หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป
 
ที่ หมวดหมู่ รายการ โรงเรียน คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านกุดผักหนามคำน้อย 95.29 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย รัชชานนท์ สุพลวงศ์
2.เด็กชาย พีระภัทร สุขทวี
1.นางสาว ศิริภรณ์ ขันชัย
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านคำกลาง 98.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย วีรวัฒน์ จบมะลุม
2.เด็กชาย ธิเบศร์ เห็มภาค
1.นาย ทนงศักดิ์ ภักดี
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 90.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย ไกรวิทย์ เครือบุตร
2.เด็กชาย พัฒนชัย หวายสันเทียะ
1.นาย อุทัย บุญเต็ม
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 95.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย ภานุพงศ์ สีมาวงษ์
2.เด็กชาย ก้องนภา บุญรินทร์
1.นางสาว ธนิตตา พันธนู
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 98.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย ธรรมนูญ บุดดา
2.เด็กชาย ณัฐกร สมภาวะ
1.นางสาว ธนิตตา พันธนู
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองบักโทน 95.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย นนทกานต์ บุญจันทร์
2.เด็กชาย ณัฐพล นีระจักร์
3.เด็กหญิง วิไลลักษณ์ สุกะเลิม
4.เด็กหญิง วิลาวัณย์ ทอนคำผุย
5.เด็กหญิง ชนินาถ กงชื่อ
1.นาย โชว์ฎึก เสนคำสอน
2.นาง สุวิมล เผ่าพันธ์
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ 96.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย ภัทรเดช สายสิงห์
2.เด็กหญิง ศิริยากรณ์ ทองแปลง
1.นาย ทวีศักดิ์ งามพันธ์
2.นางสาว เดือนฉาย บุญมาชู
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองบักโทน 91.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย ภานุพงศ์ ศรีอักษร
2.เด็กหญิง สุดาทิพย์ จันลา
1.นาย สมพร พิมพ์ประจบ
2.นาย ชัยวิชิต คำกิ่ง
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ 87.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย ธีระวัฒน์ บรรเทา
2.เด็กหญิง สุลิลตา แก้วคำรอด
1.นาย ปฏิภาณ กันหาชัย
2.นางสาว นิภาภรณ์ วงค์อนันต์
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองยาว 82.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย กฤษฎา เชื้อบัณฑิต
2.เด็กชาย จิระศักดิ์ มะลิวงค์
3.เด็กหญิง รัตน์ดา จันทราภรณ์
4.เด็กหญิง นิภา ผกาศรี
5.เด็กหญิง พัชรี พวงศรี
1.นาย สุนทร กัดกุมภา
2.นาย วุฒิไกร เพ็งบุญ
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านท่าคล้อ 82.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง จิดาภา พิมพร 1.นาง กนกรัตน์ สายสิงห์
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) 85.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง ภัทธิยา วงษ์ศรีแก้ว 1.นาย นายธีระพจน์ ทองสลับ
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) 92.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย ปิยะวัฒน์ ลาพรหมมา 1.นาย ธีระพจน์ ทองสลับ
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง 90.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย ธนภัทร ทำนุ 1.นาง ดุษณี เถาปัญญา
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ 96.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง ชลดา ทองสุ 1.นาง ประยงค์ สายะสมิต
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) 91.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย ปัญญา รุ่งเรือง 1.นาย ธีระพจน์ ทองสลับ
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) 92.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง สุกัญญา แม่นทอง 1.นาย ธีระพจน์ ทองสลับ
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านคำสะอาด 95.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง วิจิตรา ครองยุติ
2.เด็กหญิง นฤมล แก้วเชื่อม
1.นางสาว ชนะรัตน์ มีคุณ
2.นาง พนาไพร กัดกุมภา
