ผลการแข่งขันตามหมวดหมู่


1. ภาษาไทย


2. คณิตศาสตร์

3. วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับป.1-ป.3 (0174)
1 โรงเรียนบ้านกุดผักหนามคำน้อย
95.29
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย รัชชานนท์ สุพลวงศ์
2.เด็กชาย พีระภัทร สุขทวี
1.นางสาว ศิริภรณ์ ขันชัย
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 (0181)
1 โรงเรียนบ้านคำกลาง
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย วีรวัฒน์ จบมะลุม
2.เด็กชาย ธิเบศร์ เห็มภาค
1.นาย ทนงศักดิ์ ภักดี
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานป.4-ป.6 (0184)
1 โรงเรียนบ้านหนองหว้า
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ไกรวิทย์ เครือบุตร
2.เด็กชาย พัฒนชัย หวายสันเทียะ
1.นาย อุทัย บุญเต็ม
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น)ม.1-ม.3 (0190)
1 โรงเรียนบ้านหนองหว้า
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ภานุพงศ์ สีมาวงษ์
2.เด็กชาย ก้องนภา บุญรินทร์
1.นางสาว ธนิตตา พันธนู
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ)ม.1-ม.3 (0191)
1 โรงเรียนบ้านหนองหว้า
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธรรมนูญ บุดดา
2.เด็กชาย ณัฐกร สมภาวะ
1.นางสาว ธนิตตา พันธนู

4. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้นป.1-ป.6 (0014)
1 โรงเรียนบ้านหนองบักโทน
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย นนทกานต์ บุญจันทร์
2.เด็กชาย ณัฐพล นีระจักร์
3.เด็กหญิง วิไลลักษณ์ สุกะเลิม
4.เด็กหญิง วิลาวัณย์ ทอนคำผุย
5.เด็กหญิง ชนินาถ กงชื่อ
1.นาย โชว์ฎึก เสนคำสอน
2.นาง สุวิมล เผ่าพันธ์
การประกวดมารยาทไทยป.1-ป.3 (0164)
1 โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ภัทรเดช สายสิงห์
2.เด็กหญิง ศิริยากรณ์ ทองแปลง
1.นาย ทวีศักดิ์ งามพันธ์
2.นางสาว เดือนฉาย บุญมาชู
การประกวดมารยาทไทยป.4-ป.6 (0165)
1 โรงเรียนบ้านหนองบักโทน
91.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ภานุพงศ์ ศรีอักษร
2.เด็กหญิง สุดาทิพย์ จันลา
1.นาย สมพร พิมพ์ประจบ
2.นาย ชัยวิชิต คำกิ่ง
การประกวดมารยาทไทยม.1-ม.3 (0166)
1 โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
87.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธีระวัฒน์ บรรเทา
2.เด็กหญิง สุลิลตา แก้วคำรอด
1.นาย ปฏิภาณ กันหาชัย
2.นางสาว นิภาภรณ์ วงค์อนันต์
การประกวดภาพยนตร์สั้นม.1-ม.3 (0751)
1 โรงเรียนบ้านหนองยาว
82.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย กฤษฎา เชื้อบัณฑิต
2.เด็กชาย จิระศักดิ์ มะลิวงค์
3.เด็กหญิง รัตน์ดา จันทราภรณ์
4.เด็กหญิง นิภา ผกาศรี
5.เด็กหญิง พัชรี พวงศรี
1.นาย สุนทร กัดกุมภา
2.นาย วุฒิไกร เพ็งบุญ

