา นุ่มนวล
3.เด็กหญิง สุปราณี วงศ์เสน่ห์
1.นางสาว มณีรัตน์ จันทร
2.นาง รังษีทอน ชินชัย
102
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 1.เด็กชาย มงคล วิลัยเลิศ
2.เด็กหญิง อนันตญา นุ่มนวล
3.เด็กหญิง สุปราณี วงศ์เสน่ห์
1.นางสาว มณีรัตน์ จันทร
2.นาง รังษีทอน ชินชัย
10
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 1.เด็กชาย โชคทวี จันทร
2.เด็กชาย สถิต สิงห์เสน
3.เด็กชาย พรพิพัฒน์ บุญอุ้ม
4.เด็กหญิง ปภัสรา นามวิลา
5.เด็กหญิง กัลยา แก้วจันทร์
6.เด็กหญิง ปวีณา ทองดี
1.นาย นุทัศน์ กล้าหาญ
2.นาง มิ่งสมร กมลเจตนศรี
3.นาง รังษีทอน ชินชัย
10
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 1.เด็กชาย โชคทวี จันทร
2.เด็กชาย สถิต สิงห์เสน
3.เด็กชาย พรพิพัฒน์ บุญอุ้ม
4.เด็กหญิง ปภัสรา นามวิลา
5.เด็กหญิง กัลยา แก้วจันทร์
6.เด็กหญิง ปวีณา ทองดี
1.นาย นุทัศน์ กล้าหาญ
2.นาง มิ่งสมร กมลเจตนศรี
3.นาง รังษีทอน ชินชัย
10
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 1.เด็กชาย โชคทวี จันทร
2.เด็กชาย สถิต สิงห์เสน
3.เด็กชาย พรพิพัฒน์ บุญอุ้ม
4.เด็กหญิง ปภัสรา นามวิลา
5.เด็กหญิง กัลยา แก้วจันทร์
6.เด็กหญิง ปวีณา ทองดี
1.นาย นุทัศน์ กล้าหาญ
2.นาง มิ่งสมร กมลเจตนศรี
3.นาง รังษีทอน ชินชัย
370
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 1.เด็กหญิง สุภาพร ทองสุ 1.นาย นุทัศน์ กล้าหาญ
165
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 1.เด็กชาย ชุติพนธ์ กุลบุตรดี
2.เด็กหญิง พรธิดา ศรีภักดี
1.นาย นุทัศน์ กล้าหาญ
2.นาง รำไพ กล้าหาญ
165
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 1.เด็กชาย ชุติพนธ์ กุลบุตรดี
2.เด็กหญิง พรธิดา ศรีภักดี
1.นาย นุทัศน์ กล้าหาญ
2.นาง รำไพ กล้าหาญ
164
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 1.เด็กชาย เกียรติศักดิ์ วงษ์แก้ว
2.เด็กหญิง นันท์นภัส ผดาวัลย์
1.นาย นุทัศน์ กล้าหาญ
2.นาง มิ่งสมร กมลเจตนศรี
164
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 1.เด็กชาย เกียรติศักดิ์ วงษ์แก้ว
2.เด็กหญิง นันท์นภัส ผดาวัลย์
1.นาย นุทัศน์ กล้าหาญ
2.นาง มิ่งสมร กมลเจตนศรี
241
เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 1.เด็กชาย จารุกิตต์ พลชัย 1.นางสาว มณีรัตน์ จันทร
22
การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง สุนิษสา วงษ์แก้ว
2.เด็กหญิง ชญานี บุญเจริญ
3.เด็กหญิง พรธิตา ทองใบ
1.นาย ประนอม ชาวนา
2.นาง สุวิรัตน์ เหล่ากอแก้ว
22
การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง สุนิษสา วงษ์แก้ว
2.เด็กหญิง ชญานี บุญเจริญ
3.เด็กหญิง พรธิตา ทองใบ
1.นาย ประนอม ชาวนา
2.นาง สุวิรัตน์ เหล่ากอแก้ว
1
การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง กัญญารัตน์ ชาริชา
2.เด็กหญิง สุกัญญา คณาญาติ
3.เด็กหญิง เสาวรักษ์ คำพินิจ
1.นาง สุวิรัตน์ เหล่ากอแก้ว

19. โรงเรียนบ้านหนองบักโทน
174
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 1.เด็กชาย ตะวัน เทพอาษา
2.เด็กชาย ธนภัทร ชินวงศ์
1.นาย ชัยวิชิต คำกิ่ง
702
ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 1.เด็กชาย อิทธิศักดิ์ อินทร์ษา
2.เด็กชาย ธีรภัทร ศรีนวล
3.เด็กชาย พรเทพ จำเริญธรรม
1.นางสาว นิตยา ทองแปลง
2.นาง นาฏยา ธรรมแก้ว
702
ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 1.เด็กชาย อิทธิศักดิ์ อินทร์ษา
2.เด็กชาย ธีรภัทร ศรีนวล
3.เด็กชาย พรเทพ จำเริญธรรม
1.นางสาว นิตยา ทองแปลง
2.นาง นาฏยา ธรรมแก้ว
703
ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 1.เด็กหญิง ปิยะธิดา ศรีภาร์
2.เด็กหญิง ธิดาลักษณ์ พิมพ์พร
3.เด็กหญิง จิรวรรณ วงค์ใหญ่
1.นางสาว นิตยา ทองแปลง
2.นาง นาฏยา ธรรมแก้ว
703
ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 1.เด็กหญิง ปิยะธิดา ศรีภาร์
2.เด็กหญิง ธิดาลักษณ์ พิมพ์พร
3.เด็กหญิง จิรวรรณ วงค์ใหญ่
1.นางสาว นิตยา ทองแปลง
2.นาง นาฏยา ธรรมแก้ว
14
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 1.เด็กชาย นนทกานต์ บุญจันทร์
2.เด็กชาย ณัฐพล นีระจักร์
3.เด็กหญิง วิไลลักษณ์ สุกะเลิม
4.เด็กหญิง วิลาวัณย์ ทอนคำผุย
5.เด็กหญิง ชนินาถ กงชื่อ
1.นาย โชว์ฎึก เสนคำสอน
2.นาง สุวิมล เผ่าพันธ์
14
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 1.เด็กชาย นนทกานต์ บุญจันทร์
2.เด็กชาย ณัฐพล นีระจักร์
3.เด็กหญิง วิไลลักษณ์ สุกะเลิม
4.เด็กหญิง วิลาวัณย์ ทอนคำผุย
5.เด็กหญิง ชนินาถ กงชื่อ
1.นาย โชว์ฎึก เสนคำสอน
2.นาง สุวิมล เผ่าพันธ์
164
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 1.เด็กชาย พิชยะ ไทยสะเทือน
2.เด็กหญิง วาสนา เสนคำสอน
1.นาย สมพร พิมพ์ประจบ
2.นางสาว สุกัญญา พาลี
164
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 1.เด็กชาย พิชยะ ไทยสะเทือน
2.เด็กหญิง วาสนา เสนคำสอน
1.นาย สมพร พิมพ์ประจบ
2.นางสาว สุกัญญา พาลี
165
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 1.เด็กชาย ภานุพงศ์ ศรีอักษร
2.เด็กหญิง สุดาทิพย์ จันลา
1.นาย สมพร พิมพ์ประจบ
2.นาย ชัยวิชิต คำกิ่ง
165
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 1.เด็กชาย ภานุพงศ์ ศรีอักษร
2.เด็กหญิง สุดาทิพย์ จันลา
1.นาย สมพร พิมพ์ประจบ
2.นาย ชัยวิชิต คำกิ่ง
268
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 1.เด็กชาย ธีรภัทร พรมมาลุน 1.นาง นาฏยา ธรรมแก้ว
269
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 1.เด็กชาย จิรวัฒน์ ผ่านผล 1.นาง นาฏยา ธรรมแก้ว
307
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 1.เด็กหญิง จิราภา หงษ์แก้ว
2.เด็กหญิง ชัชชญา กระอาจน์
1.นาย มนัสศักดิ์ ขาวสลับ
2.นางสาว นิตยา ทองแปลง
307
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 1.เด็กหญิง จิราภา หงษ์แก้ว
2.เด็กหญิง ชัชชญา กระอาจน์
1.นาย มนัสศักดิ์ ขาวสลับ
2.นางสาว นิตยา ทองแปลง
308
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง พิริยาภา เผ่าทอง
2.เด็กหญิง อรวรรณ วงค์ใหญ่
1.นาย ชัยวิชิต คำกิ่ง
2.นางสาว นิตยา ทองแปลง
308
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง พิริยาภา เผ่าทอง
2.เด็กหญิง อรวรรณ วงค์ใหญ่
1.นาย ชัยวิชิต คำกิ่ง
2.นางสาว นิตยา ทองแปลง
311
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 1.เด็กชาย ณัฐ บุญจันทร์
2.เด็กชาย ธาดาพันธ์ รักถิ่นไทย
3.เด็กชาย ธีรภัทร ศรีรักษา
1.นาย โชว์ฎึก เสนคำสอน
2.นาย มนัสศักดิ์ ขาวสลับ
311
