ผลการแข่งขันตามกิจกรรม

 
1. การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 (0001)

1 โรงเรียนบ้านเขวาธะนัง
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย เกรียงเดช วรเชษฐ
2.เด็กชาย เดชณรงค์ วงษ์แก้ว
3.เด็กชาย วัชรพล สิงห์เสน
1.นาย อิสระพงษ์ แก้วใส
2.นาย สัสดี สีผาลา
2 โรงเรียนบ้านหนองหว้า
95.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธนพล สุขวงค์
2.เด็กชาย ธีรพงษ์ ลาเวียง
3.เด็กชาย สุริยา ศรีภา
1.นาย วสันต์ คำเพราะ
3 โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
90.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธณพรรณ บุญเจือ
2.เด็กชาย เจนภพ ผาสี
3.เด็กชาย นันทวัฒน์ ไชยเกิด
1.นาย ปฏิภาณ กันหาชัย
2.นางสาว วัชรินทร์ ฝ่ายสอง
4 โรงเรียนบ้านท่าคล้อ
85.00
4
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ธิดารัตน์ บุญไอ้
2.เด็กหญิง ชมพูนุช สายคำ
3.เด็กหญิง ปรริตา ศรีจันท์ดา
1.นาง สุภาพร บุญไทย
2.นาง รุ่งทิพย์ มานะวงศ์
5 โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน
70.00
5
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง กัญญารัตน์ ชาริชา
2.เด็กหญิง สุกัญญา คณาญาติ
3.เด็กหญิง เสาวรักษ์ คำพินิจ
1.นาง สุวิรัตน์ เหล่ากอแก้ว
 
2. การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 (0002)
1 โรงเรียนบ้านดอนเขียว
91.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ปิยวัฒน์ เรืองรัตน์
2.เด็กชาย ธีรพล เสนาภักดิ์
1.นางสาว หัทยา พร้อมพรม
2.นาง พัชรี ครองยุติ
2 โรงเรียนบ้านหนองบักโทน
85.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง อริสา สานเสนา
2.เด็กหญิง ฉัตรชญา ชินวงศ์
1.นางสาว สุกัญญา พาลี
2.นาง สุวิมล เผ่าพันธ์
3 โรงเรียนอนุบาลเบญจมิตร
83.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง กันตา ไชยโย
2.เด็กหญิง ญานิกา ไชยโย
1.นางสาว ดารณี อุยานันท์
2.นางสาว พิศตะวัน แพงศรี
4 โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
80.00
4
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ปิยวรรณ สุวรรณคำ
2.เด็กหญิง สิริวิมล ไชยคุณ
1.นาย อนุพงศ์ บุตรศรี
2.นางสาว ศิริประภา แก้วคำ
5 โรงเรียนบ้านคำกลาง
78.00
5
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย ก้องภพ พันธ์เพชร
2.เด็กชาย สิทธิพัทธ์ สุวรรณศรี
1.นาย ธนชัย อุ่นอ้วน
2.นางสาว รุ่งมณี อำนวยโพธิ์
6 โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ
75.00
6
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย ตะวัน ฤกษ์สว่าง
2.เด็กหญิง พรพัชรินทร์ เบาะทอง
1.นางสาว ศศิธร สลับเชื้อ
2.นาง ไพวัลย์ ชัยเกิด
7 โรงเรียนบ้านหนองฮาง
73.00
7
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย นราวิทย์ ชาภักดี
2.เด็กชาย กวินท์ ทำคำทอง
1.นาย สิทธิพงษ์ วอทอง
2.นาง รวิภา ชาภักดี
8 โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก
70.00
8
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย ยศพัทธ์ สุขวงษ์
2.เด็กชาย พัชรพล ทุมวงศ์
1.นาย สุภิวัฒน์ เหง้าพรหมมินทร์
2.นาง ลำใพร บุญแซม
9 โรงเรียนบ้านหนองคับคา
67.00
9
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย สมคิด มัคคี
2.เด็กหญิง กมลพร มัคคี
1.นาย พัฒนชัย ชิณวงศ์
2.นาง พรรณี สะอาด
10 โรงเรียนบ้านเพ็ก
65.00
10
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย ธนากร อุ่นคำ
2.เด็กหญิง สร้อยสุดา โยธา
1.นาย ถาวร ครองยุติ
2.นาย วิวุฒิ พิลากุล
 
3. การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 (0003)
1 โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ราเมศวร์ คำศรี
2.เด็กชาย ยุทธชัย ใจเครือ
3.เด็กชาย ศุทธิพัฒน์ เจือจาน
1.นาย มลศักดิ์ หลักดี
2.นาง สาริณี คำศรี
2 โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์
85.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง วิลาวัลย์ วิลัย
2.เด็กหญิง วิภาดา นันทา
3.เด็กหญิง ชยิกา ปัญจรักษ์
1.นางสาว ณิชาภัทร ตลุนจันทร์
2.นางสาว ยุภา ใจมั่น
 
4. การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 (0004)
1 โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ณัฐวัตร วะราบุตร
2.เด็กชาย ธารากูล แก้วพวง
3.เด็กชาย ทศพร วันทอง
1.นาย มลศักดิ์ หลักดี
2.นาย สุชาติ ดวงมาลา
 
5. การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 (0005)
1 โรงเรียนบ้านหนองหว้า
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย สมเจตน์ เตจ๊ะเทพ
2.เด็กชาย กาญจนวัฒน์ สมภาวะ
1.นาย ประวิตร ตระกุลวิทยานันท์
2.นางสาว จันทนา คำเพราะ
2 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
90.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สิรินาถ วงษ์แก้ว
2.เด็กหญิง รุจินันท์ วงศ์จำปา
1.นางสาว กฤติยา คำเพราะ
2.นาง รัชนีกร ธรรมษา
 
6. การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 (0006)
1 โรงเรียนบ้านหนองหว้า
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย วิวัฒน์ กงล้อม
2.เด็กชาย ทรรศนะ พันธ์ศิริ
3.เด็กชาย สุขุม ฟูคำ
1.นาย วสันต์ คำเพราะ
2.นาง มยุรี จันทวี
2 โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
75.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย นิราช หอมรวง
2.เด็กชาย ชินกร จันทร์หอม
3.เด็กชาย บริหาร พวงพรมมา
1.นาย ปฏิภาณ กันหาชัย
2.นางสาว เดือนฉาย บุญมาชู
3 โรงเรียนบ้านท่าคล้อ
70.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง ยุวดี อธิลา
2.เด็กหญิง นันธิดา สาลีมี
3.เด็กหญิง มลิวัลย์ บุญเรืองยศ
1.นางสาว จิดาภา อำนวยโภชน์
2.นาง บุญชุม คำทอง
 
7. การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 (0010)
1 โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1)
93.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย คมกริช พรมกอง
2.เด็กชาย ชาญชัย สารบูรณ์
3.เด็กชาย ณัฐวุฒิ ยิ้มพัฒน์
4.เด็กชาย ธนากร คำแพง
5.เด็กชาย รณกฤต จิบจันทร์
6.เด็กชาย นพนนท์ สิงห์ทอง
1.นาง สาคร พรมสุข
2.นาง สุภาภรณ์ คำเพราะ
3.นาง เขมิกา พันธ์ไหล
2 โรงเรียนบ้านหนองยาว
75.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย อัษฎาวุธ พันธ์สาลี
2.เด็กชาย วุฒินันท์ แก้วกองนอก
3.เด็กชาย ศิริชัย ใหญ่สูบ
4.เด็กชาย อาณาจักร พิลา
5.เด็กหญิง พัชราภา จอมเชื้อ
6.เด็กหญิง สราลี ช่างเกวียนดี
1.นางสาว วรณัน บุญสถิตย์
2.นางสาว เมธกานต์ มีคุณ
3.นาง สมจิตต์ ตุนา
3 โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน
0.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
ไม่เข้าแข่งขัน
1.เด็กชาย โชคทวี จันทร
2.เด็กชาย สถิต สิงห์เสน
3.เด็กชาย พรพิพัฒน์ บุญอุ้ม
4.เด็กหญิง ปภัสรา นามวิลา
5.เด็กหญิง กัลยา แก้วจันทร์
6.เด็กหญิง ปวีณา ทองดี
1.นาย นุทัศน์ กล้าหาญ
2.นาง มิ่งสมร กมลเจตนศรี
3.นาง รังษีทอน ชินชัย
 
8. การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 (0011)
1 โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
93.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธนกร ศรีอินทร์
2.เด็กชาย นัฐพล ยิ้มเกิด
1.นาย อนุพงศ์ บุตรศรี
2.นางสาว ศิริประภา แก้วคำ
 
9. การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 (0012)
 
10. การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 (0013)
1 โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ชฎาพร กงแก้ว
2.เด็กหญิง เพชรสุดา ภาคเพียร
3.เด็กหญิง รวงข้าว พวงพันธ์
4.เด็กหญิง สุกานดา อ้วนนวล
5.เด็กหญิง หนึ่งฤทัย สวายพล
6.เด็กหญิง ปิ่นมณี คำโสภา
1.นางสาว วัชรินทร์ ฝ่ายสอง
2.นาง นิฤมล วรรณคำ
3.นาง หนูรัตน์ โคศรี
 
11. การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 (0014)
1 โรงเรียนบ้านหนองบักโทน
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย นนทกานต์ บุญจันทร์
2.เด็กชาย ณัฐพล นีระจักร์
3.เด็กหญิง วิไลลักษณ์ สุกะเลิม
4.เด็กหญิง วิลาวัณย์ ทอนคำผุย
5.เด็กหญิง ชนินาถ กงชื่อ
1.นาย โชว์ฎึก เสนคำสอน
2.นาง สุวิมล เผ่าพันธ์
2 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
93.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธีรวัฒน์ คำศรี
2.เด็กชาย จิระพงศ์ สนิทเชื้อ
3.เด็กชาย ณัฐธนันท์ วงษ์มาเกษ
4.เด็กหญิง ศิรภัสสร งัดสันเทียะ
5.เด็กหญิง กาญจนา พิมสา
1.นางสาว กฤติยา คำเพราะ
2.นางสาว ปาริชาติ พวงจำปา
 
12. การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 (0016)
1 โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
94.60
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย เกรียงไกร จูมทอง
2.เด็กหญิง ณัฐฐินันท์ เกษมสุข
1.นาย อนุพงศ์ บุตรศรี
2.นางสาว ศิริประภา แก้วคำ
2 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
88.60
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พรรณทิวา พิมบุตร
2.เด็กหญิง ชฎารัตน์ วังสำเภา
1.นางสาว กฤติยา คำเพราะ
2.นาง รัชนีกร ธรรมษา
3 โรงเรียนบ้านหนองหว้า
82.20
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ประเสริฐ คูหา
2.เด็กชาย อิทธิกร แก้วเกตุสังข์
1.นาย ประวิตร ตระกุลวิทยานันท์
2.นาง พูลสุข บัวหอม
 
13. การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 (0017)
1 โรงเรียนบ้านหนองหว้า
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ภูธเนศ เพ็ชมาส
2.เด็กชาย เทียนชัย บุคคาโจม
1.นาย ประวิตร ตระกุลวิทยานันท์
2.นางสาว จันทนา คำเพราะ
 
14. การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 (0018)
1 โรงเรียนบ้านหนองหว้า
97.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ชนิสรา สอนจิตร
2.เด็กหญิง ฑิฆัมพร ไชยคุณ
3.เด็กหญิง พัชราภรณ์ เมียดสีมา
1.นาย ถาวร กล้าหาญ
2.นางสาว พากเพียร หนุนชู
2 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
95.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง กนกวรรณ ไชยวัฒน์
2.เด็กหญิง จีรวรรณ ศรีภักดี
3.เด็กหญิง ปิยธิดา สมาคม
1.นาง รัชนีกร ธรรมษา
2.นาง สาลิกา พันธ์ใหญ่
 
15. การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 (0019)
1 โรงเรียนบ้านหนองหว้า
80.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย วีรยุทธ เจริญทัศน์
2.เด็กชาย วัลลภ ก้านเกตุ
3.เด็กหญิง นิรันดร โครตทอง
1.นางสาว กนิษฐา ปัญญามาศ
2.นาง มยุรี จันทวี
 
16. การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 (0020)
1 โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ
86.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย สันติชัย เจริญเชาว์
2.เด็กหญิง ดาวประกาย สมสมัย
1.นางสาว ศศิธร สลับเชื้อ
2.นาง ไพวัลย์ ชัยเกิด
2 โรงเรียนบ้านเพ็ก
84.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สุดารัตน์ ครองยุติ
2.เด็กหญิง อรอุมา เกษหงส์
1.นาย ถาวร ครองยุติ
2.นางสาว จุฑารัตน์ อินทรโสม
3 โรงเรียนบ้านหนองยาว
82.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ณัฐชานันท์ อำนวยโพธิ์
2.เด็กหญิง นภาพร สวัสดิ์พงษ์
1.นางสาว ปิยธิดา อำภาพันธ์
2.นางสาว ศุภกัญญา ผาสุข
 
17. การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 (0021)
1 โรงเรียนบ้านคำสะอาด
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ไววิทย์ ทินโนรส
2.เด็กชาย พรชัย จูมสีมา
1.นาย วิทยา โสมณี
2.นาย ถาวร แพงสกล
2 โรงเรียนบ้านหนองยาว
85.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กชาย โกวิทย์ ผาสุข
2.เด็กหญิง อรทัย บุทธิจักร์
1.นางสาว ปิยธิดา อำภาพันธ์
2.นางสาว ศุภกัญญา ผาสุข
 
18. การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 (0022)
1 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง กมลชนก ศรีโคตร
2.เด็กหญิง สุภานันท์ เสนคำสอน
3.เด็กหญิง กานติมา บัวแก้ว
1.นาง รัชนีกร ธรรมษา
2.นาง สาลิกา พันธ์ใหญ่
2 โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์
90.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธนาภัทร พรมสิงห์
2.เด็กหญิง ทิพยรัตน์ อัดโท
3.เด็กหญิง อภัสรา กันทวงศ์
1.นางสาว ณิชาภัทร ตลุนจันทร์
2.นาง ประยงค์ สายะสมิต
3 โรงเรียนบ้านหนองหว้า
85.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.นาย วีรศักดิ์ ภาประกอบ
2.นาย พิพัฒน์ เคารพ
4 โรงเรียนบ้านหนองฮาง
85.00
4
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ภัทรศยา กันเทพา
2.เด็กหญิง อภัสรา เชื้อคำเพ็ง
3.เด็กหญิง อรัญญา เพียรสุนา
1.นางสาว ปวีณา คำศรี
2.นางสาว กนิษฐา จอกนาค
5 โรงเรียนบ้านคำสะอาด
75.00
5
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง จินดารัตน์ อาจหาญ
2.เด็กหญิง อรพรรณ แสวงดี
3.เด็กหญิง ปุณนิศา แก้วจันทร์
1.นาง นิภาภรณ์ ทัดเทียม
2.นาง เด่นดวง บุญชาลี
6 โรงเรียนบ้านดอนเขียว
75.00
6
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย ธนันชัย ทองพามี
2.เด็กหญิง ประภัสสร ผาแก้ว
3.เด็กหญิง เจนจิรา ธรรมโส
1.นาย เทิดศักดิ์ ยงทวี
2.นาย ฉัตรพันธ์ แก้วเหลา
7 โรงเรียนอนุบาลเบญจมิตร
75.00
7
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย อภิชาติ ตีเงิน
2.เด็กหญิง วิภาวดี สุขชาติ
3.เด็กหญิง ตีรณา เครือคุณ
1.นาย พรกิตติ์ ศรีแก้ว
2.นางสาว วรลักษณ์ วงษ์ขันธ์
8 โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน
73.00
8
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง สุนิษสา วงษ์แก้ว
2.เด็กหญิง ชญานี บุญเจริญ
3.เด็กหญิง พรธิตา ทองใบ
1.นาย ประนอม ชาวนา
2.นาง สุวิรัตน์ เหล่ากอแก้ว
9 โรงเรียนบ้านหนองยาว
65.00
9
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย ธนชัย จันใด
2.เด็กชาย ธีรพงศ์ วันทา
3.เด็กชาย ภูนิภัทร เพิ่มพร
1.นาย สุนทร กัดกุมภา
2.นาย วุฒิไกร เพ็งบุญ
 
19. การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 (0023)
1 โรงเรียนบ้านคำสะอาด
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สุพรรณษา จันทะไพร
2.เด็กหญิง นิภารัตน์ ครองยุติ
3.เด็กหญิง จิราพร ดีบัวภา
1.นาย สิทธิชัย พันธ์ศรี
2.นาง นิภาภรณ์ ทัดเทียม
2 โรงเรียนบ้านหนองยาว
85.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง นันทิดา หนุนวงศ์
2.เด็กหญิง วนิดา สุพรม
3.เด็กหญิง บุปผา สุขวงษ์
1.นาย สุนทร กัดกุมภา
2.นาย วุฒิไกร เพ็งบุญ
 
20. การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 (0024)
1 โรงเรียนบ้านหนองบักโทน
86.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ชัยอนันต์ ใหญ่สูบ
2.เด็กหญิง อัญชลี กลิ่นพิกุล
1.นาย โชว์ฎึก เสนคำสอน
2.นางสาว สุกัญญา พาลี
2 โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
80.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ศรีสุดา ทุมแถว
2.เด็กหญิง รัตทิยา โททอง
1.นาย อนุพงศ์ บุตรศรี
2.นางสาว ศิริประภา แก้วคำ
3 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
79.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย ชนกวิน อินโหงว
2.เด็กชาย ธีรพัทธ์ ปัดจิตต์
1.นางสาว กฤติยา คำเพราะ
2.นางสาว ปาริชาติ พวงจำปา
4 โรงเรียนบ้านหนองยาว
78.00
4
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย พัชรพล เผ่าเพ็ง
2.เด็กหญิง ศุภาลักษ์ วงค์คำ
1.นางสาว ปิยธิดา อำภาพันธ์
2.นางสาว ศุภกัญญา ผาสุข
5 โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์
78.00
5
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย ปวริศ ศรีปาน
2.เด็กชาย ดีเจ จุลแดง
1.นาย ธีระเดช คูหา
2.นางสาว มณีวรรณ์ องอาจ
6 โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ
77.00
6
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง อาลีน่า อินธิรา ออฟซาแล็ก
2.เด็กหญิง อินทิรา คำเพ็ง
1.นาย อสิพงศ์ สุขสี
2.นางสาว ศศิธร สลับเชื้อ
7 โรงเรียนบ้านหนองฮาง
72.00
7
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง สุวรรณี อุประ
2.เด็กหญิง วรนุช ศรีบุญเรือง
1.นาย สิทธิพงษ์ วอทอง
2.นางสาว ปวีณา คำศรี
8 โรงเรียนบ้านเพ็ก
70.00
8
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง รุ่งนภา แสงชัย
2.เด็กหญิง ชิดชนก คชคีรี
1.นาย ถาวร ครองยุติ
2.นาง วันนา บุดดา
 
21. การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 (0025)
 
22. การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 (0026)
1 โรงเรียนบ้านหนองหว้า
99.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ภัทรวดี หวายสันเทียะ
2.เด็กหญิง นงลักษ์ ไชยสัตย์
3.เด็กหญิง ปณิตา พละศักดิ์
1.นาย ถาวร กล้าหาญ
2.นางสาว กัญญาภัทร เจริญนวคุณ
2 โรงเรียนบ้านโนนจักจั่น
92.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กชาย พีรพงษ์ วรรณวงค์
2.เด็กหญิง จิตรานุช แม่นทอง
3.เด็กหญิง เสาวลักษณ์ อาโต
1.นาง พรภิมนต์ คำชุมภู
2.นาง หนูการ จันทร์หอม
 
23. การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 (0027)
1 โรงเรียนบ้านหนองหว้า
80.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พรวิภา เพียยา
2.เด็กหญิง ปิยะพร พรมมาสุข
3.เด็กหญิง สุภัค พละศักดิ์
1.นาย พิพัฒน์ เคารพ
2.นาง มยุรี จันทวี
 
24. การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 (0028)
1 โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์
87.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ภูมิพัฒน์ ภูติยา
2.เด็กชาย ธีระศักดิ์ วิชระโภชน์
1.นาย ธีระเดช คูหา
2.นาง อรทัย คำแสนราช
2 โรงเรียนบ้านคำสะอาด
80.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กชาย สุริยา อาจหาญ
2.เด็กชาย ฤทธิชัย ถวิลไพร
1.นาย วิทยา โสมณี
2.นางสาว เสาวนีย์ ประดับศรี
 
25. การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 (0029)
 
26. การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 (0034)
 
27. การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 (0044)
1 โรงเรียนบ้านหนองหว้า
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว จุไรพร สุขชาติ
2.นางสาว ธิดารัตน์ เตจ๊ะเทพ
3.นางสาว นันธิชา นามศิริ
1.นาย ประวิตร ตระกุลวิทยานันท์
2.นาง พูลสุข บัวหอม
 
28. การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 (0048)
1 โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ชนาภัทร ดวงงอก
2.เด็กหญิง เบญญาภา สะอาด
3.เด็กหญิง วรัญญา จันแก้ว
1.นางสาว สุชาดา พละโย
2.นางสาว มณีวรรณ์ องอาจ
 
29. การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 (0050)
 
30. การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 (0051)
1 โรงเรียนบ้านเพ็ก
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย กฤษฎา ลุนดี
2.เด็กชาย อภิสิทธิ์ ทิดถาพันธ์
3.เด็กชาย จีรศักดิ์ คำเคนบ้ง
4.เด็กชาย อภิชาติ กุดพิมาย
5.เด็กชาย วีรพงษ์ ทองสะอาด
6.เด็กชาย ธนนันท์ ขวัญยืน
1.นาย ถาวร ครองยุติ
2.นาย วิวุฒิ พิลากุล
3.นาง อิสราภรณ์ ประสานพันธ์
 
31. การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 (0062)
1 โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1)
100.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย สุรวุฒิ วันแก้ว
2.เด็กชาย สิทธิชัย ศรีโสภา
3.เด็กชาย กฤษดา มุทุจิตร
4.เด็กชาย กฤษฎา วารินทร์
5.เด็กชาย อนิรุท สายทรัพย์
6.เด็กชาย ทวีชัย สีลาเพ็ชร
7.เด็กชาย ชินวัตร พงษ์ลุน
8.เด็กชาย สมัคร พรมบุญ
1.นาย สีวรา บึงไกร
2.นาย ศุภณัฏฐ์ ผลดี
3.นาง อรัญญา พละศักดิ์
 
32. การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 (0067)
1 โรงเรียนบ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา)
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย คฑาวุธ ศรีหาเวช
2.เด็กหญิง นภัสสร มะโหลี
3.เด็กหญิง หทัยรัตน์ โททอง
1.นางสาว สุพรรณี ลาพรมมา
2.นางสาว นุชนาฏ นามฮุง
2 โรงเรียนบ้านหนองคับคา
91.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ทิพยดา นามจุมจัง
2.เด็กหญิง กนกอร วงศ์สามารถ
3.เด็กหญิง เกตนิภา บรรดาศักดิ์
1.นางสาว สุธันยา ภูพูล
2.นางสาว ขนิษฐา เรือนฝาง
 
33. การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 (0068)
 
34. การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 (0102)
1 โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1)
92.20
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย จิรวัฒน์ ใบปก
2.เด็กหญิง กิตติวรรณ กาหลง
3.เด็กหญิง พิยดา ยิ้มจูงนาง
1.นาง ศิริรัตน์ ยงทวี
2.นาง ณิชา บุญสถิตย์
2 โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์
89.80
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ธิดารัตน์ คำเลื่อม
2.เด็กหญิง วิภายี ศรีโชค
3.เด็กหญิง วันวิสา ศิริพันธ์
1.นาง ประยงค์ สายะสมิต
2.นาง โสภา เย็นระยับ
3 โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน
88.60
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กชาย มงคล วิลัยเลิศ
2.เด็กหญิง อนันตญา นุ่มนวล
3.เด็กหญิง สุปราณี วงศ์เสน่ห์
1.นางสาว มณีรัตน์ จันทร
2.นาง รังษีทอน ชินชัย
4 โรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง
88.20
4
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ธิดารัตน์ ชาภักดี
2.เด็กหญิง ณัฎธิกาญจน์ บุญจริง
3.เด็กหญิง ปิยภัสร์ บุญเพิ่ม
1.นาย วีรวัฒน์ ดำลี
2.นาง นาทยา ดำลี
5 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
87.20
5
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ฑิฆัมพร แก้วอาสา
2.เด็กหญิง ชุติมา กลัดกล่ำ
3.เด็กหญิง จิรัตติกาล แซ่อุย
1.นางสาว ปาริชาติ พวงจำปา
2.นาง สาลิกา พันธ์ใหญ่
6 โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
82.40
6
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง จุฑามาศ กงล้อม
2.เด็กหญิง ศิริวิภา ทองแปลง
3.เด็กหญิง อัญชิสา ไชยคุณ
1.นางสาว สมคิด น้ำจันทร์
2.นาง ภาณุกา ทุมสิงห์
7 โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ
80.00
7
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง วันวิสาข์ ฤกษ์สว่าง
2.เด็กหญิง พรนภา แก้วพิทักษ์
3.เด็กหญิง สุมินตรา ศิรินัย
1.นาง สุวรรณี สุนสาย
8 โรงเรียนบ้านโนนสำโรง
79.40
8
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง เพ็ญณภา โสภาเวทย์
2.เด็กหญิง ชลธาร ศรีอักษร
3.เด็กหญิง ศิรินภา แสงสกุล
1.นาง พิมลรัตน์ ศรีหาวงศ์
2.นาง จันที เชื้อลี
9 โรงเรียนบ้านหนองบักโทน
78.00
9
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง ชญานิศา บุญจันทร์
2.เด็กหญิง ปนัดดา เกษแก้ว
3.เด็กหญิง สุรีย์พร อัดโท
1.นางสาว สุกัญญา พาลี
2.นาง สุวิมล เผ่าพันธ์
10 โรงเรียนบ้านคำสะอาด
77.40
10
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง ละอองดาว เรืองศรี
2.เด็กหญิง ปรียานุช สีดาจันทร์
3.เด็กหญิง พิมพ์พิไล โพธิ์ไพร
1.นางสาว พัชรี รัตวาล
2.นางสาว อมรรัตน์ อรุณเรือง
11 โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก
72.20
11
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง พรรณษา ทุมวงศ์
2.เด็กหญิง นัฎนรีย์ จ่ากุญชร
3.เด็กหญิง ศรารัตน์ น้อยนำ้คำ
1.นางสาว ขรินทร์ทิพย์ จันพวง
2.นาง ลำใพร บุญแซม
 
35. การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 (0103)
1 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
87.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง จรัญญา สุรวิทย์
2.เด็กหญิง สุธิมา สะอาด
3.เด็กหญิง สิริธร พันธ์งาม
1.นาง อุรา กรมพะไมย
2.นาง พันธุ์มาลี ป้องคำ
2 โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
84.60
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง นภัสสร ผาสี
2.เด็กหญิง ศิริลักษ์ วงค์คำจันทร์
3.เด็กหญิง อุริชญา เจือจาน
1.นาย ปฏิภาณ กันหาชัย
2.นางสาว สมคิด น้ำจันทร์
3 โรงเรียนบ้านคำสะอาด
81.20
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ศิริวรรณ ทาพันธ์
2.เด็กหญิง ณัฐธิดา เพียรักษา
3.เด็กหญิง สุนิสา เพชรจันทึก
1.นาย ถาวร แพงสกล
2.นางสาว ธันยพร แหวนวงษ์
4 โรงเรียนบ้านหนองยาว
75.20
4
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง ฤทัยฤทธิ์ จันทะไพร
2.เด็กหญิง อัญชลี สุขวงษ์
3.เด็กหญิง นาถญา บุญเกิ่ง
1.นาย สมชาย กิ่งแก้ว
2.นาย คุปติพงษ์ ศรีอ่อน
 
36. การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 (0108)
1 โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์
82.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ศิชล ทองสุ
2.เด็กหญิง ภัชฎาภรณ์ บุญรินทร์
3.เด็กหญิง ปณิดา เถาว์คำ
1.นางสาว ณิชาภัทร ตลุนจันทร์
2.นาง ประยงค์ สายะสมิต
2 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
80.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ปาริชาติ สีดากุล
2.เด็กหญิง วริศรา บึงราษฎร์
3.เด็กหญิง วิชุดา วังตะเคน
1.นาง สาลิกา พันธ์ใหญ่
2.นาง รัชนีกร ธรรมษา
3 โรงเรียนบ้านหนองบักโทน
62.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย พุฒิพงศ์ คำมาโฮม
2.เด็กชาย ธนดล ทองคำ
3.เด็กชาย กิตติพันธ์ การะเลข
1.นาง สุวิมล เผ่าพันธ์
2.นาง นาฏยา ธรรมแก้ว
 
37. การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 (0109)
 
38. การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 (0127)
 
39. การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 (0128)
 
40. การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 (0135)
1 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อัมรินทร์ กงอาสา
2.เด็กหญิง ณัฐนิชา บุญเลิศ
1.นาง ภินันตรา กุลมี
2.นาง สุวรรณา สะอาด
2 โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์
90.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กชาย วุฒิชัย วอทอง
2.เด็กหญิง ฐิติวรดา เสียงดี
1.นางสาว ยุภา ใจมั่น
2.นาง ประยงค์ สายะสมิต
3 โรงเรียนบ้านดอนเขียว
89.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ท้องฟ้า นางวงค์
2.เด็กหญิง นันทญาภรณ์ มูลไชย
1.นาง พัชรี ครองยุติ
2.นาง มยุรี วงจันทเลียง
4 โรงเรียนบ้านเพ็ก
85.00
4
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ปฏิญญา ลำทอง
2.เด็กหญิง จุฑามาศ แก้วแดง
1.นางสาว สุภาภรณ์ เพ็งมะณี
2.นาง วันนา บุดดา
5 โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ
81.00
5
เหรียญทอง
1.เด็กชาย คุณากร ดุษะนอก
2.เด็กหญิง จันทิมา แก้วพิทักษ์
1.นางสาว ฤทัยรัตน์ ศรีลาตรี
2.นาง สุวรรณี สุนสาย
 
41. การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 (0160)
 
42. การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 (0162)
 
43. การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 (0164)
1 โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ภัทรเดช สายสิงห์
2.เด็กหญิง ศิริยากรณ์ ทองแปลง
1.นาย ทวีศักดิ์ งามพันธ์
2.นางสาว เดือนฉาย บุญมาชู
2 โรงเรียนบ้านหนองหว้า
91.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ชุติมา ศรีสุวรรณ
2.เด็กหญิง สุภัชชา ดาดวง
1.นางสาว จันทนา คำเพราะ
2.นางสาว ณัฐกานต์ ทองศรี
3 โรงเรียนบ้านท่าคล้อ
90.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กชาย เจษฎา สายสิงห์
2.เด็กหญิง ลลิตา ยุทธพันธ์
1.นาง นวลอนงค์ ธรรมแก้ว
2.นาง จันจิรา พรมสิงห์
4 โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1)
90.00
4
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ศุภณัฐ สืบสิงห์
2.เด็กหญิง เยาวพา พิลากุล
1.นาย บุรากร ศรีบุรี
2.นาง ประกาย เกษแก้ว
5 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
89.00
5
เหรียญทอง
1.เด็กชาย คฑาธร วงษา
2.เด็กหญิง ณิชกานต์ พันธ์วิไล
1.นาง สุวรรณา สะอาด
2.นาง อำนวย สิงห์คำ
6 โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์
89.00
6
เหรียญทอง
1.เด็กชาย สุทธนพ ดุษฎีกุล
2.เด็กหญิง นิรชา กล้าหาญ
1.นาง อรทัย คำแสนราช
2.นาง ดวงใจ สะอาด
7 โรงเรียนบ้านคำสะอาด
88.00
7
เหรียญทอง
1.เด็กชาย พีรภาส ไชยสาร
2.เด็กหญิง ธาราทิพย์ มะโนรัตน์
1.นางสาว ชนะรัตน์ มีคุณ
2.นาง ประยอม คำหงษา
8 โรงเรียนบ้านเพ็ก
87.00
8
เหรียญทอง
1.เด็กชาย พิทักษ์พงษ์ ทองแปลง
2.เด็กหญิง ธีราพร โสภา
1.นาย สา พรมสุข
2.นางสาว บุญหลาย กล้าหาญ
9 โรงเรียนอนุบาลเบญจมิตร
87.00
9
เหรียญทอง
1.เด็กชาย พิทูน อัมภรัตน์
2.เด็กหญิง อนิศรา ศรีพันชาติ
1.นางสาว กนกพร ชาภักดี
2.นาง สำอางค์ ขอร่ม
10 โรงเรียนบ้านโนนจักจั่น
86.00
10
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธวัชชัย กุลหอม
2.เด็กหญิง สุกัญญา สวัสดีพ่อ
1.นางสาว จิราพร จันทร์จิตร
2.นาง หนูการ จันทร์หอม
11 โรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง
86.00
11
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ชัยรัตน์ สุวรรณคำ
2.เด็กหญิง ภัครมัย บุญจริง
1.นาง นาทยา ดำลี
2.นาง สมาภรณ์ ชนิดพันธ์
12 โรงเรียนบ้านหนองคับคา
85.00
12
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อนุชา จันดา
2.เด็กหญิง จอมสุรางค์ วงศ์สามารถ
1.นางสาว หนูเปีย โพธิ
2.นาง พรรณี สะอาด
13 โรงเรียนบ้านหนองยาว
85.00
13
เหรียญทอง
1.เด็กชาย กอบลาภ จันทะไพร
2.เด็กหญิง จริยา ไชยโคตร
1.นางสาว วันเฉลิม จันทะไพร
2.นางสาว ศุภกัญญา ผาสุข
14 โรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน
85.00
14
เหรียญทอง
1.เด็กชาย นพคุณ ปิ่นประไมย์
2.เด็กหญิง จิรัญชญา สถิตสุข
1.นาง ปราศรัย อินทร์ค่ำ
2.นาง แพรวพรรณ วงพรมมา
15 โรงเรียนบ้านดอนเขียว
84.00
15
เหรียญทอง
1.เด็กชาย คณิศร อินสวน
2.เด็กหญิง กัญญาวีร์ บุดดา
1.นาง พัชรี ครองยุติ
2.นาง มยุรี วงจันทเลียง
16 โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ
84.00
16
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ภัทรพล วงษแก้ว
2.เด็กหญิง สายไหม มะริยา
1.นาง สุวรรณี สุนสาย
2.นาง ฤทัยรัตน์ ศรีลาตรี
17 โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก
83.00
17
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ยศพัทธ์ สุขวงษ์
2.เด็กหญิง กัลยากร กิ่งจันมล
1.นาง ลำใพร บุญแซม
2.นาง สุธีนุช เพ็ชรรัตน์
18 โรงเรียนบ้านหนองบักโทน
80.00
18
เหรียญทอง
1.เด็กชาย พิชยะ ไทยสะเทือน
2.เด็กหญิง วาสนา เสนคำสอน
1.นาย สมพร พิมพ์ประจบ
2.นางสาว สุกัญญา พาลี
19 โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน
0.00
19
ไม่เข้าแข่งขัน
1.เด็กชาย เกียรติศักดิ์ วงษ์แก้ว
2.เด็กหญิง นันท์นภัส ผดาวัลย์
1.นาย นุทัศน์ กล้าหาญ
2.นาง มิ่งสมร กมลเจตนศรี
 
44. การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 (0165)
1 โรงเรียนบ้านหนองบักโทน
91.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ภานุพงศ์ ศรีอักษร
2.เด็กหญิง สุดาทิพย์ จันลา
1.นาย สมพร พิมพ์ประจบ
2.นาย ชัยวิชิต คำกิ่ง
2 โรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน
90.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กชาย วีระพล ไชยภักดี
2.เด็กหญิง อรอนงค์ บุญเพิ่ม
1.นาง ปราศรัย อินทร์ค่ำ
2.นาง รุจิรา สถิตสุข
3 โรงเรียนบ้านดอนเขียว
89.50
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กชาย จาตุภัทร์ ผิวสว่าง
2.เด็กหญิง ปวีณ์นุช ดวงแก้ว
1.นาง พัชรี ครองยุติ
2.นาง มยุรี วงจันทเลียง
4 โรงเรียนบ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา)
88.75
4
เหรียญทอง
1.เด็กชาย นันทพงษ์ จำปาทอง
2.เด็กหญิง พิยะดา กันหารินทร์
1.นางสาว นุชนาฎ นามฮุง
5 โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
87.00
5
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ไชยวัฒน์ จุลทรรศน์
2.เด็กหญิง เอวิตรา บุดดา
1.นางสาว สมคิด น้ำจันทร์
2.นาง ภาณุกา ทุมสิงห์
6 โรงเรียนบ้านหนองหว้า
85.50
6
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ปองพล สุขชาติ
2.เด็กหญิง ณัฐลดา จันทะละมุด
1.นางสาว กัญญาภัทร เจริญนวคุณ
2.นางสาว วิมล พิมพ์ไชย
7 โรงเรียนบ้านเพ็ก
85.00
7
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธนภัทร ใจฉวะ
2.เด็กหญิง เอเชียร์ สมบุตร
1.นาย วิวุฒิ พิลากุล
2.นางสาว จุฑารัตน์ อินทรโสม
8 โรงเรียนบ้านหนองคับคา
83.25
8
เหรียญทอง
1.เด็กชาย กิตติภพ ลาพรม
2.เด็กหญิง ขวัญพิชา บุญชม
1.นางสาว หนูเปีย โพธิ
2.นาง ศิริลักษณ์ สุขศิริ
9 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
82.75
9
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อัครพล พันธ์งาม
2.เด็กหญิง มนต์ศิวลักษณ์ พละศักดิ์
1.นาง ภินันตรา กุลมี
2.นาง นางพันธุ์มาลี ป้องคำ
10 โรงเรียนบ้านท่าคล้อ
81.50
10
เหรียญทอง
1.เด็กชาย จิรายุทธ เนาวบุตร
2.เด็กหญิง ปาริตา ศรีจันทร์ดา
1.นาง รุ่งทิพย์ มานะวงศ์
2.นาง บุญชุม คำทอง
11 โรงเรียนบ้านคำสะอาด
79.75
11
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย ปัจพล มาลัยศรี
2.เด็กหญิง ศุภษร ฝั่งไธสง
1.นาย สุรพงษ์ หลักเพชร
2.นางสาว มุกดา ทองคำผุย
12 โรงเรียนอนุบาลเบญจมิตร
79.75
12
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย สุภกฤษฎ์ วิลาวัลย์
2.เด็กหญิง วิณัชชา ภักดี
1.นาย เชาวลิต รูปทอง
2.นางสาว วีระยา มโนธรรม
13 โรงเรียนบ้านหนองฮาง
79.25
13
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย วัชรากร เบ้าคำ
2.เด็กหญิง ปนัดดา หงษา
1.นางสาว ปวีณา คำศรี
2.นางสาว กนิษฐา จอกนาค
14 โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์
74.25
14
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย ธนาธิป พงษ์เพชร
2.เด็กหญิง ภัทรพร แจ่มเชื้อ
1.นาง นางดวงใจ สะอาด
2.นาง อรทัย คำแสนราช
15 โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน
67.75
15
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย ชุติพนธ์ กุลบุตรดี
2.เด็กหญิง พรธิดา ศรีภักดี
1.นาย นุทัศน์ กล้าหาญ
2.นาง รำไพ กล้าหาญ
16 โรงเรียนบ้านโนนจักจั่น
67.75
16
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย นิยม อุทภู
2.เด็กหญิง วิภาวรรณ พันธ์งาม
1.นาย เรืองชัย พื้นผา
2.นาง พรภิมนต์ คำชุมภู
17 โรงเรียนบ้านหนองยาว
67.25
17
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย ชนาธิป เชื้อบัณฑิต
2.เด็กหญิง น้ำทิพย์ ไชยพรม
1.นางสาว บังอร ศรีผ่องใส
2.นางสาว วันเฉลิม จันทะไพร
18 โรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง
67.00
18
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย พลวัฒน์ พิลาม
2.เด็กหญิง ศิรินันท์ คุ้มครอง
1.นาง นาทยา ดำลี
2.นาง สมาภรณ์ ชนิดพันธ์
19 โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ
66.25
19
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย นพรุจ สิงห์ทอง
2.เด็กหญิง กานต์ทิตา เลาะบุญ
1.นางสาว ฤทัยรัตน์ ศรีลาตรี
2.นาง สุวรรณี สุนสาย
20 โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก
62.50
20
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย วัฒนพงษ์ พรมเดื่อ
2.เด็กหญิง อรษา วงอินตา
1.นาย วิสิฐศักดิ์ บุญภาค
2.นาย ประเสริฐ โสภากุล
 
45. การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 (0166)
1 โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
87.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธีระวัฒน์ บรรเทา
2.เด็กหญิง สุลิลตา แก้วคำรอด
1.นาย ปฏิภาณ กันหาชัย
2.นางสาว นิภาภรณ์ วงค์อนันต์
2 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
86.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กชาย กิติศักดิ์ สีสาลี
2.เด็กหญิง ธนพร ไชยวัฒน์
1.นาง ภินันตรา กุลมี
2.นาง อุรา กรมพะไมย
3 โรงเรียนบ้านท่าคล้อ
85.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กชาย เอกชัย พละศักดิ์
2.เด็กหญิง แพรวไพลิน สาแก้ว
1.นาง รุ่งทิพย์ มานะวงศ์
2.นาง บุญชุม คำทอง
4 โรงเรียนบ้านหนองฮาง
84.00
4
เหรียญทอง
1.เด็กชาย สนทยา ศิริปี
2.เด็กหญิง สุกัญญา โคตรสุข
1.นาง ระเบียบ อุ่นเรือน
2.นาง พรสวรรค์ โคตรชัย
 
46. การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 (0167)
 
47. การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 (0171)
1 โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง มลฤดี ศรีอินทร์
2.เด็กหญิง ณัฐธิดา สายตา
3.เด็กหญิง อาริสา คำกิ่ง
1.นาง นิฤมล วรรณคำ
2.นาง หนูรัตน์ โคศรี
 
48. การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 (0174)
1 โรงเรียนบ้านกุดผักหนามคำน้อย
95.29
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย รัชชานนท์ สุพลวงศ์
2.เด็กชาย พีระภัทร สุขทวี
1.นางสาว ศิริภรณ์ ขันชัย
2 โรงเรียนบ้านคำกลาง
93.41
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธนากร เถาว์บุญ
2.เด็กชาย กฤติน วันนา
1.นาย ทนงศักดิ์ ภักดี
3 โรงเรียนบ้านหนองฮาง
88.59
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กชาย กิตติพร กาทอง
2.เด็กชาย อิทธิมนต์ ทุมมา
1.นาง อภิรมย์ ธรรมมา
4 โรงเรียนบ้านหนองบักโทน
78.42
4
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย ตะวัน เทพอาษา
2.เด็กชาย ธนภัทร ชินวงศ์
1.นาย ชัยวิชิต คำกิ่ง
5 โรงเรียนบ้านโนนสำโรง
72.94
5
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย ธันวา ยศพังเทียม
2.เด็กชาย ภูลิพัฒน์ ปลั่งกลาง
1.นางสาว ธิติมา พันบุดดา
6 โรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน
72.21
6
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย นันทภพ ภูติยา
2.เด็กชาย ทวีศักดิ์ ทำทวี
1.นาย ณรงค์ศักดิ์ คำศรี
7 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
65.00
7
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย ศักดิ์สิทธิ์ ไตรริน
2.เด็กชาย ปฏิมากร อินทะนัย
1.นาง สุวรรณา สะอาด
8 โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก
63.77
8
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย สุริยะ อนันเทภา
2.เด็กชาย ศุภกร ดวงแก้ว
1.นาย สุภิวัฒน์ เหง้าพรหมมินทร์
9 โรงเรียนบ้านคำสะอาด
62.70
9
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย ภานุวัฒน์ บุญศิริ
2.เด็กชาย ธวัชชัย โพธิ์ไพร
1.นาง พนาไพร กัดกุมภา
10 โรงเรียนบ้านดอนเขียว
60.00
10
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย สุเมธ วงจันทเลียง
2.เด็กชาย อัครวินท์ สายเนตร
1.นางสาว หัทยา พร้อมพรม
11 โรงเรียนบ้านท่าคล้อ
60.00
11
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย วชิรวิทย์ อำนวยโพธิ์
2.เด็กชาย เมธัส จันทร์สุตะ
1.นาย ปราโมทย์ โคตพันธ์
12 โรงเรียนบ้านหนองคับคา
60.00
12
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย ชลธาร ทองโคตร
2.เด็กชาย อนุชา จันดา
1.นาง พรรณี สะอาด
13 โรงเรียนบ้านหนองหว้า
60.00
13
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย รพีพัทร ก่ำเกี้ยง
2.เด็กชาย ขวัญมนัส ยั้งใจ
1.นาย อุทัย บุญเต็ม
14 โรงเรียนบ้านโนนจักจั่น
60.00
14
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย รักชาติ บุญเพิ่ม
2.เด็กชาย วีระชาติ เอกทัน
1.นางสาว จิราพร จันทร์จิตร
15 โรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง
60.00
15
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย สรวิชญ์ สืบสิมมา
2.เด็กชาย ธนากร ชาภักดี
1.นาง สมาภรณ์ ชนิดพันธ์
16 โรงเรียนบ้านหนองยาว
0.00
16
ไม่เข้าแข่งขัน
1.เด็กชาย กฤษณะ เชื้อบัณฑิต
2.เด็กชาย ณัชพล จิตหาญ
1.นาย คุปติพงษ์ ศรีอ่อน
 
49. การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 (0175)
 
50. การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 (0177)
1 โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย วีรภัทร คำแฝง
2.เด็กชาย เกรียงไกร งามทรัพย์
3.เด็กชาย อภิรักษ์ พูลเพิ่ม
1.นางสาว ณิชาภัทร ตลุนจันทร์
2.นางสาว ยุภา ใจมั่น
2 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
90.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อภินันท์ พิทักษ์
2.เด็กชาย ภูมินทร์ ใจมั่น
3.เด็กชาย ดวงพิชิต สีหาบุตร
1.นาง วลีรัตน์ วงษ์แก้ว
2.นาง วิภาวดี ไชยภักดี
3 โรงเรียนบ้านท่าคล้อ
80.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กชาย วันนา ไชยสัตย์
2.เด็กชาย พันธุ์ภูมิ ศรีสมบูรณ์
3.เด็กชาย ณัฐวัตร พันธ์ศิริ
1.นางสาว จิดาภา อำนวยโภชน์
2.นาง รัดดา เสนคำสอน
 
51. การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 (0181)
1 โรงเรียนบ้านคำกลาง
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย วีรวัฒน์ จบมะลุม
2.เด็กชาย ธิเบศร์ เห็มภาค
1.นาย ทนงศักดิ์ ภักดี
2 โรงเรียนบ้านโนนจักจั่น
93.22
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กชาย สิทธิเชษฐ์ แสนอิน
2.เด็กชาย สมศักดิ์ กุลหอม
1.นาง พรภิมนต์ คำชุมภู
3 โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์
81.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กชาย พีรภัทร แสวง
2.เด็กชาย อภิชัย ใจมาสุข
1.นาย ทัศนพงศ์ โคพะนา
4 โรงเรียนบ้านหนองฮาง
77.18
4
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย อภิสิทธิ์ ใสแสง
2.เด็กชาย ณพภาดล พิลา
1.นาย สิทธิพงษ์ วอทอง
5 โรงเรียนบ้านหนองหว้า
73.70
5
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย สุริยา สีภา
2.เด็กชาย ไกรวิทย์ เครื่อบุตร
1.นาย อุทัย บุญเต็ม
6 โรงเรียนบ้านหนองคับคา
62.00
6
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย อนุชา มรรคดี
2.เด็กชาย กิตติภพ ลาพรม
1.นางสาว ขนิษฐา เรือนฝาง
7 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
60.00
7
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย จิระพันธ์ ไชยภักดี
2.เด็กชาย สุระพัศ พลชัย
1.นางสาว จันทิพย์ ถิ่นถาน
8 โรงเรียนบ้านคำสะอาด
0.00
8
ไม่เข้าแข่งขัน
1.เด็กชาย เชษฐ์ณัฐชา วันทา
2.เด็กชาย ศุภโชค ผ่องใส
1.นาย ทรงเดช ชิดดี
 
52. การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 (0182)
 
53. การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 (0184)
1 โรงเรียนบ้านหนองหว้า
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ไกรวิทย์ เครือบุตร
2.เด็กชาย พัฒนชัย หวายสันเทียะ
1.นาย อุทัย บุญเต็ม
2 โรงเรียนบ้านหนองฮาง
89.25
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ณัฏฐ์วินธ์ พรมชัย
2.เด็กชาย อานนท์ สามบุญมี
1.นางสาว ปวีณา คำสรี
3 โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์
87.07
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กชาย รัฐพงษ์ จิตรบรรจง
2.เด็กชาย อภิรักษ์ เนตรภักดี
1.นางสาว สุชาดา พละโย
4 โรงเรียนบ้านโนนจักจั่น
85.78
4
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อนุวัฒ บุญเพิ่ม
2.เด็กชาย ภูมรินทร์ เอกทัน
1.นาง พรภิมนต์ คำชุมภู
5 โรงเรียนบ้านหนองคับคา
83.13
5
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ชาญชัย บุญเรืองยศ
2.เด็กชาย สิทธิชัย เกษแก้ว
1.นาย ประยุทธ บุญมา
6 โรงเรียนบ้านคำกลาง
82.58
6
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธีรภัทร ชินวงค์
2.เด็กชาย สิทธิชัย พวงจำปา
1.นาย ทนงศักดิ์ ภักดี
7 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
80.34
7
เหรียญทอง
1.เด็กชาย กฤษกร สิมมา
2.เด็กชาย กิตติศักดิ์ อำภรัตน์
1.นางสาว จันทิพย์ ถิ่นถาน
 
54. การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 (0185)
 
55. การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 (0190)
1 โรงเรียนบ้านหนองหว้า
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ภานุพงศ์ สีมาวงษ์
2.เด็กชาย ก้องนภา บุญรินทร์
1.นางสาว ธนิตตา พันธนู
2 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
90.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ณัฐพล ไชยชาติ
2.เด็กชาย เกียรติชัย แสงสืบ
1.นาง จันทิพย์ ถิ่นถาน
 
56. การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 (0191)
1 โรงเรียนบ้านหนองหว้า
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธรรมนูญ บุดดา
2.เด็กชาย ณัฐกร สมภาวะ
1.นางสาว ธนิตตา พันธนู
2 โรงเรียนบ้านหนองฮาง
95.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กชาย เชิดศักดิ์ วรรณสุข
2.เด็กชาย เจษฎา ใยแสง
1.นาย ธนวิทย์ พุ่มจีน
3 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
80.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กชาย สุเมธา ผดาวัลย์
2.เด็กชาย วีระศักดิ์ สายเสน
1.นาง จันทิพย์ ถิ่นถาน
 
57. การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 (0195)
 
58. การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 (0197)
 
59. การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น (0208)
 
60. การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น (0209)
 
61. การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น (0213)
1 โรงเรียนบ้านหนองบักโทน
94.80
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ณัฐพล บุตรคำ
2.เด็กชาย ยศพร บุญใหญ่
1.นางสาว สุกัญญา พาลี
2.นาง นาฏยา ธรรมแก้ว
2 โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ
91.20
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กชาย แดนนุพร บุญเลี้ยง
2.เด็กชาย อุทัย ศรีด้วง
1.นาย บวร พวงจำปา
2.นางสาว ศศิธร สลับเชื้อ
3 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
84.80
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สุพัฒสกุล โพธิ์พุ่ม
2.เด็กหญิง พัชรินทร์ เพ็งแจ่ม
1.นางสาว กิตติยา คำเพราะ
4 โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
83.60
4
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ศิริภัสสร โขงลำ
2.เด็กหญิง วรรณษา ช่างชัย
1.นาย อนุพงศ์ บุตรศรี
2.นางสาว ศิริประภา แก้วคำ
5 โรงเรียนบ้านหนองคับคา
78.80
5
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย สุธีร์ สากุลา
2.เด็กชาย เจษฎากร จันทง
1.นางสาว สุภาพิศ พวงสวัสดิ์
2.นาง โสภา พวงสวัสดิ์
6 โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์
77.00
6
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย กัณฑ์เอนก ชาภักดี
2.เด็กชาย อินทรเทพ สิงห์โนนตาด
1.นาย ทัศนพงศ์ โคพะนา
2.นาย ธีระเดช คูหา
7 โรงเรียนบ้านหนองหว้า
75.80
7
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย ศิริวัฒน์ สุกน้อย
2.เด็กชาย อาธิษฐ์ ขาวสลับ
1.นาย วีระศักดิ์ ภาประกอบ
8 โรงเรียนบ้านเพ็ก
0.00
8
ไม่เข้าแข่งขัน
1.เด็กชาย วีระชัย ผ่องจิตต์
2.เด็กหญิง วิภาดา จิบจันทร์
1.นาย สา พรมสุข
2.นางสาว สุภาภรณ์ เพ็งมะณี
 
62. การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 (0226)
1 โรงเรียนบ้านดอนเขียว
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ทินกร เสียงดี
2.เด็กชาย ปฏิภาณร์ วิลาศ
3.เด็กชาย พัชรวีระพงศ์ คำเคนบ้ง
1.นาย เทิดศักดิ์ ยงทวี
2.นาย ฉัตรพันธ์ แก้วเหลา
2 โรงเรียนบ้านหนองหว้า
90.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ภูวนาท วลัยการ
2.เด็กชาย ณรงค์ฤทธิ์ พลศรี
3.เด็กหญิง ภัทราพร โพธิ์ทอง
1.นาย วีรศักดิ์ ภาประกอบ
2.นาย พิพัฒน์ เคารพ
3 โรงเรียนบ้านหนองยาว
80.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ปัญญพนต์ นามสุข
2.เด็กชาย กิตติพงษ์ โสสา
3.เด็กชาย ธิติพล โลนงาม
1.นาย สุนทร กัดกุมภา
2.นาย วุฒิไกร เพ็งบุญ
 
63. การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 (0231)
1 โรงเรียนบ้านหนองหว้า
80.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธีรวุฒิ เมยดง
2.เด็กชาย ยศกร ทองสุข
3.เด็กหญิง ปิยพร บุญค่ำ
1.นาย วีรศักดิ์ ภาประกอบ
2.นาย พิพัฒน์ เคารพ
 
64. การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 (0233)
 
65. การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 (0234)
 
66. การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 (0236)
 
67. การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 (0237)
 
68. การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 (0239)
1 โรงเรียนบ้านหนองฮาง
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย สุรเชษฐ์ แก้ววงค์สา 1.นางสาว นิ่มนุตร์ พิมพารัตน์
 
69. การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 (0240)
1 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
82.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย พะยอม ศิรินัย 1.นาง นางภินันตรา กุลมี
 
70. การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 (0241)
1 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง อัธยา สุคนธรส 1.นาง ภินันตรา กุลมี
2 โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
85.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กชาย แหวนเพชร พวงพันธ์ 1.นางสาว อัจริยา ครองยุติ
3 โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน
80.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กชาย จารุกิตต์ พลชัย 1.นางสาว มณีรัตน์ จันทร
4 โรงเรียนบ้านหนองบักโทน
75.00
4
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย ก่อเกียรติ สุขอ้วน 1.นาง นาฏยา ธรรมแก้ว
5 โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์
73.00
5
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย ก้องอิสาน สูงสุด 1.นางสาว ณิชาภัทร ตลุนจันทร์
6 โรงเรียนบ้านหนองยาว
60.00
6
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง จารุวรรณ วงค์ใหญ่ 1.นางสาว บังอร ศรีผ่องใส
 
71. การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 (0242)
1 โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ปวรรัตน์ แก้วนรา 1.นางสาว อัจริยา ครองยุติ
2 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
90.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กชาย โยฆา แก่นจันทร์ 1.นาง ภินันตรา กุลมี
3 โรงเรียนบ้านหนองยาว
85.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กชาย เมธา สุขวงษ์ 1.นาย วุฒิไกร เพ็งบุญ
 
72. การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6 (0243)
 
73. การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 (0247)
 
74. การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 (0248)
 
75. การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 (0249)
 
76. การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6 (0250)
1 โรงเรียนบ้านหนองหว้า
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย พีรพัฒน์ ศรีรุ่งเรือง
2.เด็กหญิง นุศรา สืบสิมมา
3.เด็กหญิง ชุติมา ใจกล้า
1.นาย พิพัฒน์ เคารพ
2.นาย วีระศักดิ์ ภาประกอบ
 
77. การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 (0251)
1 โรงเรียนบ้านหนองหว้า
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย เกียรติศักดิ์ พิลาสุข
2.เด็กหญิง สุภัค พละศักดิ์
3.เด็กหญิง พิทยา โสภากุล
1.นาย พิพัฒน์ เคารพ
2.นาย วีระศักดิ์ ภาประกอบ
 
78. การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 (0262)
1 โรงเรียนบ้านท่าคล้อ
82.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง จิดาภา พิมพร 1.นาง กนกรัตน์ สายสิงห์
2 โรงเรียนบ้านคำสะอาด
76.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง พรรรณิภา สุขหมั่น 1.นาง พนาไพร กัดกุมภา
3 โรงเรียนบ้านดอนเขียว
75.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง กมลรัตน์ ภู่จันทึก 1.นางสาว หัทยา พร้อมพรม
4 โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก
72.00
4
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง แพรพิไล ดอกไม้ 1.นาง ลำใพร บุญแซม
5 โรงเรียนบ้านหนองคับคา
70.00
5
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง ธิดารัตน์ นันทะสาร 1.นาง พรรณี สะอาด
 
79. การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 (0263)
1 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ภัทธิยา วงษ์ศรีแก้ว 1.นาย นายธีระพจน์ ทองสลับ
2 โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์
82.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง วิจิตรา จันแก้ว 1.นาง ประยงค์ สายะสมิต
 
80. การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 (0265)
1 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ปิยะวัฒน์ ลาพรหมมา 1.นาย ธีระพจน์ ทองสลับ
2 โรงเรียนบ้านหนองฮาง
83.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สุวิมล ขันคำ 1.นาง ระเบียบ อุ่นเรือน
 
81. การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 (0268)
1 โรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธนภัทร ทำนุ 1.นาง ดุษณี เถาปัญญา
2 โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์
88.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ปุญญาพร พุ่มประจำ 1.นาง ดวงใจ สะอาด
3 โรงเรียนอนุบาลเบญจมิตร
85.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พลอยไพลิน ชัยปัญญา 1.นางสาว กมลนิตย์ สุรันนา
4 โรงเรียนบ้านหนองบักโทน
79.00
4
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย ธีรภัทร พรมมาลุน 1.นาง นาฏยา ธรรมแก้ว
5 โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ
78.00
5
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง สิริกร เบ้าคำ 1.นาย อุทัย คำดี
6 โรงเรียนบ้านดอนเขียว
77.00
6
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง บัณฑิตา แก้วบัลลังก์ 1.นางสาว หัทยา พร้อมพรม
7 โรงเรียนบ้านเขวาธะนัง
76.00
7
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย รัฐภูมิ พรหมทอง 1.นางสาว นฤมล สุรวิทย์
8 โรงเรียนบ้านท่าคล้อ
75.00
8
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง เบญญาภา สืบสัตย์ 1.นาง รัดดา เสนคำสอน
9 โรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน
74.00
9
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย ชญานันท์ นันทะบุตร 1.นาง ปราศรัย อินทร์ค่ำ
10 โรงเรียนบ้านหนองฮาง
73.00
10
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง พลอยจินดามณี ทองคำวัน 1.นาง รวิภา ชาภักดี
11 โรงเรียนบ้านหนองยาว
72.00
11
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง พิชณ์สนันท์ แสงสกุล 1.นางสาว ศุภกัญญา ผาสุข
12 โรงเรียนบ้านคำสะอาด
71.00
12
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง กนกวรรณ แสงสกุล 1.นาง ประยอม คำหงษา
13 โรงเรียนบ้านโนนสำโรง
70.00
13
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง ศิรารัตน์ คุ้มภัยรี 1.นางสาว ธิติมา พันบุดดา
 
82. การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 (0269)
1 โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ชลดา ทองสุ 1.นาง ประยงค์ สายะสมิต
2 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
94.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พรชิตา โพธิ์ขาว 1.นาย ธีระพจน์ ทองสลับ
3 โรงเรียนบ้านหนองบักโทน
92.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กชาย จิรวัฒน์ ผ่านผล 1.นาง นาฏยา ธรรมแก้ว
4 โรงเรียนบ้านท่าคล้อ
78.00
4
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง กัญธิมา สร้อยคำ 1.นาง ดารุณีย์ เชื้อลี
5 โรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน
78.00
5
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง ศรีเพ็ญ ชินพันธ์ 1.นาง ทองสา ทำนุ
6 โรงเรียนบ้านหนองฮาง
77.00
6
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง ศิริวิภา ศรีมงคล 1.นางสาว ปวีณา คำศรี
7 โรงเรียนบ้านหนองคับคา
76.00
7
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง อนุธิดา อุทชา 1.นาย ประยุทธ บุญมา
8 โรงเรียนบ้านดอนเขียว
75.00
8
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย ปัณณวรรธ เกษแก้ว 1.นาย เทิดศักดิ์ ยงทวี
9 โรงเรียนบ้านเขวาธะนัง
75.00
9
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง นิตยา เสมามิ่ง 1.นางสาว บุษยา พวงจำปา
10 โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก
74.00
10
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง พิสมัย กุลยาณี 1.นาง ลำใพร บุญแซม
11 โรงเรียนบ้านคำสะอาด
68.00
11
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง ปภาวรินทร์ บุญล้น 1.นางสาว ธันยพร แหวนวงษ์
12 โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ
67.00
12
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง กนกวรรณ ทาดาวุธ 1.นาย อุทัย คำดี
13 โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน
67.00
13
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย ศักดิ์ชัย ลูกรัตน์ 1.นาง รังษีทอน ชินชัย
14 โรงเรียนบ้านหนองยาว
67.00
14
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง อภัสร สายเสน 1.นางสาว บังอร ศรีผ่องใส
15 โรงเรียนบ้านโนนสำโรง
67.00
15
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย ธีรพัฒน์ หนูชัยสงค์ 1.นาง จันที เชื้อลี
 
83. การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 (0271)
1 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
91.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ปัญญา รุ่งเรือง 1.นาย ธีระพจน์ ทองสลับ
2 โรงเรียนบ้านหนองหว้า
85.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กชาย จีรศักดิ์ สมปาน 1.นาง พูลสุข บัวหอม
3 โรงเรียนบ้านท่าคล้อ
78.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง นภัสสร พิมพ์นนท์ 1.นาง สุภาพร บุญไทย
 
84. การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6 (0274)
 
85. การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 (0275)
 
86. การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 (0276)
 
87. การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 (0277)
1 โรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย นัฐพงษ์ พื้นผา 1.นาย วีรวัฒน์ ดำลี
2 โรงเรียนบ้านหนองฮาง
90.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ปรีชา วงศรีชู 1.นาย สิทธิพงษ์ วอทอง
3 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
84.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ณัฐนิชา บุญเลิศ 1.นาง กานต์ติมา เวชกามา
 
88. การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 (0280)
 
89. การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3 (0281)
1 โรงเรียนบ้านหนองฮาง
91.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ภูรินทร์ มนตรี 1.นาย สิทธิพงษ์ วอทอง
 
90. การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 (0282)
 
91. การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 (0283)
 
92. การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 (0284)
1 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
86.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง กัลยา ธรรมทวี 1.นางสาว ปัทมาพร พรมนิ่ม
 
93. การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 (0285)
 
94. การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 (0287)
 
95. การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 (0300)
1 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สุกัญญา แม่นทอง 1.นาย ธีระพจน์ ทองสลับ
2 โรงเรียนบ้านหนองหว้า
85.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ภานุกร แสงยา 1.นาง พูลสุข บัวหอม
 
96. การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 (0307)
1 โรงเรียนบ้านคำสะอาด
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง วิจิตรา ครองยุติ
2.เด็กหญิง นฤมล แก้วเชื่อม
1.นางสาว ชนะรัตน์ มีคุณ
2.นาง พนาไพร กัดกุมภา
2 โรงเรียนบ้านเพ็ก
90.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง เจนจิรา อธิลา
2.เด็กหญิง วริศรา เชื้อทอง
1.นาย สา พรมสุข
2.นางสาว บุญหลาย กล้าหาญ
3 โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก
85.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ปาริตา พิมคงคา
2.เด็กหญิง ฐิตาภรณ์ นามวรรค
1.นาย ทรงเดช ชินชัย
2.นาง จำเนียร ชินชัย
4 โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
83.00
4
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง อรวรรณ เลื่อนฤทธิ์
2.เด็กหญิง นุชนาถ สลับศรี
1.นางสาว สมคิด น้ำจันทร์
2.นาง ภาณุกา ทุมสิงห์
5 โรงเรียนบ้านโนนจักจั่น
80.00
5
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง กาญจนา อัมภรัตน์
2.เด็กหญิง ภัทรานิษฐ์ ยาเคน
1.นางสาว จิราพร จันทร์จิตร
2.นาง หนูการ จันทร์หอม
6 โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ
78.00
6
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง ธัญวรัตน์ ประชาราษฎร์
2.เด็กหญิง อรชร อุ่นเรือน
1.นาง ไพวัลย์ ชัยเกิด
7 โรงเรียนบ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา)
76.00
7
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง กิตติยา ทารักษ์
2.เด็กหญิง ศิริบูรณ์ คำโสภา
1.นางสาว อุไรพร ศระเนตร
2.นางสาว กิตติยาภรณ์ คงสิน
8 โรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง
75.00
8
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง พัชรพร จันทราภรณ์
2.เด็กหญิง วิชยา แทบทับ
1.นาง สมาภรณ์ ชนิดพันธ์
2.นาง นาทยา ดำลี
9 โรงเรียนบ้านดอนเขียว
74.00
9
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง ณัฐฉรียา วงค์คำจันทร์
2.เด็กหญิง สุภาพร ผาแก้ว
1.นางสาว หัทยา พร้อมพรม
2.นาง พัชรี ครองยุติ
10 โรงเรียนบ้านหนองบักโทน
73.00
10
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง จิราภา หงษ์แก้ว
2.เด็กหญิง ชัชชญา กระอาจน์
1.นาย มนัสศักดิ์ ขาวสลับ
2.นางสาว นิตยา ทองแปลง
11 โรงเรียนบ้านหนองฮาง
72.00
11
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง ปนัดดา พวงมาลา
2.เด็กหญิง บรรณฑวรรณ ชัยบุตร
1.นาง อภิรมย์ ธรรมมา
2.นาง รวิภา ชาภักดี
12 โรงเรียนบ้านหนองคับคา
70.00
12
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง ถาวรีย์ ห่อชัยประดิษฐ์
2.เด็กหญิง รัฐพร ลาพรม
1.นาย พัฒนชัย ชิณวงศ์
2.นาง พรรณี สะอาด
 
97. การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 (0308)
1 โรงเรียนบ้านเพ็ก
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง อนงนุช ทองสลับ
2.เด็กหญิง ชฎาพร สอนจิตร
1.นางสาว จุฑารัตน์ อินทรโสม
2.นาง วันนา บุดดา
2 โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก
94.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง รัฐตริยาภรณ์ บัวจูม
2.เด็กหญิง หทัยชนก จันทร์เดช
1.นาย ทรงเดช ชินชัย
2.นาง จำเนียร ชินชัย
3 โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
90.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กชาย วรพงศ์ จุลทัศน์
2.เด็กชาย พุฒิพงศ์ เสมามิ่ง
1.นาย ปฏิภาณ กันหาชัย
2.นาง ภาณุกา ทุมสิงห์
4 โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ
85.00
4
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อรรถพล โพธิ์คำ
2.เด็กหญิง พิมพเพ็ญ หลักคำ
1.นาง ไพวัลย์ ชัยเกิด
5 โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์
83.00
5
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธัญลักษณ์ ไชยคุณ
2.เด็กหญิง กรกนก สมภาวะ
1.นาย ทัศนพงศ์ โคพะนา
2.นาง ประยงค์ สายะสมิต
6 โรงเรียนบ้านคำสะอาด
81.00
6
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง วาสนา ชาญเชี่ยว
2.เด็กหญิง มธุรดา ไชยสาร
1.นาย สุรพงษ์ หลักเพชร
2.นาง เด่นดวง บุญชาลี
7 โรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง
76.00
7
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง มณีวรรณ จันทร์หอม
2.เด็กหญิง ฐิติมา โสดามา
1.นาง นาทยา ดำลี
2.นาง สมาภรณ์ ชนิดพันธ์
8 โรงเรียนบ้านหนองฮาง
74.00
8
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง ณัฏฐณิชา สายที
2.เด็กหญิง ธิวานันท์ คำเบ้า
1.นางสาว ปวีณา คำศรี
2.นางสาว นิ่มนุตร์ พิมพารัตน์
9 โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน
72.00
9
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง จันจิรา สีมา
2.เด็กหญิง นิชาภัทร บุญบู่
1.นาย ดุสิต ทาเงิน
2.นาง สุวิรัตน์ เหล่ากอแก้ว
10 โรงเรียนบ้านโนนจักจั่น
71.00
10
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง ปวริศา ทองสุุ
2.เด็กหญิง จุฑามาศ แม่นทอง
1.นาย เรืองชัย พื้นผา
2.นาง พรภิมนต์ คำชุมภู
11 โรงเรียนบ้านหนองบักโทน
70.00
11
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง พิริยาภา เผ่าทอง
2.เด็กหญิง อรวรรณ วงค์ใหญ่
1.นาย ชัยวิชิต คำกิ่ง
2.นางสาว นิตยา ทองแปลง
12 โรงเรียนบ้านหนองคับคา
68.00
12
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง จิราภรณ์ เจริญทัศน์
2.เด็กหญิง รสิตา คำภาชาติ
1.นางสาว สุธันยา ภูพูล
2.นาง โสภา พวงสวัสดิ์
13 โรงเรียนบ้านเขวาธะนัง
65.00
13
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง กิ่งแก้ว กลิ่นจันทร์
2.เด็กหญิง ทักษะพร โพธิ์ขาว
1.นาย สัสดี สีผาลา
2.นางสาว บุษยา พวงจำปา
14 โรงเรียนบ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา)
0.00
14
ไม่เข้าแข่งขัน
1.เด็กหญิง ธิญาดา ชาภักดี
2.เด็กหญิง ชนม์นิภา คำกิ่ง
1.นาง สุภรักษ์ จำปาจูม
 
98. การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 (0309)
1 โรงเรียนบ้านคำสะอาด
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สุภาพร พิมศรีโคตร
2.เด็กหญิง จารุวรรณ เสาะแสวง
1.นาง เด่นดวง บุญชาลี
2.นาง นิภาภรณ์ ทัดเทียม
2 โรงเรียนบ้านหนองฮาง
93.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง เบญจวรรณ อุประ
2.เด็กหญิง ผุสดี ทิศลี
1.นาง พรสวรรค์ โคตรชัย
2.นาง ระเบียบ อุ่นเรือน
 
99. การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 (0310)
1 โรงเรียนบ้านคำสะอาด
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ญานิกา วงศ์เสนา 1.นาย สิทธิชัย พันธ์ศรี
2 โรงเรียนบ้านหนองหว้า
84.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กชาย พิพัฒน์ ผงธุลี 1.นาง พูลสุข บัวหอม
3 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
83.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กชาย สุรวัฒน์ แก้วคำ 1.นาย ธีระพจน์ ทองสลับ
 
100. การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 (0311)
1 โรงเรียนบ้านคำกลาง
94.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย มาวิน ภูพูล
2.เด็กหญิง จิรนันท์ สุขวงษ์
3.เด็กหญิง ยุวเรศ ปัญญาวัน
1.นางสาว รุ่งมณี อำนวยโพธิ์
2.นาง อารยา พลศรี
2 โรงเรียนบ้านคำสะอาด
93.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กชาย เฉลิมชัย วงค์ศรี
2.เด็กหญิง นภัสวรรณ บุญนอก
3.เด็กหญิง จันทิมา ภูมิอ่อน
1.นางสาว ชนะรัตน์ มีคุณ
2.นาง ประยอม คำหงษา
3 โรงเรียนบ้านโนนจักจั่น
92.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธนภัทร ทองสุข
2.เด็กชาย สิทธินนท์ ศรีนวน
3.เด็กชาย สกุล ยศศิริ
1.นางสาว จิราพร จันทร์จิตร
2.นาง หนูการ จันทร์หอม
4 โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก
85.00
4
เหรียญทอง
1.เด็กชาย วัชพล พรมเดื่อ
2.เด็กชาย จิตตินัย บุญมา
3.เด็กหญิง เขมิกา วงษ์เศษ
1.นาง บุษกร ลาวรรณ
2.นาง ลำใพร บุญแซม
5 โรงเรียนบ้านหนองบักโทน
75.00
5
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย ณัฐ บุญจันทร์
2.เด็กชาย ธาดาพันธ์ รักถิ่นไทย
3.เด็กชาย ธีรภัทร ศรีรักษา
1.นาย โชว์ฎึก เสนคำสอน
2.นาย มนัสศักดิ์ ขาวสลับ
 
101. การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 (0312)
1 โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ถนัดกิจ กล้าหาญ
2.เด็กชาย ศุภกร ด้วงเผือก
3.เด็กชาย ศิริวัฒน์ เย็นระยับ
1.นางสาว ยุภา ใจมั่น
2.นาง ประยงค์ สายะสมิต
2 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
88.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธีรพัทธ์ ปัตต์จิต
2.เด็กชาย ตะวัน บุญเพิ่ม
3.เด็กชาย ชุติพนธ์ โพธิ์ขาว
1.นาย ธีระพจน์ ทองสลับ
2.นาย วัฒนา แม่นทอง
3 โรงเรียนบ้านคำกลาง
85.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ปริญญา ทาทอง
2.เด็กหญิง พนัชกร สุวรรณ
3.เด็กหญิง จิตรทิวา สุวรรณ
1.นาย ธนชัย อุ่นอ้วน
2.นาง อารยา พลศรี
4 โรงเรียนบ้านหนองบักโทน
84.00
4
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ภูมิศักดิ์ ปักกาวะลา
2.เด็กชาย ปวิตร คำแพงจีน
3.เด็กชาย ณัฐพล บุญทองพิมพ์
1.นาย สมพร พิมพ์ประจบ
2.นาย มนัสศักดิ์ ขาวสลับ
5 โรงเรียนบ้านหนองคับคา
76.00
5
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย สุธีร์ สากุลา
2.เด็กชาย เจษฏากร จันทง
3.เด็กหญิง บุญญาพร สุริโย
1.นางสาว สุธันยา ภูพูล
2.นาง โสภา พวงสวัสดิ์
6 โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ
74.00
6
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย อภิเชษฐ์ จันทร์พูล
2.เด็กชาย บุญชวน นามโคตร
3.เด็กชาย ปฏิภาณ ชฎาทอง
1.นาย อสิพงศ์ สุขสี
7 โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก
72.00
7
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย นัฐวัตร พลชัย
2.เด็กชาย วุฒินันท์ ดวงแก้ว
3.เด็กหญิง ปนัดดา แสงสุด
1.นางสาว ขรินทร์ทิพย์ จันพวง
2.นาง บุษกร ลาวรรณ
 
102. การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 (0313)
1 โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก
0.00
ชนะเลิศ
ไม่เข้าแข่งขัน
1.เด็กชาย ศราวุฒิ วงษ์ศาคำ
2.เด็กหญิง ปวีณา สิมบุตร
3.เด็กหญิง ประกายแก้ว พากเพียร
1.นาง รัตนวรรณ จันทร์ถา
2.นาง ลำใพร บุญแซม
 
103. การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 (0314)
 
104. การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 (0315)
 
105. การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 (0316)
 
106. การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 (0317)
 
107. การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 (0323)
 
108. การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 (0324)
 
109. การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 (0325)
 
110. การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 (0326)
 
111. การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 (0327)
 
112. การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 (0328)
 
113. การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 (0329)
 
114. การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 (0330)
 
115. การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 (0331)
 
116. การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 (0332)
 
117. การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 (0333)
 
118. การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 (0334)
 
119. การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 (0335)
 
120. การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 (0336)
 
121. การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 (0337)
1 โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1)
89.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อภิวิชญ์ คำแพง 1.นาย วิทยา สิงห์คง
 
122. การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 (0338)
1 โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1)
81.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง แคทรียา ชาลี 1.นาย วิทยา สิงห์คง
 
123. การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 (0339)
 
124. การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 (0341)
 
125. การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 (0343)
 
126. การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 (0345)
 
127. การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 (0347)
 
128. การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 (0348)
 
129. การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 (0352)
1 โรงเรียนบ้านดอนเขียว
78.20
ชนะเลิศ
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย สุธิวัส เบ็ญจมา 1.นาย สายันต์ ยมราช
2 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
76.60
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย รัฐภูมิ จุปะมัตตัง 1.นาง กานต์ติมา เวชกามา
3 โรงเรียนบ้านหนองบักโทน
76.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย ตะวัน ผ่านผล 1.นาย มนัสศักดิ์ ขาวสลับ
4 โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ
75.20
4
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย วีระ บัวหยาด 1.นางสาว ฐิตินันท์ กงแก้ว
5 โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก
72.60
5
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย สกุลเพชร บุญเลี้ยง 1.นางสาว บุษกร ลาวรรณ
6 โรงเรียนบ้านเพ็ก
56.40
6
ผ่านการแข่งขัน
1.เด็กชาย อัฐพล ทองแปลง 1.นาย ถาวร ครองยุติ
 
130. การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 (0353)
1 โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
83.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อุทานุลักษ์ รจนัย 1.นางสาว นันทนาภรณ์ ทองไสล
 
131. การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 (0369)
1 โรงเรียนบ้านกุดผักหนามคำน้อย
80.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย พลธนากร ทุมมา 1.นางสาว ศิริวรรณ ศรีเสมอ
2 โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ
70.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย ศุภโชค บัวหยาด 1.นางสาว ฐิตินันท์ กงแก้ว
 
132. การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 (0370)
1 โรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง
88.20
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง รินรดา ชาภักดี 1.นาง นาทยา ดำลี
2 โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน
84.80
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สุภาพร ทองสุ 1.นาย นุทัศน์ กล้าหาญ
3 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
84.20
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง นันท์นภัส พงษ์ลุน 1.นาง กานต์ติมา เวชกามา
4 โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
83.60
4
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ขนิษฐา มาระเนตร 1.นาง สาริณี คำศรี
5 โรงเรียนบ้านดอนเขียว
79.00
5
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง อารียา นางาม 1.นาย สายันต์ ยมราช
6 โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ
79.00
6
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง สุลีพร โมลาศรี 1.นางสาว ฐิตินันท์ กงแก้ว
7 โรงเรียนบ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา)
78.20
7
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง ยุวดี ศิริบูรณ์ 1.นาง สุภรักษ์ จำปาจูม
8 โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์
77.40
8
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง ธัญญาธรณ์ ขุนเจริญ 1.นาง ประยงค์ สายะสมิต
9 โรงเรียนบ้านเพ็ก
73.60
9
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง สุริตา อรรคบุตร 1.นางสาว สุภาภรณ์ เพ็งมะณี
10 โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก
72.60
10
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง รสริน วงษ์ศาคำ 1.นาง ลำใพร บุญแซม
11 โรงเรียนบ้านหนองบักโทน
72.40
11
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง ปิยะธิดา ธรรมา 1.นาย มนัสศักดิ์ ขาวสลับ
12 โรงเรียนบ้านโนนจักจั่น
71.00
12
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง วรินทร ศรีโยธี 1.นางสาว ภคพร เบ้าทอง
13 โรงเรียนบ้านหนองคับคา
0.00
13
ไม่เข้าแข่งขัน
1.เด็กหญิง นิตยา การรัมย์ 1.นาง ศิริลักษณ์ สุขศิริ
 
133. การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 (0371)
1 โรงเรียนบ้านหนองยาว
87.10
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง นิภา ผกาศรี 1.นาย ผัน แสงสกุล
2 โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
84.60
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง รศิญา พุทธา 1.นางสาว นันทนาภรณ์ ทองไสล
 
134. การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 (0372)
1 โรงเรียนบ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา)
87.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ยุพารัตน์ เมี้ยงติ่ง 1.นาง สุภรักษ์ จำปาจูม
2 โรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง
85.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง วรรณภา เปรมประชา 1.นาย วีรวัฒน์ ดำลี
3 โรงเรียนอนุบาลเบญจมิตร
84.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง กานต์พิชชา จันทา 1.นางสาว จินตนา แก้วแดง
4 โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ
83.00
4
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง รักษ์นารา สร้อยทอง 1.นางสาว ฐิตินันท์ กงแก้ว
5 โรงเรียนบ้านเพ็ก
80.00
5
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ธนภัทร ลุนดี 1.นางสาว สุภาภรณ์ เพ็งมะณี
6 โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก
70.00
6
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง นิดารัตน์ ดวงจันทร์ 1.นาง ลำใพร บุญแซม
7 โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์
70.00
7
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง สิริภากร ทันใจ 1.นาง ประยงค์ สายะสมิต
 
135. การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 (0373)
 
136. การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 (0374)
1 โรงเรียนบ้านหนองยาว
70.00
ชนะเลิศ
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง ชรินรัตน์ โสสา 1.นาย สุนทร กัดกุมภา
 
137. การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 (0375)
 
138. การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.4-ป.6 (0376)
1 โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1)
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธีรนัย วระพุฒ
2.เด็กชาย เกียรติภูมิ วันตา
3.เด็กชาย ระพีพัฒน์ ก่อแก้ว
4.เด็กชาย วัชรพล สาระบูรณ์
5.เด็กชาย สหรัฐ ฐานโอฬาร
6.เด็กหญิง เกวลิน พิมโคตร
7.เด็กหญิง รัชนีกร กงทอง
8.เด็กหญิง เปรมศิณี สายเมฆ
9.เด็กหญิง สาวิตรี ทะสาร
10.เด็กหญิง เกตุสุดา รุ่งเรือง
1.นาย วิทยา สิงห์คง
2.นาง ภาณุรัตน์ สายหงษ์
3.นาง กรรณิการ์ อัดโท
 
139. การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 (0377)
1 โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1)
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธีระพงษ์ เสนาภักดิ์
2.เด็กชาย กิตติพงษ์ พรมสุข
3.เด็กชาย เชษฐ์มงคล คำศรี
4.เด็กชาย ธนัญชัย เสนาภักดิ์
5.เด็กชาย กฤษดา ทองสุข
6.เด็กหญิง นวมินทร์ สาระบูรณ์
7.เด็กหญิง อินทิรา บัวงาม
8.เด็กหญิง สุภาวรรณ ก้านน้อย
9.เด็กหญิง สุณิสา สายกันยา
10.เด็กหญิง ปพิชญา นะวัน
1.นาย วิทยา สิงห์คง
2.นาง ภานุรัตน์ สายหงษ์
3.นาง กรรณิการ์ อัดโท
 
140. การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.4-ป.6 (0378)
1 โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1)
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย จิรพงศ์ คำศรี
2.เด็กหญิง เกตุสุดา พละศักดิ์
3.เด็กหญิง พัชนกัณฑ์ สาระบูรณ์
4.เด็กหญิง สุธาทิพย์ พันธ์วิลัย
5.เด็กหญิง อาริษา แสงเดช
6.เด็กหญิง ทิพย์ภาพร บานชื่น
1.นาย วิทยา สิงห์คง
2.นาง ภาณุรัตน์ สายหงษ์
3.นาง กรรณิการ์ อัดโท
 
141. การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 (0379)
1 โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1)
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง กมลชนก ศรีแตง
2.เด็กหญิง ธิดารัตน์ พิลากุล
3.เด็กหญิง จิตสุภา กิ่งแก้ว
4.เด็กหญิง กุลณัฐ พรมสุข
5.เด็กหญิง จุฑารัตน์ บุญเหลือ
6.เด็กหญิง วัลลภา สาระบูรณ์
7.เด็กหญิง นารากรณ์ พื้นพรม
8.เด็กหญิง กมลวรรณ จันทง
1.นาย วิทยา สิงห์คง
2.นาง ภาณุรัตน์ สายหงษ์
3.นาง กรรณิการ์ อัดโท
 
142. การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.4-ป.6 (0395)
1 โรงเรียนบ้านกุดผักหนามคำน้อย
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สุธาริณี สายที
2.เด็กหญิง คีตภัทร กันวิเศษ
3.เด็กหญิง พีระภา รัตนพันธ์
4.เด็กหญิง นิชานาต พละศักดิ์
5.เด็กหญิง โสรยา ชุมนุม
6.เด็กหญิง ธาริณี คำแพง
7.เด็กหญิง พฤกษา เลื่อนฉวี
8.เด็กหญิง สะริตา ศรีเสริม
9.เด็กหญิง สุภาพร หมู่ทอง
10.เด็กหญิง วนิดา แพทย์นาดี
1.นาย ธนานันต์ ศรีประภาพงศ์
2.นางสาว ศิริวรรณ ศรีเสมอ
3.นางสาว ศิริภรณ์ ขันชัย
4.นางสาว ฐานิศร คำศรี
2 โรงเรียนบ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา)
97.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ยุพารัตน์ เมี้ยงติ่ง
2.เด็กหญิง ศุภาดา คำกิ่ง
3.เด็กหญิง อธิชา วงษ์ประเทศ
1.นาง สุภรักษ์ จำปาจูม
 
143. การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 (0396)
 
144. การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.4-ป.6 (0398)
 
145. การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 (0399)
 
146. การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 (0400)
1 โรงเรียนบ้านหนองยาว
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธนชัย จันใด
2.เด็กชาย ภานุวัฒน์ นาทันตรึก
3.เด็กหญิง น้องพลอย พาษี
4.เด็กหญิง วนิดา สุพรม
5.เด็กหญิง วิราพร ดอนภูษา
1.นาย สุนทร กัดกุมภา
2.นาย วุฒิไกร เพ็งบุญ
 
147. การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 (0404)
1 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย จีระศักดิ์ ศรีชาลี
2.เด็กชาย ธนัชชัย คำศรี
1.นางสาว กฤติยา คำเพราะ
2.นางสาว ปาริชาติ พวงจำปา
 
148. การแข่งขันเดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 (0500)
1 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย สรวิทย์ ไชยภักดี 1.นาย วัฒนา แม่นทอง
 
149. การแข่งขันเดี่ยวแคน ป.1-ป.6 (0501)
 
150. การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6 (0502)
 
151. การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 (0503)
1 โรงเรียนบ้านหนองหว้า
94.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย สัตยา โคตรทอง 1.นาย วีระศักดิ์ ภาประกอบ
 
152. การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.1-ม.3 (0504)
 
153. การแข่งขันเดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 (0505)
1 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
100.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ไชยวัฒน์ สีสาลี 1.นาง มณีวรรณ ศรีนวล
 
154. การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 (0506)
 
155. การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 (0507)
 
156. การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 (0508)
1 โรงเรียนบ้านหนองหว้า
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ภานุวัฒน์ คำมะกุล 1.นาง มยุรี จันทวี
2 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
90.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กชาย โภชนก ศิริบูรณ์ 1.นาย วัฒนา แม่นทอง
 
157. การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3 (0509)
 
158. การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 (0601)
 
159. การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 (0602)
1 โรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน
85.50
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย สราวุทธ์ อรศรี 1.นาง ปิยะนัส บำรุง
2 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
82.67
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กชาย กฤติน บุญเพิ่ม 1.นางสาว ปัทมาพร พรมนิ่ม
3 โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
82.50
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กชาย จรัญ คณะวาปี 1.นางสาว สุภาวดี สายเนตร
4 โรงเรียนบ้านหนองหว้า
78.50
4
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย พีรพัฒน์ ศรีรุ่งเรือง 1.นางสาว คณึงนิจ วงษ์พุทธ
 
160. การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 (0603)
 
161. การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 (0604)
1 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
83.50
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สิริยากร นนยะโส 1.นางสาว ปัทมาพร พรมนิ่ม
2 โรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน
82.67
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง เพชรไพลิน พันธุ์วิไล 1.นาง ผณิตนุช ทองเทพ
3 โรงเรียนบ้านหนองหว้า
82.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ชุติมา ใจกล้า 1.นางสาว จันทนา คำเพราะ
4 โรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง
81.83
4
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สุณีรัตน์ พื้นผา 1.นาย วีรวัฒน์ ดำลี
5 โรงเรียนบ้านหนองยาว
79.00
5
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง อริสา วันทา 1.นางสาว บังอร ศรีผ่องใส
6 โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ
78.75
6
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง บัณฑิตา แก้วอาษา 1.นางสาว ฤทัยรัตน์ ศรีลาตรี
7 โรงเรียนบ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา)
75.50
7
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง อัยรดา อุทุม 1.นาง สุภรักษ์ จำปาจูม
 
162. การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 (0605)
1 โรงเรียนบ้านหนองยาว
83.30
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง น้องพลอย พาษี 1.นางสาว บังอร ศรีผ่องใส
2 โรงเรียนบ้านหนองหว้า
82.83
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง กมลชนก กิ่งจันมน 1.นางสาว ปัทมปราณี แวงวรรณ
3 โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
82.50
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง กัลยารัตน์ วะราบุตร 1.นางสาว สุภาวดี สายเนตร
4 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
80.25
4
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง มนัสนันท์ ยิ้มเกิด 1.นางสาว ปัทมาพร พรมนิ่ม
 
163. การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 (0643)
 
164. การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย (0702)
1 โรงเรียนบ้านคำสะอาด
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อนันต์สิทธิ์ สุดภักดี
2.เด็กหญิง ศุภัทศร บุญล้น
3.เด็กหญิง ปาลิตา โยธา
1.นาง ทองใบ บุญเนตร
2.นาง สารีย์ เบญจมาศ
2 โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์
97.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อติชาติ วงษ์ใหญ่
2.เด็กหญิง อิศริยา เชื้อลี
3.เด็กหญิง ศิระประภา จันลาวงษ์
1.นางสาว มณีวรรณ์ องอาจ
2.นาง โสภา เย็นระยับ
3 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
96.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กชาย วีรวัฒน์ เคนโสภา
2.เด็กชาย จิรโชติ วงษ์แก้ว
3.เด็กชาย มงคลเดช สีมา
1.นาง วลีรัตน์ วงษ์แก้ว
2.นาง อิ่นอ้อย บุษบงก์
4 โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1)
95.00
4
เหรียญทอง
1.เด็กชาย เหนือตรีภพ พิมพ์ชัย
2.เด็กชาย ณัฐดนัย สาระบูรณ์
3.เด็กหญิง ปนัดดา สิงทอง
1.นาย พีรพงษ์ สีสด
2.นาง นงลักษณ์ เสตพันธ์
5 โรงเรียนบ้านเพ็ก
94.00
5
เหรียญทอง
1.เด็กชาย กรวิชญ์ อินตะนัย
2.เด็กชาย วงสพัทธ์ ทองรินทร์
3.เด็กหญิง ณกมล กุลบุญญา
1.นาง อิสราภรณ์ ประสานพันธ์
2.นาง ประพิศพร สีลากุล
6 โรงเรียนบ้านหนองบักโทน
93.00
6
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อิทธิศักดิ์ อินทร์ษา
2.เด็กชาย ธีรภัทร ศรีนวล
3.เด็กชาย พรเทพ จำเริญธรรม
1.นางสาว นิตยา ทองแปลง
2.นาง นาฏยา ธรรมแก้ว
7 โรงเรียนอนุบาลเบญจมิตร
92.00
7
เหรียญทอง
1.เด็กชาย พีรพัฒน์ แก้ววงษา
2.เด็กชาย นภัทร พรมมาสุข
3.เด็กชาย อานุภาพ ทองแปลง
1.นางสาว ไพจิตร เกษรสร้อย
2.นางสาว ปารีณา ปราทอง
8 โรงเรียนบ้านดอนเขียว
91.00
8
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ณัฐนนท์ ขำอ้น
2.เด็กชาย ศุภวิชญ์ สมร่าง
3.เด็กหญิง สุมิตรา วงจันทเลียง
1.นางสาว ประยูร โพธิ์บุตรดี
2.นาง รัศมี งามพันธ์
9 โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ
90.00
9
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง นภสร สิงห์ทอง
2.เด็กหญิง ปานตะวัน ทุมมานาม
3.เด็กหญิง ธัญรดี พรมมาโฮม
1.นางสาว ฐิตินันท์ กงแก้ว
2.นางสาว กานดา ทองแปลง
10 โรงเรียนบ้านหนองหว้า
89.00
10
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ชนกร ทองสลับ
2.เด็กชาย วัชรนัย นันทา
3.เด็กชาย เลิศศิลา ทองทะเล
1.นางสาว ธนิตตา พันธนู
2.นางสาว ปัทมปราณี แวงวรรณ
11 โรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน
88.00
11
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง อารยา ทองเนตร
2.เด็กหญิง พัชราพร บุญพอ
3.เด็กหญิง บุญยานุช แสงทอง
1.นางสาว ยุภาภรณ์ อะนันต์
2.นาง ปิยะนัส บำรุง
12 โรงเรียนบ้านท่าคล้อ
87.00
12
เหรียญทอง
1.เด็กชาย กายสิทธิ์ วงศ์เสถียร
2.เด็กหญิง วิมลรัตน์ กลมพันธ์
3.เด็กหญิง สุชาดา พิมพร
1.นาง ภัทรนันท์ ดำลี
2.นาง กรรณิการ์ โคตพันธ์
13 โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
86.00
13
เหรียญทอง
1.เด็กชาย นราวิชญ์ พระพงษ์
2.เด็กหญิง ปารมี โททอง
3.เด็กหญิง พิมลรัตน์ โททอง
1.นางสาว ชิดชนก สนทะยา
2.นาง หนูรัตน์ โคศรี
14 โรงเรียนบ้านหนองฮาง
85.00
14
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ธัชพรรณ อินทรีย์
2.เด็กหญิง สุภาวิณี เสียงดัง
3.เด็กหญิง พิมพ์ลภัส ยุบรัมย์
1.นาย วีรวัฒน์ บุดดี
2.นางสาว สมถวิล บุญชิต
15 โรงเรียนบ้านหนองยาว
84.00
15
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ชนาภัทร นาทันตรึก
2.เด็กชาย ทักษ์ดนัย เจะเฮ็ง
3.เด็กชาย สิทธิชัย สมชำนุ
1.นางสาว ชลธิชา โสดา
2.นางสาว อรพากร ขุนธิวงศ์
16 โรงเรียนบ้านเขวาธะนัง
83.00
16
เหรียญทอง
1.เด็กชาย วีรวัฒน์ ศรีพารา
2.เด็กชาย ธนากร พรมชัย
3.เด็กชาย วรเดช วรเชษฐ
1.นางสาว บุปผาวรรณ์ สีดา
2.นาง สำราญ วันโสภา
17 โรงเรียนบ้านคำกลาง
82.00
17
เหรียญทอง
1.เด็กชาย นนทวัฒน์ พวงเพ็ชร
2.เด็กชาย จิรพัฒน์ ดาผา
3.เด็กหญิง อาริสา มาสงค์
1.นางสาว นิธิกานต์ กิ่งแก้ว
2.นางสาว รุ่งมณี อำนวยโพธิ์
18 โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก
81.00
18
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พรพิชญา บัวจูม
2.เด็กหญิง อารยาภา ทองงาม
3.เด็กหญิง อาภาภรณ์ กันทอง
1.นาง เพ็ญศรี หิรัญเรือง
2.นาง สุธีนุช เพ็ชรรัตน์
19 โรงเรียนบ้านโนนจักจั่น
80.00
19
เหรียญทอง
1.เด็กชาย สิทธิกร ผาสูง
2.เด็กหญิง ณัฏฐนิชา สิมมา
3.เด็กหญิง จิรัชญา แม่นทอง
1.นางสาว อุไรวรรณ พื้นผา
2.นางสาว จิราพร จันทร์จิตร
 
165. การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย (0703)
1 โรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย กรวิชญ์ ชาลี
2.เด็กหญิง กนต์รพี เลิศอาชาพิทักษ์
3.เด็กหญิง ภัททิรา พันธ์ศิริ
1.นาง มาณวิกา บุญรินทร์
2.นาง มณฑา พยุงวงศ์
2 โรงเรียนบ้านหนองหว้า
94.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง กุลนิดา ทางทอง
2.เด็กหญิง ณัฏฐธิดา สุขอ้วน
3.เด็กหญิง นันทิกานต์ เลิศผล
1.นางสาว ธนิตตา พันธนู
2.นางสาว ปัทมปราณี แวงวรรณ
3 โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
93.50
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ภาณุวิชญ์ เกษี
2.เด็กหญิง นันทัชพร โสภาศรี
3.เด็กหญิง พรทิพา วิลุน
1.นางสาว ชิดชนก สนทะยา
2.นาง หนูรัตน์ โคศรี
4 โรงเรียนบ้านคำสะอาด
93.00
4
เหรียญทอง
1.เด็กชาย วันเฉลิม เสนพาท
2.เด็กหญิง ปุณยาพร สุขชาติ
3.เด็กหญิง กุลวดี ตลอดนอก
1.นาง สารีย์ เบญจมาศ
2.นาง ทองใบ บุญเนตร
5 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
92.50
5
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ภานุวัฒน์ อุ่นเรือน
2.เด็กหญิง นันทิชา ภูภักดี
3.เด็กหญิง เอมริตา เจริญขวัญใจ
1.นาง วลีรัตน์ วงษ์แก้ว
2.นาง คำปุ่น เติบโต
6 โรงเรียนบ้านดอนเขียว
92.00
6
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง กวินธิดา ชินวงศ์
2.เด็กหญิง ฐิติพร กติยะวงศ์
3.เด็กหญิง ญารินทร์ดา แก้วจันทร์ทอง
1.นางสาว ประยูร โพธิ์บุตรดี
2.นาง รัศมี งามพันธ์
7 โรงเรียนบ้านหนองบักโทน
91.00
7
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ปิยะธิดา ศรีภาร์
2.เด็กหญิง ธิดาลักษณ์ พิมพ์พร
3.เด็กหญิง จิรวรรณ วงค์ใหญ่
1.นางสาว นิตยา ทองแปลง
2.นาง นาฏยา ธรรมแก้ว
8 โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก
90.00
8
เหรียญทอง
1.เด็กชาย สิทธิพล พิมพ์สอน
2.เด็กชาย เอกปัญญา บุญทะสิม
3.เด็กชาย พุฒิพงศ์ สมพงศ์
1.นาง เพ็ญศรี หิรัญเรือง
2.นาง สุธีนุช เพ็ชรรัตน์
9 โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ
89.00
9
เหรียญทอง
1.เด็กชาย กฤษณะ บัวหยาด
2.เด็กหญิง รัตนาวดี มะโนชาติ
3.เด็กหญิง จิรารัตน์ โคสารคุณ
1.นางสาว ฐิตินันท์ กงแก้ว
2.นางสาว กานดา ทองแปลง
10 โรงเรียนอนุบาลเบญจมิตร
88.00
10
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สุนิตา ใสดี
2.เด็กหญิง ชฎาภรณ์ แวทไธสง
3.เด็กหญิง เกวลิน วิมาลาศ
1.นางสาว แสงเทียน สีมา
2.นางสาว กรรณิกา สะอาด
11 โรงเรียนบ้านเพ็ก
79.00
11
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย ปรเมศวร์ อินเสน
2.เด็กหญิง จีราภา เชื้อจันอัด
3.เด็กหญิง ณิชาภัทร นามวงษ์
1.นาง ประพิศพร สีลากุล
2.นาง อิสราภรณ์ ประสานพันธ์
12 โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์
78.00
12
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย ทิวากรณ์ สุวรรณสิงห์
2.เด็กชาย จิตติพัฒน์ ภาประกอบ
3.เด็กหญิง เทวี โพธิ์บอน
1.นางสาว อุทัยวรรณ วงค์เทพ
2.นาง โสภา เย็นระยับ
13 โรงเรียนบ้านหนองยาว
77.00
13
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง ปนัดดา รักษาเชื้อ
2.เด็กหญิง ถิระดา บุญเลิศ
3.เด็กหญิง หยาดทิพย์ จอมเชื้อ
1.นางสาว ชลธิชา โสดา
2.นางสาว อรพากร ขุนธิวงศ์
14 โรงเรียนบ้านคำกลาง
76.00
14
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย ภูวดล พงษ์เกษ
2.เด็กชาย อภิชัย ธิกะกุล
3.เด็กหญิง ลลียา โกศล
1.นาย ยุทธิพงษ์ สุขวงค์
2.นางสาว นิธิกานต์ กิ่งแก้ว
15 โรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน
75.50
15
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย นริศสรณ์ บุญครั้ง
2.เด็กหญิง ภาสินี พรมดาว
3.เด็กหญิง บุญยวีร์ สัมฤทธิ์
1.นางสาว ยุภาภรณ์ อะนันต์
2.นาง ปิยะนัส บำรุง
16 โรงเรียนบ้านโนนจักจั่น
75.00
16
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง ปณิดา พุทธรัตน์
2.เด็กหญิง ทิพย์นภา แก้วอาษา
3.เด็กหญิง สุดาลักษณ์ อุทภู
1.นางสาว อุไรวรรณ พื้นผา
2.นาง หนูการ จันทร์หอม
17 โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน
74.00
17
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง จิราพร พรมประชุม
2.เด็กหญิง ปนัดดา พิมพ์พงศ์
3.เด็กหญิง ณัฐนิชา ลุนศรี
1.นางสาว อรวรรณ โสมณี
2.นาง รำไพ กล้าหาญ
18 โรงเรียนบ้านโนนสำโรง
73.00
18
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง อติพร ประทุมเลิศ
2.เด็กหญิง อริสรา พันธ์อินทร์
3.เด็กหญิง รัตนาพร วิลาวรรณ์
1.นางสาว คัทลียา ศรีหาวงศ์
2.นาง พิมลรัตน์ ศรีหาวงศ์
19 โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1)
72.00
19
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง ณัฐพิสุทธิ์ สารบูรณ์
2.เด็กหญิง ชลรัมภา คำศรี
3.เด็กหญิง เขมจิรา ทองทิพย์
1.นาง นงลักษณ์ เสตพันธ์
2.นาง หวานใจ บานชื่น
20 โรงเรียนบ้านเขวาธะนัง
71.00
20
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย พัชรพล วงษ์แก้ว
2.เด็กชาย ธนโชติ ลุนพันธ์
3.เด็กหญิง ชนิตา เสนาภัท
1.นางสาว บุปผาวรรณ์ สีดา
2.นาง สำราญ วันโสภา
21 โรงเรียนบ้านท่าคล้อ
70.50
21
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง สุพัฒตรา พันเนตร
2.เด็กหญิง พัชราภา พรมโฮม
3.เด็กหญิง ปิยะดา สาลีมี
1.นาง ภัทรนันท์ ดำลี
2.นาง กรรณิการ์ โคตพันธ์
22 โรงเรียนบ้านหนองคับคา
0.00
22
ไม่เข้าแข่งขัน
1.เด็กหญิง จุฑาทิพย์ พาลี
2.เด็กหญิง บุญยวีร์ ห่อชัยประดิษฐ์
3.เด็กหญิง สุรางคนา จันทร์โสภา
1.นางสาว สุภาพิศ พวงสวัสดิ์
2.นาง คำหล้า วงศ์สามารถ
 
166. การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 (0721)
1 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
80.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สุดารัตน์ บุญประดิษฐ์ 1.นาย นายธีระพจน์ ทองสลับ
 
167. การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 (0731)
 
168. การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 (0732)
1 โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ประภัสสรณ์ นาดี 1.นางสาว นันทนาภรณ์ ทองไสล
2 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
89.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง วรรณธิษา กิจเจริญ 1.นางสาว ปัทมาพร พรมนิ่ม
 
169. การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 (0734)
 
170. การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 (0736)
1 โรงเรียนบ้านหนองบักโทน
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง อรอัญญา ศรีหาบุตร 1.นาย สมพร พิมพ์ประจบ
2 โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ
90.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สุลีพร โมลาศรี 1.นางสาว ฐิตินันท์ กงแก้ว
3 โรงเรียนบ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา)
88.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง อธิชา วงษ์ประเทศ 1.นาง สุภรักษ์ จำปาจูม
4 โรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง
87.00
4
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง นิติยา วาสชัยกุล 1.นาย วีรวัฒน์ ดำลี
5 โรงเรียนบ้านหนองคับคา
84.00
5
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สุกัญญา จันทวะฤทธิ์ 1.นาง โสภา พวงสวัสดิ์
6 โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก
80.00
6
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ธิวาภรณ์ อัมภรณ์ 1.นาง ลำใพร บุญแซม
 
171. การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 (0737)
1 โรงเรียนบ้านหนองบักโทน
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ชาญวิทย์ บุญจริง 1.นาย สมพร พิมพ์ประจบ
2 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
87.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ปณิพัฒน์ อวบสำอางค์ 1.นาง กานต์ติมา เวชกามา
3 โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์
85.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กชาย จีรพนธ์ สุวรรณสิงห์ 1.นาง ประยงค์ สายะสมิต
4 โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ
80.00
4
เหรียญทอง
1.เด็กชาย พัชรพล สูงชัย 1.นางสาว ฐิตินันท์ กงแก้ว
 
172. การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3 (0747)
 
173. การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3 (0748)
 
174. การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3 (0749)
 
175. การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 (0750)
 
176. การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 (0751)
1 โรงเรียนบ้านหนองยาว
82.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย กฤษฎา เชื้อบัณฑิต
2.เด็กชาย จิระศักดิ์ มะลิวงค์
3.เด็กหญิง รัตน์ดา จันทราภรณ์
4.เด็กหญิง นิภา ผกาศรี
5.เด็กหญิง พัชรี พวงศรี
1.นาย สุนทร กัดกุมภา
2.นาย วุฒิไกร เพ็งบุญ