5. สุขศึกษา และพลศึกษา

6. ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ป.1-ป.3 (0262)
1 โรงเรียนบ้านท่าคล้อ
82.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง จิดาภา พิมพร 1.นาง กนกรัตน์ สายสิงห์
การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ป.4-ป.6 (0263)
1 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ภัทธิยา วงษ์ศรีแก้ว 1.นาย นายธีระพจน์ ทองสลับ
การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ม.1-ม.3 (0265)
1 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ปิยะวัฒน์ ลาพรหมมา 1.นาย ธีระพจน์ ทองสลับ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสีป.1-ป.3 (0268)
1 โรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธนภัทร ทำนุ 1.นาง ดุษณี เถาปัญญา
การแข่งขันการวาดภาพระบายสีป.4-ป.6 (0269)
1 โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ชลดา ทองสุ 1.นาง ประยงค์ สายะสมิต
การแข่งขันการวาดภาพระบายสีม.1-ม.3 (0271)
1 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
91.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ปัญญา รุ่งเรือง 1.นาย ธีระพจน์ ทองสลับ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ม.1-ม.3 (0300)
1 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สุกัญญา แม่นทอง 1.นาย ธีระพจน์ ทองสลับ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติดป.1-ป.3 (0307)
1 โรงเรียนบ้านคำสะอาด
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง วิจิตรา ครองยุติ
2.เด็กหญิง นฤมล แก้วเชื่อม
1.นางสาว ชนะรัตน์ มีคุณ
2.นาง พนาไพร กัดกุมภา
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติดป.4-ป.6 (0308)
1 โรงเรียนบ้านเพ็ก
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง อนงนุช ทองสลับ
2.เด็กหญิง ชฎาพร สอนจิตร
1.นางสาว จุฑารัตน์ อินทรโสม
2.นาง วันนา บุดดา
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติดม.1-ม.3 (0309)
1 โรงเรียนบ้านคำสะอาด
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สุภาพร พิมศรีโคตร
2.เด็กหญิง จารุวรรณ เสาะแสวง
1.นาง เด่นดวง บุญชาลี
2.นาง นิภาภรณ์ ทัดเทียม
การแข่งขันวาดภาพลายเส้นม.1-ม.3 (0310)
1 โรงเรียนบ้านคำสะอาด
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ญานิกา วงศ์เสนา 1.นาย สิทธิชัย พันธ์ศรี
การแข่งขันประติมากรรมป.1-ป.3 (0311)
1 โรงเรียนบ้านคำกลาง
94.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย มาวิน ภูพูล
2.เด็กหญิง จิรนันท์ สุขวงษ์
3.เด็กหญิง ยุวเรศ ปัญญาวัน
1.นางสาว รุ่งมณี อำนวยโพธิ์
2.นาง อารยา พลศรี
การแข่งขันประติมากรรมป.4-ป.6 (0312)
1 โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ถนัดกิจ กล้าหาญ
2.เด็กชาย ศุภกร ด้วงเผือก
3.เด็กชาย ศิริวัฒน์ เย็นระยับ
1.นางสาว ยุภา ใจมั่น
2.นาง ประยงค์ สายะสมิต
การแข่งขันประติมากรรมลอยตัวม.1-ม.3 (0313)
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณีม.1-ม.3 (0721)
1 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
80.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สุดารัตน์ บุญประดิษฐ์ 1.นาย นายธีระพจน์ ทองสลับ

7. ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่องป.1-ป.6 (0333)
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยป.1-ป.6 (0337)
1 โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1)
89.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อภิวิชญ์ คำแพง 1.นาย วิทยา สิงห์คง
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยม.1-ม.3 (0338)
1 โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1)
81.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง แคทรียา ชาลี 1.นาย วิทยา สิงห์คง
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชายป.1-ป.6 (0352)
1 โรงเรียนบ้านดอนเขียว
78.20
ชนะเลิศ
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย สุธิวัส เบ็ญจมา 1.นาย สายันต์ ยมราช
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชายม.1-ม.3 (0353)
1 โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
83.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อุทานุลักษ์ รจนัย 1.นางสาว นันทนาภรณ์ ทองไสล
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 (0369)
1 โรงเรียนบ้านกุดผักหนามคำน้อย
80.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย พลธนากร ทุมมา 1.นางสาว ศิริวรรณ ศรีเสมอ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิงป.1-ป.6 (0370)
1 โรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง
88.20
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง รินรดา ชาภักดี 1.นาง นาทยา ดำลี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิงม.1-ม.3 (0371)
1 โรงเรียนบ้านหนองยาว
87.10
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง นิภา ผกาศรี 1.นาย ผัน แสงสกุล
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิงป.1-ป.6 (0372)
1 โรงเรียนบ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา)
87.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ยุพารัตน์ เมี้ยงติ่ง 1.นาง สุภรักษ์ จำปาจูม
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิงม.1-ม.3 (0374)
1 โรงเรียนบ้านหนองยาว
70.00
ชนะเลิศ
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง ชรินรัตน์ โสสา 1.นาย สุนทร กัดกุมภา
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชายป.1-ป.6 (0602)
1 โรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน
85.50
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย สราวุทธ์ อรศรี 1.นาง ปิยะนัส บำรุง
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชายม.1-ม.3 (0603)
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิงป.1-ป.6 (0604)
1 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
83.50
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สิริยากร นนยะโส 1.นางสาว ปัทมาพร พรมนิ่ม
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิงม.1-ม.3 (0605)
1 โรงเรียนบ้านหนองยาว
83.30
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง น้องพลอย พาษี 1.นางสาว บังอร ศรีผ่องใส
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิงม.1-ม.3 (0732)
1 โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ประภัสสรณ์ นาดี 1.นางสาว นันทนาภรณ์ ทองไสล
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิงป.1-ป.6 (0736)
1 โรงเรียนบ้านหนองบักโทน
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง อรอัญญา ศรีหาบุตร 1.นาย สมพร พิมพ์ประจบ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชายป.1-ป.6 (0737)
1 โรงเรียนบ้านหนองบักโทน
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ชาญวิทย์ บุญจริง 1.นาย สมพร พิมพ์ประจบ

8. ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันรำวงมาตรฐานป.4-ป.6 (0376)
1 โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1)
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธีรนัย วระพุฒ
2.เด็กชาย เกียรติภูมิ วันตา
3.เด็กชาย ระพีพัฒน์ ก่อแก้ว
4.เด็กชาย วัชรพล สาระบูรณ์
5.เด็กชาย สหรัฐ ฐานโอฬาร
6.เด็กหญิง เกวลิน พิมโคตร
7.เด็กหญิง รัชนีกร กงทอง
8.เด็กหญิง เปรมศิณี สายเมฆ
9.เด็กหญิง สาวิตรี ทะสาร
10.เด็กหญิง เกตุสุดา รุ่งเรือง
1.นาย วิทยา สิงห์คง
2.นาง ภาณุรัตน์ สายหงษ์
3.นาง กรรณิการ์ อัดโท
การแข่งขันรำวงมาตรฐานม.1-ม.3 (0377)
1 โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1)
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธีระพงษ์ เสนาภักดิ์
2.เด็กชาย กิตติพงษ์ พรมสุข
3.เด็กชาย เชษฐ์มงคล คำศรี
4.เด็กชาย ธนัญชัย เสนาภักดิ์
5.เด็กชาย กฤษดา ทองสุข
6.เด็กหญิง นวมินทร์ สาระบูรณ์
7.เด็กหญิง อินทิรา บัวงาม
8.เด็กหญิง สุภาวรรณ ก้านน้อย
9.เด็กหญิง สุณิสา สายกันยา
10.เด็กหญิง ปพิชญา นะวัน
1.นาย วิทยา สิงห์คง
2.นาง ภานุรัตน์ สายหงษ์
3.นาง กรรณิการ์ อัดโท
การแข่งขันระบำมาตรฐานป.4-ป.6 (0378)
1 โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1)
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย จิรพงศ์ คำศรี
2.เด็กหญิง เกตุสุดา พละศักดิ์
3.เด็กหญิง พัชนกัณฑ์ สาระบูรณ์
4.เด็กหญิง สุธาทิพย์ พันธ์วิลัย
5.เด็กหญิง อาริษา แสงเดช
6.เด็กหญิง ทิพย์ภาพร บานชื่น
1.นาย วิทยา สิงห์คง
2.นาง ภาณุรัตน์ สายหงษ์
3.นาง กรรณิการ์ อัดโท
การแข่งขันระบำมาตรฐานม.1-ม.3 (0379)
1 โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1)
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง กมลชนก ศรีแตง
2.เด็กหญิง ธิดารัตน์ พิลากุล
3.เด็กหญิง จิตสุภา กิ่งแก้ว
4.เด็กหญิง กุลณัฐ พรมสุข
5.เด็กหญิง จุฑารัตน์ บุญเหลือ
6.เด็กหญิง วัลลภา สาระบูรณ์
7.เด็กหญิง นารากรณ์ พื้นพรม
8.เด็กหญิง กมลวรรณ จันทง
1.นาย วิทยา สิงห์คง
2.นาง ภาณุรัตน์ สายหงษ์
3.นาง กรรณิการ์ อัดโท
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ป.4-ป.6 (0395)
1 โรงเรียนบ้านกุดผักหนามคำน้อย
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สุธาริณี สายที
2.เด็กหญิง คีตภัทร กันวิเศษ
3.เด็กหญิง พีระภา รัตนพันธ์
4.เด็กหญิง นิชานาต พละศักดิ์
5.เด็กหญิง โสรยา ชุมนุม
6.เด็กหญิง ธาริณี คำแพง
7.เด็กหญิง พฤกษา เลื่อนฉวี
8.เด็กหญิง สะริตา ศรีเสริม
9.เด็กหญิง สุภาพร หมู่ทอง
10.เด็กหญิง วนิดา แพทย์นาดี
1.นาย ธนานันต์ ศรีประภาพงศ์
2.นางสาว ศิริวรรณ ศรีเสมอ
3.นางสาว ศิริภรณ์ ขันชัย
4.นางสาว ฐานิศร คำศรี
การแข่งขันการแสดงตลกป.1-ม.3 (0400)
1 โรงเรียนบ้านหนองยาว
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธนชัย จันใด
2.เด็กชาย ภานุวัฒน์ นาทันตรึก
3.เด็กหญิง น้องพลอย พาษี
4.เด็กหญิง วนิดา สุพรม
5.เด็กหญิง วิราพร ดอนภูษา
1.นาย สุนทร กัดกุมภา
2.นาย วุฒิไกร เพ็งบุญ
การแข่งขันการแสดงมายากลป.1-ม.3 (0404)
1 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย จีระศักดิ์ ศรีชาลี
2.เด็กชาย ธนัชชัย คำศรี
1.นางสาว กฤติยา คำเพราะ
2.นางสาว ปาริชาติ พวงจำปา