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 1.เด็กชาย ณัฐ บุญจันทร์
2.เด็กชาย ธาดาพันธ์ รักถิ่นไทย
3.เด็กชาย ธีรภัทร ศรีรักษา
1.นาย โชว์ฎึก เสนคำสอน
2.นาย มนัสศักดิ์ ขาวสลับ
312
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 1.เด็กชาย ภูมิศักดิ์ ปักกาวะลา
2.เด็กชาย ปวิตร คำแพงจีน
3.เด็กชาย ณัฐพล บุญทองพิมพ์
1.นาย สมพร พิมพ์ประจบ
2.นาย มนัสศักดิ์ ขาวสลับ
312
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 1.เด็กชาย ภูมิศักดิ์ ปักกาวะลา
2.เด็กชาย ปวิตร คำแพงจีน
3.เด็กชาย ณัฐพล บุญทองพิมพ์
1.นาย สมพร พิมพ์ประจบ
2.นาย มนัสศักดิ์ ขาวสลับ
352
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 1.เด็กชาย ตะวัน ผ่านผล 1.นาย มนัสศักดิ์ ขาวสลับ
370
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 1.เด็กหญิง ปิยะธิดา ธรรมา 1.นาย มนัสศักดิ์ ขาวสลับ
736
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 1.เด็กหญิง อรอัญญา ศรีหาบุตร 1.นาย สมพร พิมพ์ประจบ
737
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 1.เด็กชาย ชาญวิทย์ บุญจริง 1.นาย สมพร พิมพ์ประจบ
2
คอมพิวเตอร์
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 1.เด็กหญิง อริสา สานเสนา
2.เด็กหญิง ฉัตรชญา ชินวงศ์
1.นางสาว สุกัญญา พาลี
2.นาง สุวิมล เผ่าพันธ์
2
คอมพิวเตอร์
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 1.เด็กหญิง อริสา สานเสนา
2.เด็กหญิง ฉัตรชญา ชินวงศ์
1.นางสาว สุกัญญา พาลี
2.นาง สุวิมล เผ่าพันธ์
24
คอมพิวเตอร์
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 1.เด็กชาย ชัยอนันต์ ใหญ่สูบ
2.เด็กหญิง อัญชลี กลิ่นพิกุล
1.นาย โชว์ฎึก เสนคำสอน
2.นางสาว สุกัญญา พาลี
24
คอมพิวเตอร์
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 1.เด็กชาย ชัยอนันต์ ใหญ่สูบ
2.เด็กหญิง อัญชลี กลิ่นพิกุล
1.นาย โชว์ฎึก เสนคำสอน
2.นางสาว สุกัญญา พาลี
102
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง ชญานิศา บุญจันทร์
2.เด็กหญิง ปนัดดา เกษแก้ว
3.เด็กหญิง สุรีย์พร อัดโท
1.นางสาว สุกัญญา พาลี
2.นาง สุวิมล เผ่าพันธ์
102
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง ชญานิศา บุญจันทร์
2.เด็กหญิง ปนัดดา เกษแก้ว
3.เด็กหญิง สุรีย์พร อัดโท
1.นางสาว สุกัญญา พาลี
2.นาง สุวิมล เผ่าพันธ์
241
เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 1.เด็กชาย ก่อเกียรติ สุขอ้วน 1.นาง นาฏยา ธรรมแก้ว
213
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 1.เด็กชาย ณัฐพล บุตรคำ
2.เด็กชาย ยศพร บุญใหญ่
1.นางสาว สุกัญญา พาลี
2.นาง นาฏยา ธรรมแก้ว
213
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 1.เด็กชาย ณัฐพล บุตรคำ
2.เด็กชาย ยศพร บุญใหญ่
1.นางสาว สุกัญญา พาลี
2.นาง นาฏยา ธรรมแก้ว
108
เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 1.เด็กชาย พุฒิพงศ์ คำมาโฮม
2.เด็กชาย ธนดล ทองคำ
3.เด็กชาย กิตติพันธ์ การะเลข
1.นาง สุวิมล เผ่าพันธ์
2.นาง นาฏยา ธรรมแก้ว
108
เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 1.เด็กชาย พุฒิพงศ์ คำมาโฮม
2.เด็กชาย ธนดล ทองคำ
3.เด็กชาย กิตติพันธ์ การะเลข
1.นาง สุวิมล เผ่าพันธ์
2.นาง นาฏยา ธรรมแก้ว

20. โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
164
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 1.เด็กชาย ภัทรเดช สายสิงห์
2.เด็กหญิง ศิริยากรณ์ ทองแปลง
1.นาย ทวีศักดิ์ งามพันธ์
2.นางสาว เดือนฉาย บุญมาชู
164
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 1.เด็กชาย ภัทรเดช สายสิงห์
2.เด็กหญิง ศิริยากรณ์ ทองแปลง
1.นาย ทวีศักดิ์ งามพันธ์
2.นางสาว เดือนฉาย บุญมาชู
165
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 1.เด็กชาย ไชยวัฒน์ จุลทรรศน์
2.เด็กหญิง เอวิตรา บุดดา
1.นางสาว สมคิด น้ำจันทร์
2.นาง ภาณุกา ทุมสิงห์
165
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 1.เด็กชาย ไชยวัฒน์ จุลทรรศน์
2.เด็กหญิง เอวิตรา บุดดา
1.นางสาว สมคิด น้ำจันทร์
2.นาง ภาณุกา ทุมสิงห์
166
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 1.เด็กชาย ธีระวัฒน์ บรรเทา
2.เด็กหญิง สุลิลตา แก้วคำรอด
1.นาย ปฏิภาณ กันหาชัย
2.นางสาว นิภาภรณ์ วงค์อนันต์
166
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 1.เด็กชาย ธีระวัฒน์ บรรเทา
2.เด็กหญิง สุลิลตา แก้วคำรอด
1.นาย ปฏิภาณ กันหาชัย
2.นางสาว นิภาภรณ์ วงค์อนันต์
702
ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 1.เด็กชาย นราวิชญ์ พระพงษ์
2.เด็กหญิง ปารมี โททอง
3.เด็กหญิง พิมลรัตน์ โททอง
1.นางสาว ชิดชนก สนทะยา
2.นาง หนูรัตน์ โคศรี
702
ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 1.เด็กชาย นราวิชญ์ พระพงษ์
2.เด็กหญิง ปารมี โททอง
3.เด็กหญิง พิมลรัตน์ โททอง
1.นางสาว ชิดชนก สนทะยา
2.นาง หนูรัตน์ โคศรี
703
ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 1.เด็กชาย ภาณุวิชญ์ เกษี
2.เด็กหญิง นันทัชพร โสภาศรี
3.เด็กหญิง พรทิพา วิลุน
1.นางสาว ชิดชนก สนทะยา
2.นาง หนูรัตน์ โคศรี
703
ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 1.เด็กชาย ภาณุวิชญ์ เกษี
2.เด็กหญิง นันทัชพร โสภาศรี
3.เด็กหญิง พรทิพา วิลุน
1.นางสาว ชิดชนก สนทะยา
2.นาง หนูรัตน์ โคศรี
370
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 1.เด็กหญิง ขนิษฐา มาระเนตร 1.นาง สาริณี คำศรี
371
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 1.เด็กหญิง รศิญา พุทธา 1.นางสาว นันทนาภรณ์ ทองไสล
602
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 1.เด็กชาย จรัญ คณะวาปี 1.นางสาว สุภาวดี สายเนตร
605
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 1.เด็กหญิง กัลยารัตน์ วะราบุตร 1.นางสาว สุภาวดี สายเนตร
732
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 1.เด็กหญิง ประภัสสรณ์ นาดี 1.นางสาว นันทนาภรณ์ ทองไสล
102
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง จุฑามาศ กงล้อม
2.เด็กหญิง ศิริวิภา ทองแปลง
3.เด็กหญิง อัญชิสา ไชยคุณ
1.นางสาว สมคิด น้ำจันทร์
2.นาง ภาณุกา ทุมสิงห์
102
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง จุฑามาศ กงล้อม
2.เด็กหญิง ศิริวิภา ทองแปลง
3.เด็กหญิง อัญชิสา ไชยคุณ
1.นางสาว สมคิด น้ำจันทร์
2.นาง ภาณุกา ทุมสิงห์
103
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 1.เด็กหญิง นภัสสร ผาสี
2.เด็กหญิง ศิริลักษ์ วงค์คำจันทร์