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเพ็ก 96.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง อนงนุช ทองสลับ
2.เด็กหญิง ชฎาพร สอนจิตร
1.นางสาว จุฑารัตน์ อินทรโสม
2.นาง วันนา บุดดา
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านคำสะอาด 95.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง สุภาพร พิมศรีโคตร
2.เด็กหญิง จารุวรรณ เสาะแสวง
1.นาง เด่นดวง บุญชาลี
2.นาง นิภาภรณ์ ทัดเทียม
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านคำสะอาด 85.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง ญานิกา วงศ์เสนา 1.นาย สิทธิชัย พันธ์ศรี
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านคำกลาง 94.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย มาวิน ภูพูล
2.เด็กหญิง จิรนันท์ สุขวงษ์
3.เด็กหญิง ยุวเรศ ปัญญาวัน
1.นางสาว รุ่งมณี อำนวยโพธิ์
2.นาง อารยา พลศรี
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ 90.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย ถนัดกิจ กล้าหาญ
2.เด็กชาย ศุภกร ด้วงเผือก
3.เด็กชาย ศิริวัฒน์ เย็นระยับ
1.นางสาว ยุภา ใจมั่น
2.นาง ประยงค์ สายะสมิต
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) 80.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง สุดารัตน์ บุญประดิษฐ์ 1.นาย นายธีระพจน์ ทองสลับ
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1) 89.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย อภิวิชญ์ คำแพง 1.นาย วิทยา สิงห์คง
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1) 81.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง แคทรียา ชาลี 1.นาย วิทยา สิงห์คง
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านดอนเขียว 78.20 เหรียญเงิน
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย สุธิวัส เบ็ญจมา 1.นาย สายันต์ ยมราช
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ 83.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย อุทานุลักษ์ รจนัย 1.นางสาว นันทนาภรณ์ ทองไสล
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านกุดผักหนามคำน้อย 80.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย พลธนากร ทุมมา 1.นางสาว ศิริวรรณ ศรีเสมอ
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง 88.20 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง รินรดา ชาภักดี 1.นาง นาทยา ดำลี
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองยาว 87.10 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง นิภา ผกาศรี 1.นาย ผัน แสงสกุล
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา) 87.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง ยุพารัตน์ เมี้ยงติ่ง 1.นาง สุภรักษ์ จำปาจูม
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองยาว 70.00 เหรียญเงิน
ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง ชรินรัตน์ โสสา 1.นาย สุนทร กัดกุมภา
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน 85.50 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย สราวุทธ์ อรศรี 1.นาง ปิยะนัส บำรุง
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) 83.50 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง สิริยากร นนยะโส 1.นางสาว ปัทมาพร พรมนิ่ม
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองยาว 83.30 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง น้องพลอย พาษี 1.นางสาว บังอร ศรีผ่องใส
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ 90.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง ประภัสสรณ์ นาดี 1.นางสาว นันทนาภรณ์ ทองไสล
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองบักโทน 92.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง อรอัญญา ศรีหาบุตร 1.นาย สมพร พิมพ์ประจบ
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองบักโทน 90.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย ชาญวิทย์ บุญจริง 1.นาย สมพร พิมพ์ประจบ