9. ภาษาต่างประเทศ

10. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอลป.1-ป.3 (0010)
1 โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1)
93.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย คมกริช พรมกอง
2.เด็กชาย ชาญชัย สารบูรณ์
3.เด็กชาย ณัฐวุฒิ ยิ้มพัฒน์
4.เด็กชาย ธนากร คำแพง
5.เด็กชาย รณกฤต จิบจันทร์
6.เด็กชาย นพนนท์ สิงห์ทอง
1.นาง สาคร พรมสุข
2.นาง สุภาภรณ์ คำเพราะ
3.นาง เขมิกา พันธ์ไหล
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 (0051)
1 โรงเรียนบ้านเพ็ก
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย กฤษฎา ลุนดี
2.เด็กชาย อภิสิทธิ์ ทิดถาพันธ์
3.เด็กชาย จีรศักดิ์ คำเคนบ้ง
4.เด็กชาย อภิชาติ กุดพิมาย
5.เด็กชาย วีรพงษ์ ทองสะอาด
6.เด็กชาย ธนนันท์ ขวัญยืน
1.นาย ถาวร ครองยุติ
2.นาย วิวุฒิ พิลากุล
3.นาง อิสราภรณ์ ประสานพันธ์
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 (0062)
1 โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1)
100.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย สุรวุฒิ วันแก้ว
2.เด็กชาย สิทธิชัย ศรีโสภา
3.เด็กชาย กฤษดา มุทุจิตร
4.เด็กชาย กฤษฎา วารินทร์
5.เด็กชาย อนิรุท สายทรัพย์
6.เด็กชาย ทวีชัย สีลาเพ็ชร
7.เด็กชาย ชินวัตร พงษ์ลุน
8.เด็กชาย สมัคร พรมบุญ
1.นาย สีวรา บึงไกร
2.นาย ศุภณัฏฐ์ ผลดี
3.นาง อรัญญา พละศักดิ์
การประกวดหนังสือเล่มเล็กป.4-ป.6 (0102)
1 โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1)
92.20
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย จิรวัฒน์ ใบปก
2.เด็กหญิง กิตติวรรณ กาหลง
3.เด็กหญิง พิยดา ยิ้มจูงนาง
1.นาง ศิริรัตน์ ยงทวี
2.นาง ณิชา บุญสถิตย์
การประกวดหนังสือเล่มเล็กม.1-ม.3 (0103)
1 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
87.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง จรัญญา สุรวิทย์
2.เด็กหญิง สุธิมา สะอาด
3.เด็กหญิง สิริธร พันธ์งาม
1.นาง อุรา กรมพะไมย
2.นาง พันธุ์มาลี ป้องคำ

11. คอมพิวเตอร์
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกป.1-ป.3 (0002)
1 โรงเรียนบ้านดอนเขียว
91.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ปิยวัฒน์ เรืองรัตน์
2.เด็กชาย ธีรพล เสนาภักดิ์
1.นางสาว หัทยา พร้อมพรม
2.นาง พัชรี ครองยุติ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation)ม.1-ม.3 (0005)
1 โรงเรียนบ้านหนองหว้า
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย สมเจตน์ เตจ๊ะเทพ
2.เด็กชาย กาญจนวัฒน์ สมภาวะ
1.นาย ประวิตร ตระกุลวิทยานันท์
2.นางสาว จันทนา คำเพราะ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ม.1-ม.3 (0011)
1 โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
93.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธนกร ศรีอินทร์
2.เด็กชาย นัฐพล ยิ้มเกิด
1.นาย อนุพงศ์ บุตรศรี
2.นางสาว ศิริประภา แก้วคำ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ป.4-ป.6 (0016)
1 โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
94.60
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย เกรียงไกร จูมทอง
2.เด็กหญิง ณัฐฐินันท์ เกษมสุข
1.นาย อนุพงศ์ บุตรศรี
2.นางสาว ศิริประภา แก้วคำ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ม.1-ม.3 (0017)
1 โรงเรียนบ้านหนองหว้า
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ภูธเนศ เพ็ชมาส
2.เด็กชาย เทียนชัย บุคคาโจม
1.นาย ประวิตร ตระกุลวิทยานันท์
2.นางสาว จันทนา คำเพราะ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)ป.4-ป.6 (0020)
1 โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ
86.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย สันติชัย เจริญเชาว์
2.เด็กหญิง ดาวประกาย สมสมัย
1.นางสาว ศศิธร สลับเชื้อ
2.นาง ไพวัลย์ ชัยเกิด
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)ม.1-ม.3 (0021)
1 โรงเรียนบ้านคำสะอาด
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ไววิทย์ ทินโนรส
2.เด็กชาย พรชัย จูมสีมา
1.นาย วิทยา โสมณี
2.นาย ถาวร แพงสกล
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 (0024)
1 โรงเรียนบ้านหนองบักโทน
86.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ชัยอนันต์ ใหญ่สูบ
2.เด็กหญิง อัญชลี กลิ่นพิกุล
1.นาย โชว์ฎึก เสนคำสอน
2.นางสาว สุกัญญา พาลี
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 (0028)
1 โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์
87.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ภูมิพัฒน์ ภูติยา
2.เด็กชาย ธีระศักดิ์ วิชระโภชน์
1.นาย ธีระเดช คูหา
2.นาง อรทัย คำแสนราช
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ม.1-ม.3 (0044)
1 โรงเรียนบ้านหนองหว้า
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว จุไรพร สุขชาติ
2.นางสาว ธิดารัตน์ เตจ๊ะเทพ
3.นางสาว นันธิชา นามศิริ
1.นาย ประวิตร ตระกุลวิทยานันท์
2.นาง พูลสุข บัวหอม

