หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


1. ภาษาไทย

ที่
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

2. คณิตศาสตร์

ที่
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

3. วิทยาศาสตร์

ที่
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1
0174
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1
นาย วิวุฒิ พิลากุล
ครู โรงเรียนบ้านเพ็ก
ประธาน
2
นาย ประนอม ชาวนา
ครู โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน
กรรมการ
3
นาย ชัยวิชิต คำกิ่ง
ครู โรงเรียนบ้านหนองบักโทน
กรรมการ
4
นางสาว ศิริภรณ์ ขันชัย
ครู โรงเรียนบ้านกุดผักหนามคำน้อย
กรรมการและเลขานุการ
2
0181
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1
นาย สา พรมสุข
ครู โรงเรียนบ้านเพ็ก
ประธาน
2
นาย ทรงเดช ชิตดี
ครู โรงเรียนบ้านคำสะอาด
กรรมการ
3
นางสาว จันทิพย์ ถิ่นฐาน
ครู โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
กรรมการ
4
นาย ทัศนพงษ์ โคพะนา
ครู โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์
กรรมการและเลขานุการ
3
0184
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1
นาย สุรศักดิ์ ปราบเสียง
ครู โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก
ประธาน
2
นาย ปราโมทย์ โคตรพันธ์
ครู โรงเรียนบ้านท่าคล้อ
กรรมการ
3
นาย อุทัย บุญเต็ม
ครู โรงเรียนบ้านหนองหว้า
กรรมการ
4
นาย เจียม คงสิน
ครู โรงเรียนบ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา)
กรรมการ
5
นาง สุวรรณา สะอาด
ครู โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
กรรมการและเลขานุการ
4
0190
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1
นาย สมบูรณ์ บัวแสน
ครู โรงเรียนบ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา)
ประธาน
2
นางสาว ธิติมา พันบุดดา
ครู โรงเรียนบ้านโนนสำโรง
กรรมการ
3
นาย ธนวิทย์ พุ่มจีน
ครู โรงเรียนบ้านหนองฮาง
กรรมการและเลขานุการ
5
0191
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1
นาย วีระวัฒน์ ดำลี
ครู โรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง
ประธาน
2
นาย คุปติพงษ์ ศรีอ่อน
พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านหนองยาว
กรรมการ
3
นางสาว ชิดชนก สนทะยา
พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
กรรมการและเลขานุการ

4. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1
0014
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1
นาย ประสม บุญป้อง
ครู โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
ประธาน
2
นาย ถาวร ครองยุติ
ครู โรงเรียนบ้านเพ็ก
กรรมการ
3
นางสาว สุชาดา พละโย
ครู โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์
กรรมการ
4
นาง รัตนา นันทพานิช
ครู โรงเรียนบ้านหนองฮาง
กรรมการ
5
นาง สุวิมล เผ่าพันธ์
ครู โรงเรียนบ้านหนองบักโทน
กรรมการและเลขานุการ
2
0164
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1
นาง ประพิศพร สีลากุล
ครู โรงเรียนบ้านเพ็ก
ประธาน
2
นาย ประเสริฐ โสภากุล
ครู โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก
กรรมการ
3
นาง สมจิตต์ ตุนา
ครู โรงเรียนบ้านหนองยาว
กรรมการ
4
นาง อรทัย คำแสนราช
ครู โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์
กรรมการ
5
นาง พันธ์มาลี ป้องคำ
ครู โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
กรรมการและเลขานุการ
3
0165
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1
นาง พรรณี สะอาด
ครู โรงเรียนบ้านหนองคับคา
ประธาน
2
นาย ปฎิภาณ กันหาชัย
ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
กรรมการ
3
นางสาว กานดา ทองแปลง
ครู โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ
กรรมการ
4
นาง ประยอม คำหงษา
ครู โรงเรียนบ้านคำสะอาด
กรรมการ
5
นาง มิ่งสมร กมลเจตนศรี
ครู โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน
กรรมการและเลขานุการ
4
0166
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1
นาง พรสวรรค์ โคตรชัย
ครู โรงเรียนบ้านหนองฮาง
ประธาน
2
นาย เชาวลิต รูปทอง
ครู โรงเรียนอนุบาลเบญจมิตร
กรรมการ
3
นาง ภินันตรา กุลมี
ครู โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
กรรมการ
4
นาง รุ่งทิพย์ มานะวงศ์
ครู โรงเรียนบ้านท่าคล้อ
กรรมการ
5
นางสาว สุกัญญาภัทร เจริญนวคุณ
ครู โรงเรียนบ้านหนองหว้า
กรรมการและเลขานุการ
5
0751
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1
นาย ประสม บุญป้อง
ครู โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
ประธาน
2
นาย ถาวร ครองยุติ
ครู โรงเรียนบ้านเพ็ก
กรรมการ
3
นางสาว สุชาดา พละโย
ครู โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์
กรรมการ
4
นาง รัตนา นันทพานิช
ครู โรงเรียนบ้านหนองฮาง
กรรมการ
5
นาง สุวิมล เผ่าพันธ์
ครู โรงเรียนบ้านหนองบักโทน
กรรมการและเลขานุการ

5. สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

6. ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1
0262
การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
1
นาง ยุวพิน พูนสุขโข
ครู โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
ประธาน
2
นาง กนกรัตน์ สายสิงห์
ครู โรงเรียนบ้านท่าคล้อ
กรรมการ
3
นาง ดุษณี เถาปัญญา
ครู โรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง
กรรมการและเลขานุการ
2
0263
การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
1
นาย ทรงเดช ชนชัย
ครู โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก
ประธาน
2
นางสาว ชนะรัตน์ มีคุณ
ครู โรงเรียนบ้านคำสะอาด
กรรมการ
3
นางสาว บุญหลาย กล้าหาญ
ครู โรงเรียนบ้านเพ็ก
กรรมการและเลขานุการ
3
0265
การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1
นาย เรืองชัย พื้นผา
ครู โรงเรียนบ้านโนนจักจั่น
ประธาน
2
นางสาว วรลักษณ์ วงษ์ขันธ์
ครู โรงเรียนอนุบาลเบญจมิตร
กรรมการ
3
นางสาว สำอาง ศรีทองธรรม
ครู โรงเรียนบ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา)
กรรมการและเลขานุการ
4
0268
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1
นาง ดวงใจ สะอาด
ครู โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์
ประธาน
2
นาย ดุสิต ทาเงิน
ครู โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน
กรรมการ
3
นาง พัชรี ครองยุติ
ครู โรงเรียนบ้านดอนเขียว
กรรมการและเลขานุการ
5
0269
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1
นาง ประยงค์ สายะสมิต
ครู โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์
ประธาน
2
นาง ดารุณีย์ เชื้อลี
ครู โรงเรียนบ้านท่าคล้อ
กรรมการ
3
นาง พรภิมนต์ คำชมภู
ครู โรงเรียนบ้านโนนจักจั่น
กรรมการและเลขานุการ
6
0271
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1
นาง พูลสุข บัวหอม
ครู โรงเรียนบ้านหนองหว้า
ประธาน
2
นาง จันจิรา พรมสิงห์
ครู โรงเรียนบ้านท่าคล้อ
กรรมการ
3
นางสาว ศุภกัญญา ผาสุข
ครู โรงเรียนบ้านหนองยาว
กรรมการและเลขานุการ
7
0300
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1
นาย ธีรพจน์ ทองสลับ
ครู โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
ประธาน
2
นางสาว แสงเดือน สีมา
ครู โรงเรียนอนุบาลเบญจมิตร
กรรมการ
3
นางสาว คนึงนิจ วงษ์พุทธะ
ครู โรงเรียนบ้านหนองหว้า
กรรมการและเลขานุการ
8
0307
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1
นาง จำเนียร ชินชัย
ครู โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก
ประธาน
2
นาง พนาไพร กัดกุมภา
ครู โรงเรียนบ้านคำสะอาด
กรรมการ
3
นางสาว จุฑารัตน์ อินทรโสม
ครู โรงเรียนบ้านเพ็ก
กรรมการและเลขานุการ
9
0308
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1
นาง ไพรวัลย์ ชัยเกิด
ครู โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ
ประธาน
2
นาง หนูรัตน์ โคศรี
พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
กรรมการ
3
นางสาว นฤมล สุรวิทย์
ครู โรงเรียนบ้านเขวาธะนัง
กรรมการและเลขานุการ
10
0309
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1
นาง หวานใจ บานชื่อ
ครู โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1)
ประธาน
2
นาง เด่นดวง บุญชาลี
ครู โรงเรียนบ้านคำสะอาด
กรรมการ
3
นางสาว จิราพร จันทร์จิตร
ครู โรงเรียนบ้านโนนจักจั่น
กรรมการและเลขานุการ
11
0310
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1
นาง พุทธณิกา ศุภกิจ
ครู โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1)
ประธาน
2
นาง วันนา บุดดา
ครู โรงเรียนบ้านเพ็ก
กรรมการ
3
นาย สิทธิชัย พันธ์ศรี
ครู โรงเรียนบ้านคำสะอาด
กรรมการและเลขานุการ
12
0311
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1
นาย ทองคำ บัวจูม
ครู โรงเรียนบ้านเพ็ก
ประธาน
2
นาย บุรากร ศรีบุรี
พนักงานราชการ โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1)
กรรมการ
3
นาง มุกดา สุขสี
ครู โรงเรียนบ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา)
กรรมการและเลขานุการ
13
0312
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1
นาย ทวีศักดิ์ งามพันธ์
ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
ประธาน
2
นาง เขมมิกา พันธ์ไหล
พนักงานราชการ โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1)
กรรมการ
3
นาย อสิพงศ์ สุขสี
ครู โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ
กรรมการและเลขานุการ
14
0313
การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1
นาง รัตนวรรณ จันทร์ถา
ครู โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก
ประธาน
2
นาง ภาณุรัตน์ สายหงษ์
ครู โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1)
กรรมการ
3
นาย มนัสศักดิ์ ขาวสลับ
ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านหนองบักโทน
กรรมการและเลขานุการ
15
0721
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1
นาง มณฑา พยุงวงค์
ครู โรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง
ประธาน
2
นางสาว วรลักษณ์ วงษ์ขันธ์
ครู โรงเรียนอนุบาลเบญจมิตร
กรรมการ
3
นาง โสภา เย็นระยับ
พนักงานราชการ โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์
กรรมการและเลขานุการ