40 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.4-ป.6 โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1) 85.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย ธีรนัย วระพุฒ
2.เด็กชาย เกียรติภูมิ วันตา
3.เด็กชาย ระพีพัฒน์ ก่อแก้ว
4.เด็กชาย วัชรพล สาระบูรณ์
5.เด็กชาย สหรัฐ ฐานโอฬาร
6.เด็กหญิง เกวลิน พิมโคตร
7.เด็กหญิง รัชนีกร กงทอง
8.เด็กหญิง เปรมศิณี สายเมฆ
9.เด็กหญิง สาวิตรี ทะสาร
10.เด็กหญิง เกตุสุดา รุ่งเรือง
1.นาย วิทยา สิงห์คง
2.นาง ภาณุรัตน์ สายหงษ์
3.นาง กรรณิการ์ อัดโท
41 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1) 90.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย ธีระพงษ์ เสนาภักดิ์
2.เด็กชาย กิตติพงษ์ พรมสุข
3.เด็กชาย เชษฐ์มงคล คำศรี
4.เด็กชาย ธนัญชัย เสนาภักดิ์
5.เด็กชาย กฤษดา ทองสุข
6.เด็กหญิง นวมินทร์ สาระบูรณ์
7.เด็กหญิง อินทิรา บัวงาม
8.เด็กหญิง สุภาวรรณ ก้านน้อย
9.เด็กหญิง สุณิสา สายกันยา
10.เด็กหญิง ปพิชญา นะวัน
1.นาย วิทยา สิงห์คง
2.นาง ภานุรัตน์ สายหงษ์
3.นาง กรรณิการ์ อัดโท
42 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.4-ป.6 โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1) 95.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย จิรพงศ์ คำศรี
2.เด็กหญิง เกตุสุดา พละศักดิ์
3.เด็กหญิง พัชนกัณฑ์ สาระบูรณ์
4.เด็กหญิง สุธาทิพย์ พันธ์วิลัย
5.เด็กหญิง อาริษา แสงเดช
6.เด็กหญิง ทิพย์ภาพร บานชื่น
1.นาย วิทยา สิงห์คง
2.นาง ภาณุรัตน์ สายหงษ์
3.นาง กรรณิการ์ อัดโท
43 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1) 90.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง กมลชนก ศรีแตง
2.เด็กหญิง ธิดารัตน์ พิลากุล
3.เด็กหญิง จิตสุภา กิ่งแก้ว
4.เด็กหญิง กุลณัฐ พรมสุข
5.เด็กหญิง จุฑารัตน์ บุญเหลือ
6.เด็กหญิง วัลลภา สาระบูรณ์
7.เด็กหญิง นารากรณ์ พื้นพรม
8.เด็กหญิง กมลวรรณ จันทง
1.นาย วิทยา สิงห์คง
2.นาง ภาณุรัตน์ สายหงษ์
3.นาง กรรณิการ์ อัดโท
44 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านกุดผักหนามคำน้อย 98.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง สุธาริณี สายที
2.เด็กหญิง คีตภัทร กันวิเศษ
3.เด็กหญิง พีระภา รัตนพันธ์
4.เด็กหญิง นิชานาต พละศักดิ์
5.เด็กหญิง โสรยา ชุมนุม
6.เด็กหญิง ธาริณี คำแพง
7.เด็กหญิง พฤกษา เลื่อนฉวี
8.เด็กหญิง สะริตา ศรีเสริม
9.เด็กหญิง สุภาพร หมู่ทอง
10.เด็กหญิง วนิดา แพทย์นาดี
1.นาย ธนานันต์ ศรีประภาพงศ์
2.นางสาว ศิริวรรณ ศรีเสมอ
3.นางสาว ศิริภรณ์ ขันชัย
4.นางสาว ฐานิศร คำศรี
45 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองยาว 90.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย ธนชัย จันใด
2.เด็กชาย ภานุวัฒน์ นาทันตรึก
3.เด็กหญิง น้องพลอย พาษี
4.เด็กหญิง วนิดา สุพรม
5.เด็กหญิง วิราพร ดอนภูษา
1.นาย สุนทร กัดกุมภา
2.นาย วุฒิไกร เพ็งบุญ
46 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) 90.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย จีระศักดิ์ ศรีชาลี
2.เด็กชาย ธนัชชัย คำศรี
1.นางสาว กฤติยา คำเพราะ
2.นางสาว ปาริชาติ พวงจำปา
47 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1) 93.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย คมกริช พรมกอง
2.เด็กชาย ชาญชัย สารบูรณ์
3.เด็กชาย ณัฐวุฒิ ยิ้มพัฒน์
4.เด็กชาย ธนากร คำแพง
5.เด็กชาย รณกฤต จิบจันทร์
6.เด็กชาย นพนนท์ สิงห์ทอง
1.นาง สาคร พรมสุข
2.นาง สุภาภรณ์ คำเพราะ
3.นาง เขมิกา พันธ์ไหล
48 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเพ็ก 90.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย กฤษฎา ลุนดี
2.เด็กชาย อภิสิทธิ์ ทิดถาพันธ์
3.เด็กชาย จีรศักดิ์ คำเคนบ้ง
4.เด็กชาย อภิชาติ กุดพิมาย
5.เด็กชาย วีรพงษ์ ทองสะอาด
6.เด็กชาย ธนนันท์ ขวัญยืน
1.นาย ถาวร ครองยุติ
2.นาย วิวุฒิ พิลากุล
3.นาง อิสราภรณ์ ประสานพันธ์
49 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1) 100.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย สุรวุฒิ วันแก้ว