12. หุ่นยนต์
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยีป.1-ป.6 (0250)
1 โรงเรียนบ้านหนองหว้า
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย พีรพัฒน์ ศรีรุ่งเรือง
2.เด็กหญิง นุศรา สืบสิมมา
3.เด็กหญิง ชุติมา ใจกล้า
1.นาย พิพัฒน์ เคารพ
2.นาย วีระศักดิ์ ภาประกอบ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยีม.1-ม.3 (0251)
1 โรงเรียนบ้านหนองหว้า
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย เกียรติศักดิ์ พิลาสุข
2.เด็กหญิง สุภัค พละศักดิ์
3.เด็กหญิง พิทยา โสภากุล
1.นาย พิพัฒน์ เคารพ
2.นาย วีระศักดิ์ ภาประกอบ

13. การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่นป.4-ป.6 (0001)
1 โรงเรียนบ้านเขวาธะนัง
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย เกรียงเดช วรเชษฐ
2.เด็กชาย เดชณรงค์ วงษ์แก้ว
3.เด็กชาย วัชรพล สิงห์เสน
1.นาย อิสระพงษ์ แก้วใส
2.นาย สัสดี สีผาลา
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ป.4-ป.6 (0003)
1 โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ราเมศวร์ คำศรี
2.เด็กชาย ยุทธชัย ใจเครือ
3.เด็กชาย ศุทธิพัฒน์ เจือจาน
1.นาย มลศักดิ์ หลักดี
2.นาง สาริณี คำศรี
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ม.1-ม.3 (0004)
1 โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ณัฐวัตร วะราบุตร
2.เด็กชาย ธารากูล แก้วพวง
3.เด็กชาย ทศพร วันทอง
1.นาย มลศักดิ์ หลักดี
2.นาย สุชาติ ดวงมาลา
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่นม.1-ม.3 (0006)
1 โรงเรียนบ้านหนองหว้า
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย วิวัฒน์ กงล้อม
2.เด็กชาย ทรรศนะ พันธ์ศิริ
3.เด็กชาย สุขุม ฟูคำ
1.นาย วสันต์ คำเพราะ
2.นาง มยุรี จันทวี
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 (0013)
1 โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ชฎาพร กงแก้ว
2.เด็กหญิง เพชรสุดา ภาคเพียร
3.เด็กหญิง รวงข้าว พวงพันธ์
4.เด็กหญิง สุกานดา อ้วนนวล
5.เด็กหญิง หนึ่งฤทัย สวายพล
6.เด็กหญิง ปิ่นมณี คำโสภา
1.นางสาว วัชรินทร์ ฝ่ายสอง
2.นาง นิฤมล วรรณคำ
3.นาง หนูรัตน์ โคศรี
การแข่งขันโครงงานอาชีพป.4-ป.6 (0018)
1 โรงเรียนบ้านหนองหว้า
97.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ชนิสรา สอนจิตร
2.เด็กหญิง ฑิฆัมพร ไชยคุณ
3.เด็กหญิง พัชราภรณ์ เมียดสีมา
1.นาย ถาวร กล้าหาญ
2.นางสาว พากเพียร หนุนชู
การแข่งขันโครงงานอาชีพม.1-ม.3 (0019)
1 โรงเรียนบ้านหนองหว้า
80.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย วีรยุทธ เจริญทัศน์
2.เด็กชาย วัลลภ ก้านเกตุ
3.เด็กหญิง นิรันดร โครตทอง
1.นางสาว กนิษฐา ปัญญามาศ
2.นาง มยุรี จันทวี