3.เด็กหญิง อุริชญา เจือจาน
1.นาย ปฏิภาณ กันหาชัย
2.นางสาว สมคิด น้ำจันทร์
103
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 1.เด็กหญิง นภัสสร ผาสี
2.เด็กหญิง ศิริลักษ์ วงค์คำจันทร์
3.เด็กหญิง อุริชญา เจือจาน
1.นาย ปฏิภาณ กันหาชัย
2.นางสาว สมคิด น้ำจันทร์
2
คอมพิวเตอร์
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 1.เด็กหญิง ปิยวรรณ สุวรรณคำ
2.เด็กหญิง สิริวิมล ไชยคุณ
1.นาย อนุพงศ์ บุตรศรี
2.นางสาว ศิริประภา แก้วคำ
2
คอมพิวเตอร์
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 1.เด็กหญิง ปิยวรรณ สุวรรณคำ
2.เด็กหญิง สิริวิมล ไชยคุณ
1.นาย อนุพงศ์ บุตรศรี
2.นางสาว ศิริประภา แก้วคำ
11
คอมพิวเตอร์
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 1.เด็กชาย ธนกร ศรีอินทร์
2.เด็กชาย นัฐพล ยิ้มเกิด
1.นาย อนุพงศ์ บุตรศรี
2.นางสาว ศิริประภา แก้วคำ
11
คอมพิวเตอร์
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 1.เด็กชาย ธนกร ศรีอินทร์
2.เด็กชาย นัฐพล ยิ้มเกิด
1.นาย อนุพงศ์ บุตรศรี
2.นางสาว ศิริประภา แก้วคำ
16
คอมพิวเตอร์
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 1.เด็กชาย เกรียงไกร จูมทอง
2.เด็กหญิง ณัฐฐินันท์ เกษมสุข
1.นาย อนุพงศ์ บุตรศรี
2.นางสาว ศิริประภา แก้วคำ
16
คอมพิวเตอร์
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 1.เด็กชาย เกรียงไกร จูมทอง
2.เด็กหญิง ณัฐฐินันท์ เกษมสุข
1.นาย อนุพงศ์ บุตรศรี
2.นางสาว ศิริประภา แก้วคำ
24
คอมพิวเตอร์
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง ศรีสุดา ทุมแถว
2.เด็กหญิง รัตทิยา โททอง
1.นาย อนุพงศ์ บุตรศรี
2.นางสาว ศิริประภา แก้วคำ
24
คอมพิวเตอร์
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง ศรีสุดา ทุมแถว
2.เด็กหญิง รัตทิยา โททอง
1.นาย อนุพงศ์ บุตรศรี
2.นางสาว ศิริประภา แก้วคำ
241
เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 1.เด็กชาย แหวนเพชร พวงพันธ์ 1.นางสาว อัจริยา ครองยุติ
242
เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 1.เด็กชาย ปวรรัตน์ แก้วนรา 1.นางสาว อัจริยา ครองยุติ
171
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 1.เด็กหญิง มลฤดี ศรีอินทร์
2.เด็กหญิง ณัฐธิดา สายตา
3.เด็กหญิง อาริสา คำกิ่ง
1.นาง นิฤมล วรรณคำ
2.นาง หนูรัตน์ โคศรี
171
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 1.เด็กหญิง มลฤดี ศรีอินทร์
2.เด็กหญิง ณัฐธิดา สายตา
3.เด็กหญิง อาริสา คำกิ่ง
1.นาง นิฤมล วรรณคำ
2.นาง หนูรัตน์ โคศรี
213
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 1.เด็กหญิง ศิริภัสสร โขงลำ
2.เด็กหญิง วรรณษา ช่างชัย
1.นาย อนุพงศ์ บุตรศรี
2.นางสาว ศิริประภา แก้วคำ
213
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 1.เด็กหญิง ศิริภัสสร โขงลำ
2.เด็กหญิง วรรณษา ช่างชัย
1.นาย อนุพงศ์ บุตรศรี
2.นางสาว ศิริประภา แก้วคำ
1
การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 1.เด็กชาย ธณพรรณ บุญเจือ
2.เด็กชาย เจนภพ ผาสี
3.เด็กชาย นันทวัฒน์ ไชยเกิด
1.นาย ปฏิภาณ กันหาชัย
2.นางสาว วัชรินทร์ ฝ่ายสอง
1
การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 1.เด็กชาย ธณพรรณ บุญเจือ
2.เด็กชาย เจนภพ ผาสี
3.เด็กชาย นันทวัฒน์ ไชยเกิด
1.นาย ปฏิภาณ กันหาชัย
2.นางสาว วัชรินทร์ ฝ่ายสอง
3
การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 1.เด็กชาย ราเมศวร์ คำศรี
2.เด็กชาย ยุทธชัย ใจเครือ
3.เด็กชาย ศุทธิพัฒน์ เจือจาน
1.นาย มลศักดิ์ หลักดี
2.นาง สาริณี คำศรี
3
การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 1.เด็กชาย ราเมศวร์ คำศรี
2.เด็กชาย ยุทธชัย ใจเครือ
3.เด็กชาย ศุทธิพัฒน์ เจือจาน
1.นาย มลศักดิ์ หลักดี
2.นาง สาริณี คำศรี
4
การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 1.เด็กชาย ณัฐวัตร วะราบุตร
2.เด็กชาย ธารากูล แก้วพวง
3.เด็กชาย ทศพร วันทอง
1.นาย มลศักดิ์ หลักดี
2.นาย สุชาติ ดวงมาลา
4
การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 1.เด็กชาย ณัฐวัตร วะราบุตร
2.เด็กชาย ธารากูล แก้วพวง
3.เด็กชาย ทศพร วันทอง
1.นาย มลศักดิ์ หลักดี
2.นาย สุชาติ ดวงมาลา
308
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 1.เด็กชาย วรพงศ์ จุลทัศน์
2.เด็กชาย พุฒิพงศ์ เสมามิ่ง
1.นาย ปฏิภาณ กันหาชัย
2.นาง ภาณุกา ทุมสิงห์
6
การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 1.เด็กชาย นิราช หอมรวง
2.เด็กชาย ชินกร จันทร์หอม
3.เด็กชาย บริหาร พวงพรมมา
1.นาย ปฏิภาณ กันหาชัย
2.นางสาว เดือนฉาย บุญมาชู
6
การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 1.เด็กชาย นิราช หอมรวง
2.เด็กชาย ชินกร จันทร์หอม
3.เด็กชาย บริหาร พวงพรมมา
1.นาย ปฏิภาณ กันหาชัย
2.นางสาว เดือนฉาย บุญมาชู
308
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 1.เด็กชาย วรพงศ์ จุลทัศน์
2.เด็กชาย พุฒิพงศ์ เสมามิ่ง
1.นาย ปฏิภาณ กันหาชัย
2.นาง ภาณุกา ทุมสิงห์
13
การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 1.เด็กหญิง ชฎาพร กงแก้ว
2.เด็กหญิง เพชรสุดา ภาคเพียร
3.เด็กหญิง รวงข้าว พวงพันธ์
4.เด็กหญิง สุกานดา อ้วนนวล
5.เด็กหญิง หนึ่งฤทัย สวายพล
6.เด็กหญิง ปิ่นมณี คำโสภา
1.นางสาว วัชรินทร์ ฝ่ายสอง
2.นาง นิฤมล วรรณคำ
3.นาง หนูรัตน์ โคศรี
13
การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 1.เด็กหญิง ชฎาพร กงแก้ว
2.เด็กหญิง เพชรสุดา ภาคเพียร
3.เด็กหญิง รวงข้าว พวงพันธ์
4.เด็กหญิง สุกานดา อ้วนนวล
5.เด็กหญิง หนึ่งฤทัย สวายพล
6.เด็กหญิง ปิ่นมณี คำโสภา
1.นางสาว วัชรินทร์ ฝ่ายสอง
2.นาง นิฤมล วรรณคำ
3.นาง หนูรัตน์ โคศรี
13
การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 1.เด็กหญิง ชฎาพร กงแก้ว
2.เด็กหญิง เพชรสุดา ภาคเพียร
3.เด็กหญิง รวงข้าว พวงพันธ์
4.เด็กหญิง สุกานดา อ้วนนวล
5.เด็กหญิง หนึ่งฤทัย สวายพล
6.เด็กหญิง ปิ่นมณี คำโสภา
1.นางสาว วัชรินทร์ ฝ่ายสอง
2.นาง นิฤมล วรรณคำ
3.นาง หนูรัตน์ โคศรี
353
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 1.เด็กชาย อุทานุลักษ์ รจนัย 1.นางสาว นันทนาภรณ์ ทองไสล
307
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 1.เด็กหญิง อรวรรณ เลื่อนฤทธิ์
2.เด็กหญิง นุชนาถ สลับศรี
1.นางสาว สมคิด น้ำจันทร์
2.นาง ภาณุกา ทุมสิงห์
307
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 1.เด็กหญิง อรวรรณ เลื่อนฤทธิ์
2.เด็กหญิง นุชนาถ สลับศรี
1.นางสาว สมคิด น้ำจันทร์