2.เด็กชาย สิทธิชัย ศรีโสภา
3.เด็กชาย กฤษดา มุทุจิตร
4.เด็กชาย กฤษฎา วารินทร์
5.เด็กชาย อนิรุท สายทรัพย์
6.เด็กชาย ทวีชัย สีลาเพ็ชร
7.เด็กชาย ชินวัตร พงษ์ลุน
8.เด็กชาย สมัคร พรมบุญ
1.นาย สีวรา บึงไกร
2.นาย ศุภณัฏฐ์ ผลดี
3.นาง อรัญญา พละศักดิ์
50 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1) 92.20 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย จิรวัฒน์ ใบปก
2.เด็กหญิง กิตติวรรณ กาหลง
3.เด็กหญิง พิยดา ยิ้มจูงนาง
1.นาง ศิริรัตน์ ยงทวี
2.นาง ณิชา บุญสถิตย์
51 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) 87.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง จรัญญา สุรวิทย์
2.เด็กหญิง สุธิมา สะอาด
3.เด็กหญิง สิริธร พันธ์งาม
1.นาง อุรา กรมพะไมย
2.นาง พันธุ์มาลี ป้องคำ
52 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านดอนเขียว 91.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย ปิยวัฒน์ เรืองรัตน์
2.เด็กชาย ธีรพล เสนาภักดิ์
1.นางสาว หัทยา พร้อมพรม
2.นาง พัชรี ครองยุติ
53 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 95.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย สมเจตน์ เตจ๊ะเทพ
2.เด็กชาย กาญจนวัฒน์ สมภาวะ
1.นาย ประวิตร ตระกุลวิทยานันท์
2.นางสาว จันทนา คำเพราะ
54 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ 93.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย ธนกร ศรีอินทร์
2.เด็กชาย นัฐพล ยิ้มเกิด
1.นาย อนุพงศ์ บุตรศรี
2.นางสาว ศิริประภา แก้วคำ
55 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ 94.60 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย เกรียงไกร จูมทอง
2.เด็กหญิง ณัฐฐินันท์ เกษมสุข
1.นาย อนุพงศ์ บุตรศรี
2.นางสาว ศิริประภา แก้วคำ
56 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 90.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย ภูธเนศ เพ็ชมาส
2.เด็กชาย เทียนชัย บุคคาโจม
1.นาย ประวิตร ตระกุลวิทยานันท์
2.นางสาว จันทนา คำเพราะ
57 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ 86.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย สันติชัย เจริญเชาว์
2.เด็กหญิง ดาวประกาย สมสมัย
1.นางสาว ศศิธร สลับเชื้อ
2.นาง ไพวัลย์ ชัยเกิด
58 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านคำสะอาด 90.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย ไววิทย์ ทินโนรส
2.เด็กชาย พรชัย จูมสีมา
1.นาย วิทยา โสมณี
2.นาย ถาวร แพงสกล
59 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองบักโทน 86.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย ชัยอนันต์ ใหญ่สูบ
2.เด็กหญิง อัญชลี กลิ่นพิกุล
1.นาย โชว์ฎึก เสนคำสอน
2.นางสาว สุกัญญา พาลี
60 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ 87.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย ภูมิพัฒน์ ภูติยา
2.เด็กชาย ธีระศักดิ์ วิชระโภชน์
1.นาย ธีระเดช คูหา
2.นาง อรทัย คำแสนราช
61 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 90.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.นางสาว จุไรพร สุขชาติ
2.นางสาว ธิดารัตน์ เตจ๊ะเทพ
3.นางสาว นันธิชา นามศิริ
1.นาย ประวิตร ตระกุลวิทยานันท์
2.นาง พูลสุข บัวหอม
62 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 95.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย พีรพัฒน์ ศรีรุ่งเรือง
2.เด็กหญิง นุศรา สืบสิมมา
3.เด็กหญิง ชุติมา ใจกล้า
1.นาย พิพัฒน์ เคารพ
2.นาย วีระศักดิ์ ภาประกอบ
63 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 95.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย เกียรติศักดิ์ พิลาสุข
2.เด็กหญิง สุภัค พละศักดิ์
3.เด็กหญิง พิทยา โสภากุล
1.นาย พิพัฒน์ เคารพ
2.นาย วีระศักดิ์ ภาประกอบ
64 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเขวาธะนัง 98.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย เกรียงเดช วรเชษฐ
2.เด็กชาย เดชณรงค์ วงษ์แก้ว
