หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

หมวดหมู่: ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1
0749
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ ชั้น  
2
0748
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ ชั้น  
3
0736
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ วัดบ้านเสียว ชั้น  
6 ตุลาคม 2558
10.30
4
0314
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ ชั้น  
5
0316
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ ชั้น  
6
0323
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ ชั้น  
7
0325
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ ชั้น  
8
0327
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ ชั้น  
9
0329
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ ชั้น  
10
0331
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ ชั้น  
11
0333
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ หอประชุมใหญ่ ชั้น 1   เวทีใหญ่
6 ตุลาคม 2558
08.30
12
0335
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ ชั้น  
13
0337
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ หอประชุมใหญ่ ชั้น 1   เวทีใหญ่
6 ตุลาคม 2558
08.30
14
0339
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ ชั้น  
15
0341
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ ชั้น  
16
0343
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ ชั้น  
17
0345
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ ชั้น  
18
0352
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ หอประชุมใหญ่ ชั้น 1   เวทีใหญ่
6 ตุลาคม 2558
09.30
19
0369
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ วัดบ้านเสียว ชั้น  
6 ตุลาคม 2558
08.30
20
0370
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ หอประชุมใหญ่ ชั้น 1   เวทีใหญ่
6 ตุลาคม 2558
10.30
21
0372
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ วัดบ้านเสียว ชั้น  
6 ตุลาคม 2558
08.30
22
0375
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ ชั้น  
23
0602
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ วัดบ้านเสียว ชั้น  
6 ตุลาคม 2558
08.30
24
0604
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ วัดบ้านเสียว ชั้น  
6 ตุลาคม 2558
08.30
25
0737
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ วัดบ้านเสียว ชั้น  
6 ตุลาคม 2558
10.30
26
0315
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ ชั้น  
27
0317
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ ชั้น  
28
0324
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ ชั้น  
29
0326
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ ชั้น  
30
0328
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ ชั้น  
31
0330
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ ชั้น  
32
0332
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ ชั้น  
33
0334
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ ชั้น  
34
0336
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ ชั้น  
35
0338
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ หอประชุมใหญ่ ชั้น 1   เวทีใหญ่
6 ตุลาคม 2558
09.00
36
0353
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ หอประชุมใหญ่ ชั้น 1   เวทีใหญ่
6 ตุลาคม 2558
09.30
37
0371
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ หอประชุมใหญ่ ชั้น 1   เวทีใหญ่
6 ตุลาคม 2558
10.30
38
0373
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ วัดบ้านเสียว ชั้น  
6 ตุลาคม 2558
08.30
39
0374
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ วัดบ้านเสียว ชั้น  
6 ตุลาคม 2558
08.30
40
0750
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ ชั้น  
41
0747
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ ชั้น  
42
0601
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ ชั้น  
43
0603
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ วัดบ้านเสียว ชั้น  
6 ตุลาคม 2558
08.30
44
0605
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ วัดบ้านเสียว ชั้น  
6 ตุลาคม 2558
08.30
45
0347
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ ชั้น  
46
0348
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ ชั้น  
47
0643
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ ชั้น  
48
0731
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ ชั้น  
49
0732
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ วัดบ้านเสียว ชั้น  
6 ตุลาคม 2558
10.30

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สมาภรณ์ ชนิดพันธฺ์ โทร 0897204916 อีเมล์ samachnid@gmail.com
ประยงค์ สายะสมิต โทร 0868700437 noy0868700437@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน bbl.ac.th
โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
Copyright © 2014 bbl.ac.th All rights reserved.