2.นาง ภาณุกา ทุมสิงห์

21. โรงเรียนบ้านหนองยาว
174
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 1.เด็กชาย กฤษณะ เชื้อบัณฑิต
2.เด็กชาย ณัชพล จิตหาญ
1.นาย คุปติพงษ์ ศรีอ่อน
751
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 1.เด็กชาย กฤษฎา เชื้อบัณฑิต
2.เด็กชาย จิระศักดิ์ มะลิวงค์
3.เด็กหญิง รัตน์ดา จันทราภรณ์
4.เด็กหญิง นิภา ผกาศรี
5.เด็กหญิง พัชรี พวงศรี
1.นาย สุนทร กัดกุมภา
2.นาย วุฒิไกร เพ็งบุญ
164
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 1.เด็กชาย กอบลาภ จันทะไพร
2.เด็กหญิง จริยา ไชยโคตร
1.นางสาว วันเฉลิม จันทะไพร
2.นางสาว ศุภกัญญา ผาสุข
164
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 1.เด็กชาย กอบลาภ จันทะไพร
2.เด็กหญิง จริยา ไชยโคตร
1.นางสาว วันเฉลิม จันทะไพร
2.นางสาว ศุภกัญญา ผาสุข
165
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 1.เด็กชาย ชนาธิป เชื้อบัณฑิต
2.เด็กหญิง น้ำทิพย์ ไชยพรม
1.นางสาว บังอร ศรีผ่องใส
2.นางสาว วันเฉลิม จันทะไพร
165
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 1.เด็กชาย ชนาธิป เชื้อบัณฑิต
2.เด็กหญิง น้ำทิพย์ ไชยพรม
1.นางสาว บังอร ศรีผ่องใส
2.นางสาว วันเฉลิม จันทะไพร
751
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 1.เด็กชาย กฤษฎา เชื้อบัณฑิต
2.เด็กชาย จิระศักดิ์ มะลิวงค์
3.เด็กหญิง รัตน์ดา จันทราภรณ์
4.เด็กหญิง นิภา ผกาศรี
5.เด็กหญิง พัชรี พวงศรี
1.นาย สุนทร กัดกุมภา
2.นาย วุฒิไกร เพ็งบุญ
268
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 1.เด็กหญิง พิชณ์สนันท์ แสงสกุล 1.นางสาว ศุภกัญญา ผาสุข
269
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง อภัสร สายเสน 1.นางสาว บังอร ศรีผ่องใส
371
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 1.เด็กหญิง นิภา ผกาศรี 1.นาย ผัน แสงสกุล
604
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 1.เด็กหญิง อริสา วันทา 1.นางสาว บังอร ศรีผ่องใส
605
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 1.เด็กหญิง น้องพลอย พาษี 1.นางสาว บังอร ศรีผ่องใส
374
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 1.เด็กหญิง ชรินรัตน์ โสสา 1.นาย สุนทร กัดกุมภา
400
ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 1.เด็กชาย ธนชัย จันใด
2.เด็กชาย ภานุวัฒน์ นาทันตรึก
3.เด็กหญิง น้องพลอย พาษี
4.เด็กหญิง วนิดา สุพรม
5.เด็กหญิง วิราพร ดอนภูษา
1.นาย สุนทร กัดกุมภา
2.นาย วุฒิไกร เพ็งบุญ
400
ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 1.เด็กชาย ธนชัย จันใด
2.เด็กชาย ภานุวัฒน์ นาทันตรึก
3.เด็กหญิง น้องพลอย พาษี
4.เด็กหญิง วนิดา สุพรม
5.เด็กหญิง วิราพร ดอนภูษา
1.นาย สุนทร กัดกุมภา
2.นาย วุฒิไกร เพ็งบุญ
10
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 1.เด็กชาย อัษฎาวุธ พันธ์สาลี
2.เด็กชาย วุฒินันท์ แก้วกองนอก
3.เด็กชาย ศิริชัย ใหญ่สูบ
4.เด็กชาย อาณาจักร พิลา
5.เด็กหญิง พัชราภา จอมเชื้อ
6.เด็กหญิง สราลี ช่างเกวียนดี
1.นางสาว วรณัน บุญสถิตย์
2.นางสาว เมธกานต์ มีคุณ
3.นาง สมจิตต์ ตุนา
10
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 1.เด็กชาย อัษฎาวุธ พันธ์สาลี
2.เด็กชาย วุฒินันท์ แก้วกองนอก
3.เด็กชาย ศิริชัย ใหญ่สูบ
4.เด็กชาย อาณาจักร พิลา
5.เด็กหญิง พัชราภา จอมเชื้อ
6.เด็กหญิง สราลี ช่างเกวียนดี
1.นางสาว วรณัน บุญสถิตย์
2.นางสาว เมธกานต์ มีคุณ
3.นาง สมจิตต์ ตุนา
103
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 1.เด็กหญิง ฤทัยฤทธิ์ จันทะไพร
2.เด็กหญิง อัญชลี สุขวงษ์
3.เด็กหญิง นาถญา บุญเกิ่ง
1.นาย สมชาย กิ่งแก้ว
2.นาย คุปติพงษ์ ศรีอ่อน
103
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 1.เด็กหญิง ฤทัยฤทธิ์ จันทะไพร
2.เด็กหญิง อัญชลี สุขวงษ์
3.เด็กหญิง นาถญา บุญเกิ่ง
1.นาย สมชาย กิ่งแก้ว
2.นาย คุปติพงษ์ ศรีอ่อน
241
เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 1.เด็กหญิง จารุวรรณ วงค์ใหญ่ 1.นางสาว บังอร ศรีผ่องใส
242
เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 1.เด็กชาย เมธา สุขวงษ์ 1.นาย วุฒิไกร เพ็งบุญ
226
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 1.เด็กชาย ปัญญพนต์ นามสุข
2.เด็กชาย กิตติพงษ์ โสสา
3.เด็กชาย ธิติพล โลนงาม
1.นาย สุนทร กัดกุมภา
2.นาย วุฒิไกร เพ็งบุญ
226
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 1.เด็กชาย ปัญญพนต์ นามสุข
2.เด็กชาย กิตติพงษ์ โสสา
3.เด็กชาย ธิติพล โลนงาม
1.นาย สุนทร กัดกุมภา
2.นาย วุฒิไกร เพ็งบุญ
702
ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 1.เด็กชาย ชนาภัทร นาทันตรึก
2.เด็กชาย ทักษ์ดนัย เจะเฮ็ง
3.เด็กชาย สิทธิชัย สมชำนุ
1.นางสาว ชลธิชา โสดา
2.นางสาว อรพากร ขุนธิวงศ์
702
ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 1.เด็กชาย ชนาภัทร นาทันตรึก
2.เด็กชาย ทักษ์ดนัย เจะเฮ็ง
3.เด็กชาย สิทธิชัย สมชำนุ
1.นางสาว ชลธิชา โสดา
2.นางสาว อรพากร ขุนธิวงศ์
703
ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 1.เด็กหญิง ปนัดดา รักษาเชื้อ
2.เด็กหญิง ถิระดา บุญเลิศ
3.เด็กหญิง หยาดทิพย์ จอมเชื้อ
1.นางสาว ชลธิชา โสดา
2.นางสาว อรพากร ขุนธิวงศ์
703
ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 1.เด็กหญิง ปนัดดา รักษาเชื้อ
2.เด็กหญิง ถิระดา บุญเลิศ
3.เด็กหญิง หยาดทิพย์ จอมเชื้อ
1.นางสาว ชลธิชา โสดา
2.นางสาว อรพากร ขุนธิวงศ์
22
การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 1.เด็กชาย ธนชัย จันใด
2.เด็กชาย ธีรพงศ์ วันทา
3.เด็กชาย ภูนิภัทร เพิ่มพร
1.นาย สุนทร กัดกุมภา
2.นาย วุฒิไกร เพ็งบุญ
22
การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 1.เด็กชาย ธนชัย จันใด
2.เด็กชาย ธีรพงศ์ วันทา
3.เด็กชาย ภูนิภัทร เพิ่มพร
1.นาย สุนทร กัดกุมภา
2.นาย วุฒิไกร เพ็งบุญ
23
การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 1.เด็กหญิง นันทิดา หนุนวงศ์
2.เด็กหญิง วนิดา สุพรม
3.เด็กหญิง บุปผา สุขวงษ์
1.นาย สุนทร กัดกุมภา
2.นาย วุฒิไกร เพ็งบุญ
23
การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 1.เด็กหญิง นันทิดา หนุนวงศ์
2.เด็กหญิง วนิดา สุพรม
3.เด็กหญิง บุปผา สุขวงษ์
1.นาย สุนทร กัดกุมภา
2.นาย วุฒิไกร เพ็งบุญ
20
คอมพิวเตอร์
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง ณัฐชานันท์ อำนวยโพธิ์
2.เด็กหญิง นภาพร สวัสดิ์พงษ์
1.นางสาว ปิยธิดา อำภาพันธ์