3.เด็กชาย วัชรพล สิงห์เสน
1.นาย อิสระพงษ์ แก้วใส
2.นาย สัสดี สีผาลา
65 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ 92.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย ราเมศวร์ คำศรี
2.เด็กชาย ยุทธชัย ใจเครือ
3.เด็กชาย ศุทธิพัฒน์ เจือจาน
1.นาย มลศักดิ์ หลักดี
2.นาง สาริณี คำศรี
66 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ 95.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย ณัฐวัตร วะราบุตร
2.เด็กชาย ธารากูล แก้วพวง
3.เด็กชาย ทศพร วันทอง
1.นาย มลศักดิ์ หลักดี
2.นาย สุชาติ ดวงมาลา
67 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 96.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย วิวัฒน์ กงล้อม
2.เด็กชาย ทรรศนะ พันธ์ศิริ
3.เด็กชาย สุขุม ฟูคำ
1.นาย วสันต์ คำเพราะ
2.นาง มยุรี จันทวี
68 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ 96.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง ชฎาพร กงแก้ว
2.เด็กหญิง เพชรสุดา ภาคเพียร
3.เด็กหญิง รวงข้าว พวงพันธ์
4.เด็กหญิง สุกานดา อ้วนนวล
5.เด็กหญิง หนึ่งฤทัย สวายพล
6.เด็กหญิง ปิ่นมณี คำโสภา
1.นางสาว วัชรินทร์ ฝ่ายสอง
2.นาง นิฤมล วรรณคำ
3.นาง หนูรัตน์ โคศรี
69 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 97.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง ชนิสรา สอนจิตร
2.เด็กหญิง ฑิฆัมพร ไชยคุณ
3.เด็กหญิง พัชราภรณ์ เมียดสีมา
1.นาย ถาวร กล้าหาญ
2.นางสาว พากเพียร หนุนชู
70 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 80.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย วีรยุทธ เจริญทัศน์
2.เด็กชาย วัลลภ ก้านเกตุ
3.เด็กหญิง นิรันดร โครตทอง
1.นางสาว กนิษฐา ปัญญามาศ
2.นาง มยุรี จันทวี
71 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) 95.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง กมลชนก ศรีโคตร
2.เด็กหญิง สุภานันท์ เสนคำสอน
3.เด็กหญิง กานติมา บัวแก้ว
1.นาง รัชนีกร ธรรมษา
2.นาง สาลิกา พันธ์ใหญ่
72 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านคำสะอาด 95.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง สุพรรณษา จันทะไพร
2.เด็กหญิง นิภารัตน์ ครองยุติ
3.เด็กหญิง จิราพร ดีบัวภา
1.นาย สิทธิชัย พันธ์ศรี
2.นาง นิภาภรณ์ ทัดเทียม
73 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 99.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย ภัทรวดี หวายสันเทียะ
2.เด็กหญิง นงลักษ์ ไชยสัตย์
3.เด็กหญิง ปณิตา พละศักดิ์
1.นาย ถาวร กล้าหาญ
2.นางสาว กัญญาภัทร เจริญนวคุณ
74 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 80.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง พรวิภา เพียยา
2.เด็กหญิง ปิยะพร พรมมาสุข
3.เด็กหญิง สุภัค พละศักดิ์
1.นาย พิพัฒน์ เคารพ
2.นาง มยุรี จันทวี
75 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ 95.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง ชนาภัทร ดวงงอก
2.เด็กหญิง เบญญาภา สะอาด
3.เด็กหญิง วรัญญา จันแก้ว
1.นางสาว สุชาดา พละโย
2.นางสาว มณีวรรณ์ องอาจ
76 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา) 92.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย คฑาวุธ ศรีหาเวช
2.เด็กหญิง นภัสสร มะโหลี
3.เด็กหญิง หทัยรัตน์ โททอง
1.นางสาว สุพรรณี ลาพรมมา
2.นางสาว นุชนาฏ นามฮุง
77 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนบ้านคำสะอาด 98.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย อนันต์สิทธิ์ สุดภักดี
2.เด็กหญิง ศุภัทศร บุญล้น
3.เด็กหญิง ปาลิตา โยธา
1.นาง ทองใบ บุญเนตร
2.นาง สารีย์ เบญจมาศ
78 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง 95.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย กรวิชญ์ ชาลี
2.เด็กหญิง กนต์รพี เลิศอาชาพิทักษ์
3.เด็กหญิง ภัททิรา พันธ์ศิริ
1.นาง มาณวิกา บุญรินทร์
2.นาง มณฑา พยุงวงศ์
79 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ 82.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย ศิชล ทองสุ