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้งป.4-ป.6 (0022)
1 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง กมลชนก ศรีโคตร
2.เด็กหญิง สุภานันท์ เสนคำสอน
3.เด็กหญิง กานติมา บัวแก้ว
1.นาง รัชนีกร ธรรมษา
2.นาง สาลิกา พันธ์ใหญ่
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้นม.1-ม.3 (0023)
1 โรงเรียนบ้านคำสะอาด
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สุพรรณษา จันทะไพร
2.เด็กหญิง นิภารัตน์ ครองยุติ
3.เด็กหญิง จิราพร ดีบัวภา
1.นาย สิทธิชัย พันธ์ศรี
2.นาง นิภาภรณ์ ทัดเทียม
การแข่งขันแปรรูปอาหารป.4-ป.6 (0026)
1 โรงเรียนบ้านหนองหว้า
99.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ภัทรวดี หวายสันเทียะ
2.เด็กหญิง นงลักษ์ ไชยสัตย์
3.เด็กหญิง ปณิตา พละศักดิ์
1.นาย ถาวร กล้าหาญ
2.นางสาว กัญญาภัทร เจริญนวคุณ
การแข่งขันแปรรูปอาหารม.1-ม.3 (0027)
1 โรงเรียนบ้านหนองหว้า
80.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พรวิภา เพียยา
2.เด็กหญิง ปิยะพร พรมมาสุข
3.เด็กหญิง สุภัค พละศักดิ์
1.นาย พิพัฒน์ เคารพ
2.นาง มยุรี จันทวี
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย)ป.4-ป.6 (0048)
1 โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ชนาภัทร ดวงงอก
2.เด็กหญิง เบญญาภา สะอาด
3.เด็กหญิง วรัญญา จันแก้ว
1.นางสาว สุชาดา พละโย
2.นางสาว มณีวรรณ์ องอาจ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ป.4-ป.6 (0067)
1 โรงเรียนบ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา)
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย คฑาวุธ ศรีหาเวช
2.เด็กหญิง นภัสสร มะโหลี
3.เด็กหญิง หทัยรัตน์ โททอง
1.นางสาว สุพรรณี ลาพรมมา
2.นางสาว นุชนาฏ นามฮุง
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียงป.4-ป.6 (0734)

14. ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมันปฐมวัย (0702)
1 โรงเรียนบ้านคำสะอาด
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อนันต์สิทธิ์ สุดภักดี
2.เด็กหญิง ศุภัทศร บุญล้น
3.เด็กหญิง ปาลิตา โยธา
1.นาง ทองใบ บุญเนตร
2.นาง สารีย์ เบญจมาศ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษปฐมวัย (0703)
1 โรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย กรวิชญ์ ชาลี
2.เด็กหญิง กนต์รพี เลิศอาชาพิทักษ์
3.เด็กหญิง ภัททิรา พันธ์ศิริ
1.นาง มาณวิกา บุญรินทร์
2.นาง มณฑา พยุงวงศ์

15. เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ป.4-ป.6 (0108)
1 โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์
82.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ศิชล ทองสุ
2.เด็กหญิง ภัชฎาภรณ์ บุญรินทร์
3.เด็กหญิง ปณิดา เถาว์คำ
1.นางสาว ณิชาภัทร ตลุนจันทร์
2.นาง ประยงค์ สายะสมิต

16. เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

17. เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ป.1-ป.6 (0135)
1 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อัมรินทร์ กงอาสา
2.เด็กหญิง ณัฐนิชา บุญเลิศ
1.นาง ภินันตรา กุลมี
2.นาง สุวรรณา สะอาด

18. เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯป.1-ป.6 (0239)
1 โรงเรียนบ้านหนองฮาง
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย สุรเชษฐ์ แก้ววงค์สา 1.นางสาว นิ่มนุตร์ พิมพารัตน์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯม.1-ม.3 (0240)
1 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
82.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย พะยอม ศิรินัย 1.นาง นางภินันตรา กุลมี
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ป.1-ป.6 (0241)
1 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง อัธยา สุคนธรส 1.นาง ภินันตรา กุลมี
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ม.1-ม.3 (0242)
1 โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ปวรรัตน์ แก้วนรา 1.นางสาว อัจริยา ครองยุติ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ป.1-ป.6 (0277)
1 โรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย นัฐพงษ์ พื้นผา 1.นาย วีรวัฒน์ ดำลี
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็นม.1-ม.3 (0281)
1 โรงเรียนบ้านหนองฮาง
91.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ภูรินทร์ มนตรี 1.นาย สิทธิพงษ์ วอทอง
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ม.1-ม.3 (0284)
1 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
86.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง กัลยา ธรรมทวี 1.นางสาว ปัทมาพร พรมนิ่ม

19. เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ป.1-ป.6 (0171)
1 โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง มลฤดี ศรีอินทร์
2.เด็กหญิง ณัฐธิดา สายตา
3.เด็กหญิง อาริสา คำกิ่ง
1.นาง นิฤมล วรรณคำ
2.นาง หนูรัตน์ โคศรี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ป.1-ป.6 (0177)
1 โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย วีรภัทร คำแฝง
2.เด็กชาย เกรียงไกร งามทรัพย์
3.เด็กชาย อภิรักษ์ พูลเพิ่ม
1.นางสาว ณิชาภัทร ตลุนจันทร์
2.นางสาว ยุภา ใจมั่น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ป.1-ป.6 (0185)
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ไม่กำหนดช่วงชั้น (0213)
1 โรงเรียนบ้านหนองบักโทน
94.80
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ณัฐพล บุตรคำ
2.เด็กชาย ยศพร บุญใหญ่
1.นางสาว สุกัญญา พาลี
2.นาง นาฏยา ธรรมแก้ว
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ป.1-ป.6 (0226)
1 โรงเรียนบ้านดอนเขียว
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ทินกร เสียงดี
2.เด็กชาย ปฏิภาณร์ วิลาศ
3.เด็กชาย พัชรวีระพงศ์ คำเคนบ้ง
1.นาย เทิดศักดิ์ ยงทวี
2.นาย ฉัตรพันธ์ แก้วเหลา
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ป.1-ป.6 (0231)
1 โรงเรียนบ้านหนองหว้า
80.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธีรวุฒิ เมยดง
2.เด็กชาย ยศกร ทองสุข
3.เด็กหญิง ปิยพร บุญค่ำ
1.นาย วีรศักดิ์ ภาประกอบ
2.นาย พิพัฒน์ เคารพ

20. ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวพิณป.1-ป.6 (0500)
1 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย สรวิทย์ ไชยภักดี 1.นาย วัฒนา แม่นทอง
การแข่งขันเดี่ยวพิณม.1-ม.3 (0503)
1 โรงเรียนบ้านหนองหว้า
94.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย สัตยา โคตรทอง 1.นาย วีระศักดิ์ ภาประกอบ
การแข่งขันเดี่ยวโหวดป.1-ป.6 (0505)
1 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
100.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ไชยวัฒน์ สีสาลี 1.นาง มณีวรรณ ศรีนวล
การแข่งขันเดี่ยวโปงลางม.1-ม.3 (0508)
1 โรงเรียนบ้านหนองหว้า
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ภานุวัฒน์ คำมะกุล 1.นาง มยุรี จันทวี