2.นางสาว ศุภกัญญา ผาสุข
21
คอมพิวเตอร์
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 1.เด็กชาย โกวิทย์ ผาสุข
2.เด็กหญิง อรทัย บุทธิจักร์
1.นางสาว ปิยธิดา อำภาพันธ์
2.นางสาว ศุภกัญญา ผาสุข
24
คอมพิวเตอร์
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 1.เด็กชาย พัชรพล เผ่าเพ็ง
2.เด็กหญิง ศุภาลักษ์ วงค์คำ
1.นางสาว ปิยธิดา อำภาพันธ์
2.นางสาว ศุภกัญญา ผาสุข
24
คอมพิวเตอร์
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 1.เด็กชาย พัชรพล เผ่าเพ็ง
2.เด็กหญิง ศุภาลักษ์ วงค์คำ
1.นางสาว ปิยธิดา อำภาพันธ์
2.นางสาว ศุภกัญญา ผาสุข
20
คอมพิวเตอร์
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง ณัฐชานันท์ อำนวยโพธิ์
2.เด็กหญิง นภาพร สวัสดิ์พงษ์
1.นางสาว ปิยธิดา อำภาพันธ์
2.นางสาว ศุภกัญญา ผาสุข
21
คอมพิวเตอร์
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 1.เด็กชาย โกวิทย์ ผาสุข
2.เด็กหญิง อรทัย บุทธิจักร์
1.นางสาว ปิยธิดา อำภาพันธ์
2.นางสาว ศุภกัญญา ผาสุข
10
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 1.เด็กชาย อัษฎาวุธ พันธ์สาลี
2.เด็กชาย วุฒินันท์ แก้วกองนอก
3.เด็กชาย ศิริชัย ใหญ่สูบ
4.เด็กชาย อาณาจักร พิลา
5.เด็กหญิง พัชราภา จอมเชื้อ
6.เด็กหญิง สราลี ช่างเกวียนดี
1.นางสาว วรณัน บุญสถิตย์
2.นางสาว เมธกานต์ มีคุณ
3.นาง สมจิตต์ ตุนา

22. โรงเรียนบ้านหนองหว้า
702
ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 1.เด็กชาย ชนกร ทองสลับ
2.เด็กชาย วัชรนัย นันทา
3.เด็กชาย เลิศศิลา ทองทะเล
1.นางสาว ธนิตตา พันธนู
2.นางสาว ปัทมปราณี แวงวรรณ
702
ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 1.เด็กชาย ชนกร ทองสลับ
2.เด็กชาย วัชรนัย นันทา
3.เด็กชาย เลิศศิลา ทองทะเล
1.นางสาว ธนิตตา พันธนู
2.นางสาว ปัทมปราณี แวงวรรณ
703
ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 1.เด็กหญิง กุลนิดา ทางทอง
2.เด็กหญิง ณัฏฐธิดา สุขอ้วน
3.เด็กหญิง นันทิกานต์ เลิศผล
1.นางสาว ธนิตตา พันธนู
2.นางสาว ปัทมปราณี แวงวรรณ
703
ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 1.เด็กหญิง กุลนิดา ทางทอง
2.เด็กหญิง ณัฏฐธิดา สุขอ้วน
3.เด็กหญิง นันทิกานต์ เลิศผล
1.นางสาว ธนิตตา พันธนู
2.นางสาว ปัทมปราณี แวงวรรณ
174
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 1.เด็กชาย รพีพัทร ก่ำเกี้ยง
2.เด็กชาย ขวัญมนัส ยั้งใจ
1.นาย อุทัย บุญเต็ม
181
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 1.เด็กชาย สุริยา สีภา
2.เด็กชาย ไกรวิทย์ เครื่อบุตร
1.นาย อุทัย บุญเต็ม
184
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 1.เด็กชาย ไกรวิทย์ เครือบุตร
2.เด็กชาย พัฒนชัย หวายสันเทียะ
1.นาย อุทัย บุญเต็ม
191
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 1.เด็กชาย ธรรมนูญ บุดดา
2.เด็กชาย ณัฐกร สมภาวะ
1.นางสาว ธนิตตา พันธนู
18
การงานอาชีพ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง ชนิสรา สอนจิตร
2.เด็กหญิง ฑิฆัมพร ไชยคุณ
3.เด็กหญิง พัชราภรณ์ เมียดสีมา
1.นาย ถาวร กล้าหาญ
2.นางสาว พากเพียร หนุนชู
18
การงานอาชีพ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง ชนิสรา สอนจิตร
2.เด็กหญิง ฑิฆัมพร ไชยคุณ
3.เด็กหญิง พัชราภรณ์ เมียดสีมา
1.นาย ถาวร กล้าหาญ
2.นางสาว พากเพียร หนุนชู
19
การงานอาชีพ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 1.เด็กชาย วีรยุทธ เจริญทัศน์
2.เด็กชาย วัลลภ ก้านเกตุ
3.เด็กหญิง นิรันดร โครตทอง
1.นางสาว กนิษฐา ปัญญามาศ
2.นาง มยุรี จันทวี
19
การงานอาชีพ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 1.เด็กชาย วีรยุทธ เจริญทัศน์
2.เด็กชาย วัลลภ ก้านเกตุ
3.เด็กหญิง นิรันดร โครตทอง
1.นางสาว กนิษฐา ปัญญามาศ
2.นาง มยุรี จันทวี
26
การงานอาชีพ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 1.เด็กชาย ภัทรวดี หวายสันเทียะ
2.เด็กหญิง นงลักษ์ ไชยสัตย์
3.เด็กหญิง ปณิตา พละศักดิ์
1.นาย ถาวร กล้าหาญ
2.นางสาว กัญญาภัทร เจริญนวคุณ
26
การงานอาชีพ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 1.เด็กชาย ภัทรวดี หวายสันเทียะ
2.เด็กหญิง นงลักษ์ ไชยสัตย์
3.เด็กหญิง ปณิตา พละศักดิ์
1.นาย ถาวร กล้าหาญ
2.นางสาว กัญญาภัทร เจริญนวคุณ
27
การงานอาชีพ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 1.เด็กหญิง พรวิภา เพียยา
2.เด็กหญิง ปิยะพร พรมมาสุข
3.เด็กหญิง สุภัค พละศักดิ์
1.นาย พิพัฒน์ เคารพ
2.นาง มยุรี จันทวี
27
การงานอาชีพ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 1.เด็กหญิง พรวิภา เพียยา
2.เด็กหญิง ปิยะพร พรมมาสุข
3.เด็กหญิง สุภัค พละศักดิ์
1.นาย พิพัฒน์ เคารพ
2.นาง มยุรี จันทวี
5
คอมพิวเตอร์
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 1.เด็กชาย สมเจตน์ เตจ๊ะเทพ
2.เด็กชาย กาญจนวัฒน์ สมภาวะ
1.นาย ประวิตร ตระกุลวิทยานันท์
2.นางสาว จันทนา คำเพราะ
5
คอมพิวเตอร์
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 1.เด็กชาย สมเจตน์ เตจ๊ะเทพ
2.เด็กชาย กาญจนวัฒน์ สมภาวะ
1.นาย ประวิตร ตระกุลวิทยานันท์
2.นางสาว จันทนา คำเพราะ
17
คอมพิวเตอร์
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 1.เด็กชาย ภูธเนศ เพ็ชมาส
2.เด็กชาย เทียนชัย บุคคาโจม
1.นาย ประวิตร ตระกุลวิทยานันท์
2.นางสาว จันทนา คำเพราะ
17
คอมพิวเตอร์
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 1.เด็กชาย ภูธเนศ เพ็ชมาส
2.เด็กชาย เทียนชัย บุคคาโจม
1.นาย ประวิตร ตระกุลวิทยานันท์
2.นางสาว จันทนา คำเพราะ
44
คอมพิวเตอร์
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 1.นางสาว จุไรพร สุขชาติ
2.นางสาว ธิดารัตน์ เตจ๊ะเทพ
3.นางสาว นันธิชา นามศิริ
1.นาย ประวิตร ตระกุลวิทยานันท์
2.นาง พูลสุข บัวหอม
44
คอมพิวเตอร์
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 1.นางสาว จุไรพร สุขชาติ
2.นางสาว ธิดารัตน์ เตจ๊ะเทพ
3.นางสาว นันธิชา นามศิริ
1.นาย ประวิตร ตระกุลวิทยานันท์
2.นาง พูลสุข บัวหอม
16
คอมพิวเตอร์
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 1.เด็กชาย ประเสริฐ คูหา
2.เด็กชาย อิทธิกร แก้วเกตุสังข์
1.นาย ประวิตร ตระกุลวิทยานันท์
2.นาง พูลสุข บัวหอม
16
คอมพิวเตอร์
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 1.เด็กชาย ประเสริฐ คูหา
2.เด็กชาย อิทธิกร แก้วเกตุสังข์
1.นาย ประวิตร ตระกุลวิทยานันท์
2.นาง พูลสุข บัวหอม
213
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 1.เด็กชาย ศิริวัฒน์ สุกน้อย
