หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางสาวบุญร่วม วิชาชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ ที่ปรึกษาการประกวดและตัดสินกิจกรรมกลุ่มการศึกษาปฐมวัย
 
 
2 นายธีรเดช บุญเนตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำสะอาด ที่ปรึกษาการประกวดและตัดสินกิจกรรมกลุ่มการศึกษาปฐมวัย
 
 
3 นางทิยานรรท์ คนรู้ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเบญจมิตร ที่ปรึกษาการประกวดและตัดสินกิจกรรมกลุ่มการศึกษาปฐมวัย
 
 
4 นายสนั่น โคตรชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองฮาง ที่ปรึกษาการประกวดและตัดสินผลการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 
 
5 นายสมคิด แนวจำปา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนจักจั่น ที่ปรึกษาการประกวดและตัดสินผลการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 
 
6 นายจิตรกร ป้องกัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำกลาง ที่ปรึกษาการประกวดและตัดสินผลการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 
 
7 นายภาณุวัฒน์ บุญแซม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเพ็ก ที่ปรึกษาการประกวดและตัดสินผลการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มวิทยาศาสตร์
 
 
8 นายอัศวิน เกษสร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าคล้อ ที่ปรึกษาการประกวดและตัดสินผลการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มวิทยาศาสตร์
 
 
9 นายเสวก วิริยะบัณฑิต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนเขียว ที่ปรึกษาการประกวดและตัดสินผลการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มศิลปะ - ทัศนศิลป์
 
 
10 ดร.สันติ บุญญาสุ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสร้างเม็ก ที่ปรึกษาการประกวดและตัดสินผลการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มศิลปะ - ทัศนศิลป์
 
 
11 นางรัฐอนงค์ อินโหงว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแดง (รัฐราษฎร์พัฒนา) ที่ปรึกษาการประกวดและตัดสินผลการแข่งขันกจิกรรมกลุ่มศิลปะ- ดนตรี
 
 
12 นางสุจิตรา จูมสีมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ ที่ปรึกษาการประกวดและตัดสินผลการแข่งขันกจิกรรมกลุ่มศิลปะ- ดนตรี
 
 
13 นายกอบชัย โพธินาแค ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองคับคา ที่ปรึกษาการประกวดและตัดสินผลการแข่งขันกจิกรรมกลุ่มศิลปะ- ดนตรี
 
 
14 นางสาวปิยะพร ทำบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสำโรง ที่ปรึกษาการประกวดและตัดสินผลการแข่งขันกจิกรรมกลุ่มศิลปะ- นาฎศิลป์
 
 
15 นางสาวรวินันท์ พิมพ์พงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดผักหนามคำน้อย ที่ปรึกษาการประกวดและตัดสินผลการแข่งขันกจิกรรมกลุ่มศิลปะ- นาฎศิลป์
 
 
16 นายวชิระ ฉวีวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี) ที่ปรึกษาการประกวดและตัดสินผลการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 
 
17 นายธนะศักดิ์ ธนะศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง ที่ปรึกษาการประกวดและตัดสินผลการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 
 
18 นางสุจิตรา ภูมิภาค ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหว้า ที่ปรึกษาการประกวดและตัดสินผลการแข่งขันกิจกรรมคอมพิวเตอร์
 
 
19 นายตรีเพชร สุนสาย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ ที่ปรึกษาการประกวดและตัดสินผลการแข่งขันกิจกรรมคอมพิวเตอร์
 
 
20 นายเพชร วงพรมมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน ที่ปรึกษาการประกวดและตัดสินผลการแข่งขันกิจกรรมหุ่นยนต์
 
 
21 นายวรวิทย์ ทรัพย์สิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองงูเหลือมฯ ที่ปรึกษาการประกวดและตัดสินผลการแข่งขันกิจกรรมคอมพิวเตอร์
 
 
22 ่ว่าที่ พ.ต. รุ่งศิริ สุระถาวร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขวาธะนัง ที่ปรึกษาการประกวดและตัดสินผลการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
 
 
23 นายเศรษฐศิษฎ์ ศรีโพนทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบักโทน ที่ปรึกษาการประกวดและตัดสินผลการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
 
 
24 นางอรทัย คำแสนราช ครู โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ คณะกรรมการจัดสถานที่แข่งขัน ประชาสัมพันธ์ อาหารและปฎิคม
 
 
25 นางดวงใจ สะอาด ครู โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ คณะกรรมการจัดสถานที่แข่งขัน ประชาสัมพันธ์ อาหารและปฎิคม
 