7. ศิลปะ-ดนตรี

ที่
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1
0314
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
2
0315
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
3
0316
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
4
0317
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
5
0323
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
6
0324
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
7
0325
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
8
0326
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
9
0327
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
10
0328
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
11
0329
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
12
0330
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
13
0331
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
14
0332
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
15
0333
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1
นาย อุทัย คำดี
ครู โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ
ประธาน
2
นาย ฉัตรพันธ์ แก้วเหลา
ครูธุรการ โรงเรียนบ้านดอนเขียว
กรรมการ
3
นาง สาริณี คำศรี
ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
กรรมการและเลขานุการ
16
0334
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
17
0335
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
18
0336
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
19
0337
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1
นาง ภัทรนันท์ ดำลี
ครู โรงเรียนบ้านท่าคล้อ
ประธาน
2
นาง สุธีนุช เพ็ชรรัตน์
ครู โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก
กรรมการและเลขานุการ
20
0338
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1
นาง ภัทรนันท์ ดำลี
ครู โรงเรียนบ้านท่าคล้อ
ประธาน
2
นาง สุธีนุช เพ็ชรรัตน์
ครู โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก
กรรมการและเลขานุการ
21
0339
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
22
0341
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
23
0343
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
24
0345
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
25
0347
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
26
0348
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
27
0352
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1
นาย สายันต์ ยมราช
ครู โรงเรียนบ้านดอนเขียว
ประธาน
2
นาย ผัน แสงสกุล
พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านหนองยาว
กรรมการ
3
นางสาว นันทนาภรณ์ ทองไสล
ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
กรรมการ
4
นางสาว สุภาภรณ์ เพ็งมณี
พี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้านเพ็ก
กรรมการ
5
นาง พากเพียร หนุนชู
ครู โรงเรียนบ้านหนองหว้า
กรรมการและเลขานุการ
28
0353
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1
นาย สายันต์ ยมราช
ครู โรงเรียนบ้านดอนเขียว
ประธาน
2
นางสาว สุภาภรณ์ เพ็งมณี
พี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้านเพ็ก
ประธาน
3
นาย ผัน แสงสกุล
พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านหนองยาว
กรรมการ
4
นางสาว นันทนาภรณ์ ทองไสล
ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
กรรมการ
5
นาง พากเพียร หนุนชู
ครู โรงเรียนบ้านหนองหว้า
กรรมการและเลขานุการ
29
0369
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1
นาย นุทัศน์ กล้าหาญ
ครู โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน
ประธาน
2
นางสาว จันทนา คำเพราะ
ครู โรงเรียนบ้านหนองหว้า
กรรมการ
3
นางสาว จินตนา แก้วแดง
ครู โรงเรียนอนุบาลเบญจมิตร
กรรมการ
4
นาย ธนานันต์ ศรีประภาพงศ์
พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านกุดผักหนามคำน้อย
กรรมการและเลขานุการ
30
0370
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1
นาย สายันต์ ยมราช
ครู โรงเรียนบ้านดอนเขียว
ประธาน
2
นาย ผัน แสงสกุล
พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านหนองยาว
กรรมการ
3
นางสาว นันทนาภรณ์ ทองไสล
ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
กรรมการ
4
นางสาว สุภาภรณ์ เพ็งมณี
พี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้านเพ็ก
กรรมการ
5
นาง พากเพียร หนุนชู
ครู โรงเรียนบ้านหนองหว้า
กรรมการและเลขานุการ
31
0371
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1
นาย สายันต์ ยมราช
ครู โรงเรียนบ้านดอนเขียว
ประธาน
2
นาย ผัน แสงสกุล
พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านหนองยาว
กรรมการ
3
นางสาว นันทนาภรณ์ ทองไสล
ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
กรรมการ
4
นางสาว สุภาภรณ์ เพ็งมณี
พี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้านเพ็ก
กรรมการ
5
นาง พากเพียร หนุนชู
ครู โรงเรียนบ้านหนองหว้า
กรรมการและเลขานุการ
32
0372
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1
นางสาว จินตนา แก้วแดง
ครู โรงเรียนอนุบาลเบญจมิตร
กรรมการ
33
0373
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
34
0374
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1
นาย นุทัศน์ กล้าหาญ
ครู โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน
ประธาน
2
นางสาว จันทนา คำเพราะ
ครู โรงเรียนบ้านหนองหว้า
กรรมการ
3
นางสาว จินตนา แก้วแดง
ครู โรงเรียนอนุบาลเบญจมิตร
กรรมการ
4
นาย ธนานันต์ ศรีประภาพงศ์
พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านกุดผักหนามคำน้อย
กรรมการและเลขานุการ
35
0375
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
36
0601
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
37
0602
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1
นาย ถาวร แพงสกล
ครู โรงเรียนบ้านคำสะอาด
ประธาน
2
นางสาว สุภาวดี สายเนตร
พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
กรรมการ
3
นางสาว ฤทัยรัตน์ ศรีลาตรี
ครู โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ
กรรมการ
4
นางสาว ปัทมปราณี แวงวรรณ
ครู โรงเรียนบ้านหนองหว้า
กรรมการและเลขานุการ
5
นางสาว ปัทมาพร พรมนิ่ม
ครู โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
กรรมการและเลขานุการ
38
0603
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1
นาย ถาวร แพงสกล
ครู โรงเรียนบ้านคำสะอาด
ประธาน
2
นางสาว ฤทัยรัตน์ ศรีลาตรี
ครู โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ
กรรมการ
3
นางสาว สุภาวดี สายเนตร
พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
กรรมการ
4
นางสาว ปัทมปราณี แวงวรรณ
ครู โรงเรียนบ้านหนองหว้า
กรรมการ
5
นางสาว ปัทมาพร พรมนิ่ม
ครู โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
กรรมการและเลขานุการ
39
0604
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1
นาย ถาวร แพงสกล
ครู โรงเรียนบ้านคำสะอาด
ประธาน
2
นางสาว สุภาวดี สายเนตร
พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
กรรมการ
3
นางสาว ปัทมปราณี แวงวรรณ
ครู โรงเรียนบ้านหนองหว้า
กรรมการ
4
นาง หทัยรัตน์ ศรีลาตรี
ครู โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ
กรรมการ
5
นางสาว ปัทมาพร พรมนิ่ม
ครู โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
กรรมการและเลขานุการ
40
0605
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1
นาย ถาวร แพงสกล
ครู โรงเรียนบ้านคำสะอาด
ประธาน
2
นางสาว หทัยรัตน์ ศรีลาตรี
ครู โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ
กรรมการ
3
นางสาว สุภาวดี สายเนตร
พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
กรรมการ
4
นางสาว ปัทมปราณี แวงวรรณ
ครู โรงเรียนบ้านหนองหว้า
กรรมการ
5
นางสาว ปัทมาพร พรมนิ่ม
ครู โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
กรรมการและเลขานุการ
41
0643
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
42
0731
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
43
0732
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1
นาง ลำใพร บุญแซม
ครู โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก
ประธาน
2
นางสาว ประไพศรี ประสานพันธ์
ครู โรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง
กรรมการ
3
นาง สุภรักษ์ จำปาจูม
ครู โรงเรียนบ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา)
กรรมการและเลขานุการ
44
0736
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1
นาง ลำใพร บุญแซม
ครู โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก
ประธาน
2
นางสาว ประไพศรี ประสานพันธ์
ครู โรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง
กรรมการ
3
นาง สุภรักษ์ จำปาจูม
ครู โรงเรียนบ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา)
กรรมการและเลขานุการ
45
0737
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1
นาง ลำใพร บุญแซม
ครู โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก
ประธาน
2
นางสาว ประไพศรี ประสานพันธ์
ครู โรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง
กรรมการ
3
นาง สุภรักษ์ จำปาจูม
ครู โรงเรียนบ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา)
กรรมการและเลขานุการ
46
0747
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
47
0748
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
48
0749
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
49
0750
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3

8. ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1
0376
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.4-ป.6
1
นาย วิทยา สิงห์คง
ครู โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1)
ประธาน
2
นาง กรรณิการ์ โคตพันธ์
พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านท่าคล้อ
กรรมการ
3
นางสาว ณิชาภัทร ตลุนจันทร์
พี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์
กรรมการและเลขานุการ
2
0377
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1
นาย วิทยา สิงห์คง
ครู โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1)
ประธาน
2
นาง กรรณิการ์ โคตพันธ์
พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านท่าคล้อ
กรรมการ
3
นางสาว ณิชาภัทร ตลุนจันทร์
พี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์
กรรมการและเลขานุการ
3
0378
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.4-ป.6
1
นาย วิทยา สิงห์คง
ครู โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1)
ประธาน
2
นาง กรรณิการ์ โคตพันธ์
พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านท่าคล้อ
กรรมการ
3
นางสาว ณิชาภัทร ตลุนจันทร์
พี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์
กรรมการและเลขานุการ
4
0379
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1
นาย วิทยา สิงห์คง
ครู โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1)
ประธาน
2
นาง กรรณิการ์ โคตพันธ์
พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านท่าคล้อ
กรรมการ
3
นางสาว ณิชาภัทร ตลุนจันทร์
พี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์
กรรมการและเลขานุการ
5
0395
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.4-ป.6
1
นาง โสภา พวงสวัสดิ์
ครู โรงเรียนบ้านหนองคับคา
ประธาน
2
นาง กรรณิการ์ อัดโท
พี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1)
กรรมการ
3
นาง รัตนา นันทพานิช
ครู โรงเรียนบ้านหนองฮาง
กรรมการและเลขานุการ
6
0396
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
7
0398
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.4-ป.6
8
0399
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
9
0400
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1
นาย สุนทร กัดกุมภา
ครู โรงเรียนบ้านหนองยาว
ประธาน
2
นาย บวร พวงจำปา
ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ
กรรมการ
3
นางสาว ปาริชาติ พวงจำปา
ครู โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
กรรมการและเลขานุการ
10
0404
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3
1
นาย สุนทร กัดกุมภา
ครู โรงเรียนบ้านหนองยาว
ประธาน
2
นาย บวร พวงจำปา
ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ
กรรมการ
3
นางสาว ปาริชาติ พวงจำปา
ครู โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
กรรมการและเลขานุการ

9. ภาษาต่างประเทศ

ที่
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

10. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1
0010
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1
นาง อิสราภรณ์ ประสานพันธ์
ครู โรงเรียนบ้านเพ็ก
ประธาน
2
นางสาว วรณัน บุญสถิตย์
ครู โรงเรียนบ้านหนองยาว
กรรมการ
3
นาง สาคร พรมสุข
ครู โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1)
กรรมการและเลขานุการ
2
0051
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1
นาย สีวรา บึงไกร
ครู โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1)
ประธาน
2
นาย นพรัตน์ ตุนา
ครู โรงเรียนบ้านหนองฮาง
กรรมการ
3
นางสาว ชระริน พันธ์สวัสดิ์
ครู โรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง
กรรมการและเลขานุการ
3
0062
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1
นาย สีวรา บึงไกร
ครู โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1)
ประธาน
2
นาย นพรัตน์ ตุนา
ครู โรงเรียนบ้านหนองฮาง
กรรมการ
3
นาย เพทาย เพชราเวช
ครู โรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง
กรรมการและเลขานุการ
4
0102
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1
นาง อุรา กรมพะไมย
ครู โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
ประธาน
2
นางสาว ชรินทร์ทิพย์ จันพวง
พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก
กรรมการ
3
นางสาว ธันยพร แหวนวงษ์
พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านคำสะอาด
กรรมการ
4
นาง สุวรรณี สุนสาย
ครู โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ
กรรมการ
5
นางสาว สมคิด น้ำจันทร์
ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
กรรมการและเลขานุการ
5
0103
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1
นาง อุรา กรมพะไมย
ครู โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
ประธาน
2
นางสาว ชรินทร์ทิพย์ จันพวง
พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก
กรรมการ
3
นางสาว ธันยพร แหวนวงษ์
พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านคำสะอาด
กรรมการ
4
นาง สุวรรณี สุนสาย
ครู โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ
กรรมการ
5
นางสาว สมคิด น้ำจันทร์
ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
กรรมการและเลขานุการ