2.เด็กชาย อาธิษฐ์ ขาวสลับ
1.นาย วีระศักดิ์ ภาประกอบ
250
หุ่นยนต์
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6 1.เด็กชาย พีรพัฒน์ ศรีรุ่งเรือง
2.เด็กหญิง นุศรา สืบสิมมา
3.เด็กหญิง ชุติมา ใจกล้า
1.นาย พิพัฒน์ เคารพ
2.นาย วีระศักดิ์ ภาประกอบ
250
หุ่นยนต์
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6 1.เด็กชาย พีรพัฒน์ ศรีรุ่งเรือง
2.เด็กหญิง นุศรา สืบสิมมา
3.เด็กหญิง ชุติมา ใจกล้า
1.นาย พิพัฒน์ เคารพ
2.นาย วีระศักดิ์ ภาประกอบ
6
การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 1.เด็กชาย วิวัฒน์ กงล้อม
2.เด็กชาย ทรรศนะ พันธ์ศิริ
3.เด็กชาย สุขุม ฟูคำ
1.นาย วสันต์ คำเพราะ
2.นาง มยุรี จันทวี
6
การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 1.เด็กชาย วิวัฒน์ กงล้อม
2.เด็กชาย ทรรศนะ พันธ์ศิริ
3.เด็กชาย สุขุม ฟูคำ
1.นาย วสันต์ คำเพราะ
2.นาง มยุรี จันทวี
164
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 1.เด็กหญิง ชุติมา ศรีสุวรรณ
2.เด็กหญิง สุภัชชา ดาดวง
1.นางสาว จันทนา คำเพราะ
2.นางสาว ณัฐกานต์ ทองศรี
164
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 1.เด็กหญิง ชุติมา ศรีสุวรรณ
2.เด็กหญิง สุภัชชา ดาดวง
1.นางสาว จันทนา คำเพราะ
2.นางสาว ณัฐกานต์ ทองศรี
165
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 1.เด็กชาย ปองพล สุขชาติ
2.เด็กหญิง ณัฐลดา จันทะละมุด
1.นางสาว กัญญาภัทร เจริญนวคุณ
2.นางสาว วิมล พิมพ์ไชย
165
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 1.เด็กชาย ปองพล สุขชาติ
2.เด็กหญิง ณัฐลดา จันทะละมุด
1.นางสาว กัญญาภัทร เจริญนวคุณ
2.นางสาว วิมล พิมพ์ไชย
602
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 1.เด็กชาย พีรพัฒน์ ศรีรุ่งเรือง 1.นางสาว คณึงนิจ วงษ์พุทธ
604
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 1.เด็กหญิง ชุติมา ใจกล้า 1.นางสาว จันทนา คำเพราะ
605
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 1.เด็กหญิง กมลชนก กิ่งจันมน 1.นางสาว ปัทมปราณี แวงวรรณ
271
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 1.เด็กชาย จีรศักดิ์ สมปาน 1.นาง พูลสุข บัวหอม
300
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 1.เด็กชาย ภานุกร แสงยา 1.นาง พูลสุข บัวหอม
310
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 1.เด็กชาย พิพัฒน์ ผงธุลี 1.นาง พูลสุข บัวหอม
503
ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 1.เด็กชาย สัตยา โคตรทอง 1.นาย วีระศักดิ์ ภาประกอบ
508
ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 1.เด็กชาย ภานุวัฒน์ คำมะกุล 1.นาง มยุรี จันทวี
251
หุ่นยนต์
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 1.เด็กชาย เกียรติศักดิ์ พิลาสุข
2.เด็กหญิง สุภัค พละศักดิ์
3.เด็กหญิง พิทยา โสภากุล
1.นาย พิพัฒน์ เคารพ
2.นาย วีระศักดิ์ ภาประกอบ
251
หุ่นยนต์
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 1.เด็กชาย เกียรติศักดิ์ พิลาสุข
2.เด็กหญิง สุภัค พละศักดิ์
3.เด็กหญิง พิทยา โสภากุล
1.นาย พิพัฒน์ เคารพ
2.นาย วีระศักดิ์ ภาประกอบ
190
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 1.เด็กชาย ภานุพงศ์ สีมาวงษ์
2.เด็กชาย ก้องนภา บุญรินทร์
1.นางสาว ธนิตตา พันธนู
1
การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 1.เด็กชาย ธนพล สุขวงค์
2.เด็กชาย ธีรพงษ์ ลาเวียง
3.เด็กชาย สุริยา ศรีภา
1.นาย วสันต์ คำเพราะ
22
การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 1.นาย วีรศักดิ์ ภาประกอบ
2.นาย พิพัฒน์ เคารพ
22
การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 1.นาย วีรศักดิ์ ภาประกอบ
2.นาย พิพัฒน์ เคารพ
226
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 1.เด็กชาย ภูวนาท วลัยการ
2.เด็กชาย ณรงค์ฤทธิ์ พลศรี
3.เด็กหญิง ภัทราพร โพธิ์ทอง
1.นาย วีรศักดิ์ ภาประกอบ
2.นาย พิพัฒน์ เคารพ
226
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 1.เด็กชาย ภูวนาท วลัยการ
2.เด็กชาย ณรงค์ฤทธิ์ พลศรี
3.เด็กหญิง ภัทราพร โพธิ์ทอง
1.นาย วีรศักดิ์ ภาประกอบ
2.นาย พิพัฒน์ เคารพ

23. โรงเรียนบ้านหนองฮาง
22
การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง ภัทรศยา กันเทพา
2.เด็กหญิง อภัสรา เชื้อคำเพ็ง
3.เด็กหญิง อรัญญา เพียรสุนา
1.นางสาว ปวีณา คำศรี
2.นางสาว กนิษฐา จอกนาค
22
การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง ภัทรศยา กันเทพา
2.เด็กหญิง อภัสรา เชื้อคำเพ็ง
3.เด็กหญิง อรัญญา เพียรสุนา
1.นางสาว ปวีณา คำศรี
2.นางสาว กนิษฐา จอกนาค
2
คอมพิวเตอร์
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 1.เด็กชาย นราวิทย์ ชาภักดี
2.เด็กชาย กวินท์ ทำคำทอง
1.นาย สิทธิพงษ์ วอทอง
2.นาง รวิภา ชาภักดี
2
คอมพิวเตอร์
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 1.เด็กชาย นราวิทย์ ชาภักดี
2.เด็กชาย กวินท์ ทำคำทอง
1.นาย สิทธิพงษ์ วอทอง
2.นาง รวิภา ชาภักดี
24
คอมพิวเตอร์
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง สุวรรณี อุประ
2.เด็กหญิง วรนุช ศรีบุญเรือง
1.นาย สิทธิพงษ์ วอทอง
2.นางสาว ปวีณา คำศรี
24
คอมพิวเตอร์
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง สุวรรณี อุประ
2.เด็กหญิง วรนุช ศรีบุญเรือง
1.นาย สิทธิพงษ์ วอทอง
2.นางสาว ปวีณา คำศรี
702
ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 1.เด็กหญิง ธัชพรรณ อินทรีย์
2.เด็กหญิง สุภาวิณี เสียงดัง
3.เด็กหญิง พิมพ์ลภัส ยุบรัมย์
1.นาย วีรวัฒน์ บุดดี
2.นางสาว สมถวิล บุญชิต
702
ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 1.เด็กหญิง ธัชพรรณ อินทรีย์
2.เด็กหญิง สุภาวิณี เสียงดัง
3.เด็กหญิง พิมพ์ลภัส ยุบรัมย์
1.นาย วีรวัฒน์ บุดดี
2.นางสาว สมถวิล บุญชิต
239
เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 1.เด็กชาย สุรเชษฐ์ แก้ววงค์สา 1.นางสาว นิ่มนุตร์ พิมพารัตน์
277
เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 1.เด็กชาย ปรีชา วงศรีชู 1.นาย สิทธิพงษ์ วอทอง
281
เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3 1.เด็กชาย ภูรินทร์ มนตรี 1.นาย สิทธิพงษ์ วอทอง
165
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 1.เด็กชาย วัชรากร เบ้าคำ
2.เด็กหญิง ปนัดดา หงษา
1.นางสาว ปวีณา คำศรี
2.นางสาว กนิษฐา จอกนาค
165
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 1.เด็กชาย วัชรากร เบ้าคำ