2.เด็กหญิง ภัชฎาภรณ์ บุญรินทร์
3.เด็กหญิง ปณิดา เถาว์คำ
1.นางสาว ณิชาภัทร ตลุนจันทร์
2.นาง ประยงค์ สายะสมิต
80 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) 92.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย อัมรินทร์ กงอาสา
2.เด็กหญิง ณัฐนิชา บุญเลิศ
1.นาง ภินันตรา กุลมี
2.นาง สุวรรณา สะอาด
81 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองฮาง 85.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย สุรเชษฐ์ แก้ววงค์สา 1.นางสาว นิ่มนุตร์ พิมพารัตน์
82 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) 82.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย พะยอม ศิรินัย 1.นาง นางภินันตรา กุลมี
83 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) 90.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง อัธยา สุคนธรส 1.นาง ภินันตรา กุลมี
84 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ 95.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย ปวรรัตน์ แก้วนรา 1.นางสาว อัจริยา ครองยุติ
85 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง 95.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย นัฐพงษ์ พื้นผา 1.นาย วีรวัฒน์ ดำลี
86 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองฮาง 91.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย ภูรินทร์ มนตรี 1.นาย สิทธิพงษ์ วอทอง
87 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) 86.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง กัลยา ธรรมทวี 1.นางสาว ปัทมาพร พรมนิ่ม
88 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ 92.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง มลฤดี ศรีอินทร์
2.เด็กหญิง ณัฐธิดา สายตา
3.เด็กหญิง อาริสา คำกิ่ง
1.นาง นิฤมล วรรณคำ
2.นาง หนูรัตน์ โคศรี
89 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ 95.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย วีรภัทร คำแฝง
2.เด็กชาย เกรียงไกร งามทรัพย์
3.เด็กชาย อภิรักษ์ พูลเพิ่ม
1.นางสาว ณิชาภัทร ตลุนจันทร์
2.นางสาว ยุภา ใจมั่น
90 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านหนองบักโทน 94.80 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย ณัฐพล บุตรคำ
2.เด็กชาย ยศพร บุญใหญ่
1.นางสาว สุกัญญา พาลี
2.นาง นาฏยา ธรรมแก้ว
91 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านดอนเขียว 95.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย ทินกร เสียงดี
2.เด็กชาย ปฏิภาณร์ วิลาศ
3.เด็กชาย พัชรวีระพงศ์ คำเคนบ้ง
1.นาย เทิดศักดิ์ ยงทวี
2.นาย ฉัตรพันธ์ แก้วเหลา
92 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 80.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย ธีรวุฒิ เมยดง
2.เด็กชาย ยศกร ทองสุข
3.เด็กหญิง ปิยพร บุญค่ำ
1.นาย วีรศักดิ์ ภาประกอบ
2.นาย พิพัฒน์ เคารพ
93 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) 95.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย สรวิทย์ ไชยภักดี 1.นาย วัฒนา แม่นทอง
94 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 94.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย สัตยา โคตรทอง 1.นาย วีระศักดิ์ ภาประกอบ
95 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) 100.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย ไชยวัฒน์ สีสาลี 1.นาง มณีวรรณ ศรีนวล
96 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 92.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย ภานุวัฒน์ คำมะกุล 1.นาง มยุรี จันทวี

 

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สมาภรณ์ ชนิดพันธฺ์ โทร 0897204916 อีเมล์ samachnid@gmail.com
ประยงค์ สายะสมิต โทร 0868700437 noy0868700437@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน bbl.ac.th
โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
Copyright © 2014 bbl.ac.th All rights reserved.