 
26 นายทัศนพงศ์ โคพะนา ครู โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ คณะกรรมการจัดสถานที่แข่งขัน ประชาสัมพันธ์ อาหารและปฎิคม
 
 
27 นางโสภา เย็นระยับ ครู โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ คณะกรรมการจัดสถานที่แข่งขัน ประชาสัมพันธ์ อาหารและปฎิคม
 
 
28 นางสาวสุชาดา พละโย ครู โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ คณะกรรมการจัดสถานที่แข่งขัน ประชาสัมพันธ์ อาหารและปฎิคม
 
 
29 นางสาวมณีวรรณ์ องอาจ ครู โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ คณะกรรมการจัดสถานที่แข่งขัน ประชาสัมพันธ์ อาหารและปฎิคม
 
 
30 นางสาวอุทัยวรรณ วงค์เทพ ครู โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ คณะกรรมการจัดสถานที่แข่งขัน ประชาสัมพันธ์ อาหารและปฎิคม
 
 
31 นายวันดี พรมสุข นักการฯ โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ คณะกรรมการจัดสถานที่แข่งขัน ประชาสัมพันธ์ อาหารและปฎิคม
 
 
32 นางสาวณิชาภัทร ตลุนจันทร์ พี่เลี้ยงฯ โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ คณะกรรมการจัดสถานที่แข่งขัน ประชาสัมพันธ์ อาหารและปฎิคม
 
 
33 นายประวิตร ตระกูลวิทยานันท์ ครู โรงเรียนบ้านหนองหว้า คณะกรรมการจัดสถานที่แข่งขัน ประชาสัมพันธ์ อาหารและปฎิคม
 
 
34 นายน้อย คำบาล นักการฯ โรงเรียนบ้านหนองหว้า คณะกรรมการจัดสถานที่แข่งขัน ประชาสัมพันธ์ อาหารและปฎิคม
 
 
35 นายวีระศักดิ์ ภาประกอบ ครู โรงเรียนบ้านหนองหว้า คณะกรรมการจัดสถานที่แข่งขัน ประชาสัมพันธ์ อาหารและปฎิคม
 
 
36 นางสาวสุพรรณี ลาพรมมา พี่เลี้ยงฯ โรงเรียนบ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา) คณะกรรมการจัดสถานที่แข่งขัน ประชาสัมพันธ์ อาหารและปฎิคม
 
 
37 นายเกษม สันทวี นักการฯ โรงเรียนบ้านแดงฯ คณะกรรมการจัดสถานที่แข่งขัน ประชาสัมพันธ์ อาหารและปฎิคม
 
 
38 นางสาววารุณี ไชยขันตรี พี่เลี้ยงฯ โรงเรียนบ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา) คณะกรรมการจัดสถานที่แข่งขัน ประชาสัมพันธ์ อาหารและปฎิคม
 
 
39 นางสาวภนัชนันท์ พันธ์วัตร์ พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านแดงฯ คณะกรรมการจัดสถานที่แข่งขัน ประชาสัมพันธ์ อาหารและปฎิคม
 
 
40 นายกอบชัย โพธินาแค ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองคับคา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
 
 
41 นางสาวปิยะพร ทำบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสำโรง คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
 
 
42 นางพูนสุข บัวหอม ครู โรงเรียนบ้านหนองหว้า คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
 
 
43 นางรำใพร บุญแซม ครู โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
 
 
44 นางสาวนฤมล สุรวิทย์ ครู โรงเรียนบ้านเขวาธะนัง คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
 
 
45 นางสาริณี คำศรี ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
 
 
46 นางศิริรัตน์ ยงทวี ครู โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา (โรตารี) คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
 
 
47 นายถาวร ครองยุติ ครู โรงเรียนบ้านเพ็ก คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
 
 
48 นางสาวจิราพร จันทร์จิต ครู โรงเรียนบ้านโนนจักจั่น คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
 
 
49 นางสุภรักษ์ จำปาจูม ครู โรงเรียนบ้านแดงฯ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
 
 
50 นางประยงค์ สายะสมิต ครู โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
 
 
51 นางสมาภรณ์ ชนิดพันธ์ ครู โรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
 
 
52 นางสาวบุญร่วม วิชาชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
 
 

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สมาภรณ์ ชนิดพันธฺ์ โทร 0897204916 อีเมล์ samachnid@gmail.com
ประยงค์ สายะสมิต โทร 0868700437 noy0868700437@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน bbl.ac.th
โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
Copyright © 2014 bbl.ac.th All rights reserved.