2.เด็กหญิง ปนัดดา หงษา
1.นางสาว ปวีณา คำศรี
2.นางสาว กนิษฐา จอกนาค
166
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 1.เด็กชาย สนทยา ศิริปี
2.เด็กหญิง สุกัญญา โคตรสุข
1.นาง ระเบียบ อุ่นเรือน
2.นาง พรสวรรค์ โคตรชัย
166
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 1.เด็กชาย สนทยา ศิริปี
2.เด็กหญิง สุกัญญา โคตรสุข
1.นาง ระเบียบ อุ่นเรือน
2.นาง พรสวรรค์ โคตรชัย
268
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 1.เด็กหญิง พลอยจินดามณี ทองคำวัน 1.นาง รวิภา ชาภักดี
269
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง ศิริวิภา ศรีมงคล 1.นางสาว ปวีณา คำศรี
307
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 1.เด็กหญิง ปนัดดา พวงมาลา
2.เด็กหญิง บรรณฑวรรณ ชัยบุตร
1.นาง อภิรมย์ ธรรมมา
2.นาง รวิภา ชาภักดี
307
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 1.เด็กหญิง ปนัดดา พวงมาลา
2.เด็กหญิง บรรณฑวรรณ ชัยบุตร
1.นาง อภิรมย์ ธรรมมา
2.นาง รวิภา ชาภักดี
308
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง ณัฏฐณิชา สายที
2.เด็กหญิง ธิวานันท์ คำเบ้า
1.นางสาว ปวีณา คำศรี
2.นางสาว นิ่มนุตร์ พิมพารัตน์
308
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง ณัฏฐณิชา สายที
2.เด็กหญิง ธิวานันท์ คำเบ้า
1.นางสาว ปวีณา คำศรี
2.นางสาว นิ่มนุตร์ พิมพารัตน์
309
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 1.เด็กหญิง เบญจวรรณ อุประ
2.เด็กหญิง ผุสดี ทิศลี
1.นาง พรสวรรค์ โคตรชัย
2.นาง ระเบียบ อุ่นเรือน
309
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 1.เด็กหญิง เบญจวรรณ อุประ
2.เด็กหญิง ผุสดี ทิศลี
1.นาง พรสวรรค์ โคตรชัย
2.นาง ระเบียบ อุ่นเรือน
174
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 1.เด็กชาย กิตติพร กาทอง
2.เด็กชาย อิทธิมนต์ ทุมมา
1.นาง อภิรมย์ ธรรมมา
181
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 1.เด็กชาย อภิสิทธิ์ ใสแสง
2.เด็กชาย ณพภาดล พิลา
1.นาย สิทธิพงษ์ วอทอง
184
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 1.เด็กชาย ณัฏฐ์วินธ์ พรมชัย
2.เด็กชาย อานนท์ สามบุญมี
1.นางสาว ปวีณา คำสรี
191
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 1.เด็กชาย เชิดศักดิ์ วรรณสุข
2.เด็กชาย เจษฎา ใยแสง
1.นาย ธนวิทย์ พุ่มจีน
265
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 1.เด็กหญิง สุวิมล ขันคำ 1.นาง ระเบียบ อุ่นเรือน

24. โรงเรียนอนุบาลเบญจมิตร
702
ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 1.เด็กชาย พีรพัฒน์ แก้ววงษา
2.เด็กชาย นภัทร พรมมาสุข
3.เด็กชาย อานุภาพ ทองแปลง
1.นางสาว ไพจิตร เกษรสร้อย
2.นางสาว ปารีณา ปราทอง
702
ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 1.เด็กชาย พีรพัฒน์ แก้ววงษา
2.เด็กชาย นภัทร พรมมาสุข
3.เด็กชาย อานุภาพ ทองแปลง
1.นางสาว ไพจิตร เกษรสร้อย
2.นางสาว ปารีณา ปราทอง
703
ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 1.เด็กหญิง สุนิตา ใสดี
2.เด็กหญิง ชฎาภรณ์ แวทไธสง
3.เด็กหญิง เกวลิน วิมาลาศ
1.นางสาว แสงเทียน สีมา
2.นางสาว กรรณิกา สะอาด
703
ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 1.เด็กหญิง สุนิตา ใสดี
2.เด็กหญิง ชฎาภรณ์ แวทไธสง
3.เด็กหญิง เกวลิน วิมาลาศ
1.นางสาว แสงเทียน สีมา
2.นางสาว กรรณิกา สะอาด
164
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 1.เด็กชาย พิทูน อัมภรัตน์
2.เด็กหญิง อนิศรา ศรีพันชาติ
1.นางสาว กนกพร ชาภักดี
2.นาง สำอางค์ ขอร่ม
164
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 1.เด็กชาย พิทูน อัมภรัตน์
2.เด็กหญิง อนิศรา ศรีพันชาติ
1.นางสาว กนกพร ชาภักดี
2.นาง สำอางค์ ขอร่ม
165
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 1.เด็กชาย สุภกฤษฎ์ วิลาวัลย์
2.เด็กหญิง วิณัชชา ภักดี
1.นาย เชาวลิต รูปทอง
2.นางสาว วีระยา มโนธรรม
165
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 1.เด็กชาย สุภกฤษฎ์ วิลาวัลย์
2.เด็กหญิง วิณัชชา ภักดี
1.นาย เชาวลิต รูปทอง
2.นางสาว วีระยา มโนธรรม
268
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 1.เด็กหญิง พลอยไพลิน ชัยปัญญา 1.นางสาว กมลนิตย์ สุรันนา
372
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 1.เด็กหญิง กานต์พิชชา จันทา 1.นางสาว จินตนา แก้วแดง
22
การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 1.เด็กชาย อภิชาติ ตีเงิน
2.เด็กหญิง วิภาวดี สุขชาติ
3.เด็กหญิง ตีรณา เครือคุณ
1.นาย พรกิตติ์ ศรีแก้ว
2.นางสาว วรลักษณ์ วงษ์ขันธ์
22
การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 1.เด็กชาย อภิชาติ ตีเงิน
2.เด็กหญิง วิภาวดี สุขชาติ
3.เด็กหญิง ตีรณา เครือคุณ
1.นาย พรกิตติ์ ศรีแก้ว
2.นางสาว วรลักษณ์ วงษ์ขันธ์
2
คอมพิวเตอร์
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 1.เด็กหญิง กันตา ไชยโย
2.เด็กหญิง ญานิกา ไชยโย
1.นางสาว ดารณี อุยานันท์
2.นางสาว พิศตะวัน แพงศรี
2
คอมพิวเตอร์
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 1.เด็กหญิง กันตา ไชยโย
2.เด็กหญิง ญานิกา ไชยโย
1.นางสาว ดารณี อุยานันท์
2.นางสาว พิศตะวัน แพงศรี

25. โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์
702
ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 1.เด็กชาย อติชาติ วงษ์ใหญ่
2.เด็กหญิง อิศริยา เชื้อลี
3.เด็กหญิง ศิระประภา จันลาวงษ์
1.นางสาว มณีวรรณ์ องอาจ
2.นาง โสภา เย็นระยับ
703
ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 1.เด็กชาย ทิวากรณ์ สุวรรณสิงห์
2.เด็กชาย จิตติพัฒน์ ภาประกอบ
3.เด็กหญิง เทวี โพธิ์บอน
1.นางสาว อุทัยวรรณ วงค์เทพ
2.นาง โสภา เย็นระยับ
164
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 1.เด็กชาย สุทธนพ ดุษฎีกุล
2.เด็กหญิง นิรชา กล้าหาญ
1.นาง อรทัย คำแสนราช
2.นาง ดวงใจ สะอาด
164
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 1.เด็กชาย สุทธนพ ดุษฎีกุล
2.เด็กหญิง นิรชา กล้าหาญ
1.นาง อรทัย คำแสนราช
2.นาง ดวงใจ สะอาด
165
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 1.เด็กชาย ธนาธิป พงษ์เพชร
2.เด็กหญิง ภัทรพร แจ่มเชื้อ
1.นาง นางดวงใจ สะอาด
2.นาง อรทัย คำแสนราช
165
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 1.เด็กชาย ธนาธิป พงษ์เพชร
2.เด็กหญิง ภัทรพร แจ่มเชื้อ
1.นาง นางดวงใจ สะอาด
2.นาง อรทัย คำแสนราช
268
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 1.เด็กหญิง ปุญญาพร พุ่มประจำ 1.นาง ดวงใจ สะอาด
269
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง ชลดา ทองสุ 1.นาง ประยงค์ สายะสมิต
702
ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 1.เด็กชาย อติชาติ วงษ์ใหญ่
2.เด็กหญิง อิศริยา เชื้อลี
3.เด็กหญิง ศิระประภา จันลาวงษ์
1.นางสาว มณีวรรณ์ องอาจ
2.นาง โสภา เย็นระยับ
102
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง ธิดารัตน์ คำเลื่อม
2.เด็กหญิง วิภายี ศรีโชค
3.เด็กหญิง วันวิสา ศิริพันธ์
1.นาง ประยงค์ สายะสมิต
2.นาง โสภา เย็นระยับ
308
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 1.เด็กชาย ธัญลักษณ์ ไชยคุณ
2.เด็กหญิง กรกนก สมภาวะ
1.นาย ทัศนพงศ์ โคพะนา
2.นาง ประยงค์ สายะสมิต
312
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 1.เด็กชาย ถนัดกิจ กล้าหาญ
2.เด็กชาย ศุภกร ด้วงเผือก
3.เด็กชาย ศิริวัฒน์ เย็นระยับ
1.นางสาว ยุภา ใจมั่น
2.นาง ประยงค์ สายะสมิต
370
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 1.เด็กหญิง ธัญญาธรณ์ ขุนเจริญ 1.นาง ประยงค์ สายะสมิต
372
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 1.เด็กหญิง สิริภากร ทันใจ 1.นาง ประยงค์ สายะสมิต
737
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 1.เด็กชาย จีรพนธ์ สุวรรณสิงห์ 1.นาง ประยงค์ สายะสมิต
181
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 1.เด็กชาย พีรภัทร แสวง
2.เด็กชาย อภิชัย ใจมาสุข
1.นาย ทัศนพงศ์ โคพะนา
184
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 1.เด็กชาย รัฐพงษ์ จิตรบรรจง
2.เด็กชาย อภิรักษ์ เนตรภักดี
1.นางสาว สุชาดา พละโย
3
การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง วิลาวัลย์ วิลัย
2.เด็กหญิง วิภาดา นันทา
3.เด็กหญิง ชยิกา ปัญจรักษ์
1.นางสาว ณิชาภัทร ตลุนจันทร์
2.นางสาว ยุภา ใจมั่น
22
การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 1.เด็กชาย ธนาภัทร พรมสิงห์
2.เด็กหญิง ทิพยรัตน์ อัดโท
3.เด็กหญิง อภัสรา กันทวงศ์
1.นางสาว ณิชาภัทร ตลุนจันทร์
2.นาง ประยงค์ สายะสมิต
22
การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 1.เด็กชาย ธนาภัทร พรมสิงห์
2.เด็กหญิง ทิพยรัตน์ อัดโท
3.เด็กหญิง อภัสรา กันทวงศ์
1.นางสาว ณิชาภัทร ตลุนจันทร์
2.นาง ประยงค์ สายะสมิต
24
คอมพิวเตอร์
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 1.เด็กชาย ปวริศ ศรีปาน
2.เด็กชาย ดีเจ จุลแดง
1.นาย ธีระเดช คูหา
2.นางสาว มณีวรรณ์ องอาจ
28
คอมพิวเตอร์
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 1.เด็กชาย ภูมิพัฒน์ ภูติยา
2.เด็กชาย ธีระศักดิ์ วิชระโภชน์
1.นาย ธีระเดช คูหา
2.นาง อรทัย คำแสนราช
213
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 1.เด็กชาย กัณฑ์เอนก ชาภักดี
2.เด็กชาย อินทรเทพ สิงห์โนนตาด
1.นาย ทัศนพงศ์ โคพะนา
2.นาย ธีระเดช คูหา
108
เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 1.เด็กชาย ศิชล ทองสุ
2.เด็กหญิง ภัชฎาภรณ์ บุญรินทร์
3.เด็กหญิง ปณิดา เถาว์คำ
1.นางสาว ณิชาภัทร ตลุนจันทร์
2.นาง ประยงค์ สายะสมิต
108
เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 1.เด็กชาย ศิชล ทองสุ
2.เด็กหญิง ภัชฎาภรณ์ บุญรินทร์
3.เด็กหญิง ปณิดา เถาว์คำ
1.นางสาว ณิชาภัทร ตลุนจันทร์
2.นาง ประยงค์ สายะสมิต
177
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 1.เด็กชาย วีรภัทร คำแฝง
2.เด็กชาย เกรียงไกร งามทรัพย์
3.เด็กชาย อภิรักษ์ พูลเพิ่ม
1.นางสาว ณิชาภัทร ตลุนจันทร์
2.นางสาว ยุภา ใจมั่น
177
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 1.เด็กชาย วีรภัทร คำแฝง
2.เด็กชาย เกรียงไกร งามทรัพย์
3.เด็กชาย อภิรักษ์ พูลเพิ่ม
1.นางสาว ณิชาภัทร ตลุนจันทร์
2.นางสาว ยุภา ใจมั่น
241
เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 1.เด็กชาย ก้องอิสาน สูงสุด 1.นางสาว ณิชาภัทร ตลุนจันทร์
135
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 1.เด็กชาย วุฒิชัย วอทอง
2.เด็กหญิง ฐิติวรดา เสียงดี
1.นางสาว ยุภา ใจมั่น
2.นาง ประยงค์ สายะสมิต
3
การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง วิลาวัลย์ วิลัย
2.เด็กหญิง วิภาดา นันทา
3.เด็กหญิง ชยิกา ปัญจรักษ์
1.นางสาว ณิชาภัทร ตลุนจันทร์
2.นางสาว ยุภา ใจมั่น
48
การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง ชนาภัทร ดวงงอก
2.เด็กหญิง เบญญาภา สะอาด
3.เด็กหญิง วรัญญา จันแก้ว
1.นางสาว สุชาดา พละโย
2.นางสาว มณีวรรณ์ องอาจ
48
การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง ชนาภัทร ดวงงอก
2.เด็กหญิง เบญญาภา สะอาด
3.เด็กหญิง วรัญญา จันแก้ว
1.นางสาว สุชาดา พละโย
2.นางสาว มณีวรรณ์ องอาจ
263
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง วิจิตรา จันแก้ว 1.นาง ประยงค์ สายะสมิต
213
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 1.เด็กชาย กัณฑ์เอนก ชาภักดี
2.เด็กชาย อินทรเทพ สิงห์โนนตาด
1.นาย ทัศนพงศ์ โคพะนา
2.นาย ธีระเดช คูหา
135
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 1.เด็กชาย วุฒิชัย วอทอง
2.เด็กหญิง ฐิติวรดา เสียงดี
1.นางสาว ยุภา ใจมั่น
2.นาง ประยงค์ สายะสมิต
312
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 1.เด็กชาย ถนัดกิจ กล้าหาญ
2.เด็กชาย ศุภกร ด้วงเผือก
3.เด็กชาย ศิริวัฒน์ เย็นระยับ
1.นางสาว ยุภา ใจมั่น
2.นาง ประยงค์ สายะสมิต
308
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 1.เด็กชาย ธัญลักษณ์ ไชยคุณ
2.เด็กหญิง กรกนก สมภาวะ
1.นาย ทัศนพงศ์ โคพะนา
2.นาง ประยงค์ สายะสมิต
28
คอมพิวเตอร์
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 1.เด็กชาย ภูมิพัฒน์ ภูติยา
2.เด็กชาย ธีระศักดิ์ วิชระโภชน์
1.นาย ธีระเดช คูหา
2.นาง อรทัย คำแสนราช
24
คอมพิวเตอร์
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 1.เด็กชาย ปวริศ ศรีปาน
2.เด็กชาย ดีเจ จุลแดง
1.นาย ธีระเดช คูหา
2.นางสาว มณีวรรณ์ องอาจ
102
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง ธิดารัตน์ คำเลื่อม
2.เด็กหญิง วิภายี ศรีโชค
3.เด็กหญิง วันวิสา ศิริพันธ์
1.นาง ประยงค์ สายะสมิต
2.นาง โสภา เย็นระยับ
703
ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 1.เด็กชาย ทิวากรณ์ สุวรรณสิงห์
2.เด็กชาย จิตติพัฒน์ ภาประกอบ
3.เด็กหญิง เทวี โพธิ์บอน
1.นางสาว อุทัยวรรณ วงค์เทพ
2.นาง โสภา เย็นระยับ