11. คอมพิวเตอร์

ที่
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1
0002
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1
นาย สุภิวัฒน์ เหง้าพรหมมินทร์
ครู โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก
ประธาน
2
นาย ทวี โสมชม
ครู โรงเรียนบ้านหนองฮาง
กรรมการ
3
นาย วสันต์ สืบมา
ครูธุรการ โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน
กรรมการ
4
นางสาว ปิยธิดา อำภาพันธ์
ครู โรงเรียนบ้านหนองยาว
กรรมการ
5
นางสาว หัทยา พร้อมพรม
ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านดอนเขียว
กรรมการ
6
นาย ธีรเดช คูหา
ครูอัตราจ้าง โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์
กรรมการและเลขานุการ
2
0005
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1
นาย ประวิตร ตระกูลวิทยานัน
ครู โรงเรียนบ้านหนองหว้า
ประธาน
2
นาย วิทยา โสมณี
พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านคำสะอาด
กรรมการ
3
นางสาว ศิริประภา แก้วคำ
ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
กรรมการ
4
นางสาว ภนัชนันท์ พันธ์วัตร์
พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา)
กรรมการ
5
นางสาว ดารณี อุยานันท์
ครู โรงเรียนอนุบาลเบญจมิตร
กรรมการ
6
นางสาว กฤติยา คำเพราะ
ครู โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
กรรมการและเลขานุการ
3
0011
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1
นาย ประวิตร ตระกูลวิทยานันท์
ครู โรงเรียนบ้านหนองหว้า
ประธาน
2
นาย วิทยา โสมณี
พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านคำสะอาด
กรรมการ
3
นางสาว ศิริประภา แก้วคำ
ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
กรรมการ
4
นางสาว ภนัชนันท์ พันธ์วัตร์
พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา)
กรรมการ
5
นางสาว ดารณี อุยานันท์
ครู โรงเรียนอนุบาลเบญจมิตร
กรรมการ
6
นางสาว กฤติยา คำเพราะ
ครู โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
กรรมการ
4
0016
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1
นางสาว ศศิธร สลับเชื้อ
ครู โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ
ประธาน
2
นาย สิทธิพงษ์ วอทอง
พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านหนองฮาง
กรรมการ
3
นางสาว วารุณี ไชยขันตรี
พี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา)
กรรมการ
4
นางสาว สุกัญญา พาลี
ครู โรงเรียนบ้านหนองบักโทน
กรรมการและเลขานุการ
5
0017
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1
นาย ประวิตร ตระกูลวิทยานันท์
ครู โรงเรียนบ้านหนองหว้า
ประธาน
2
นาย วิทยา โสมณี
พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านคำสะอาด
กรรมการ
3
นางสาว ศิริประภา แก้วคำ
ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
กรรมการ
4
นางสาว ภนัชนันท์ พันธ์วัตร์
พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา)
กรรมการ
5
นางสาว ดารณี อุยานันท์
ครู โรงเรียนอนุบาลเบญจมิตร
กรรมการ
6
นางสาว กฤติยา คำเพราะ
ครู โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
กรรมการและเลขานุการ
6
0020
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1
นาย สุภิวัฒน์ เหง้าพรหมมินทร์
ครู โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก
ประธาน
2
นาย ทวี โสมชม
ครู โรงเรียนบ้านหนองฮาง
กรรมการ
3
นาย วสันต์ สืบมา
ครูธุรการ โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน
กรรมการ
4
นางสาว ปิยธิดา อำภาพันธ์
ครู โรงเรียนบ้านหนองยาว
กรรมการ
5
นางสาว หัทยา พร้อมพรม
ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านดอนเขียว
กรรมการ
6
นาย ธีรเดช คูหา
ครูอัตราจ้าง โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์
กรรมการและเลขานุการ
7
0021
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1
นาย ประวิตร ตระกูลวิทยานันท์
ครู โรงเรียนบ้านหนองหว้า
ประธาน
2
นาย วิทยา โสมณี
พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านคำสะอาด
กรรมการ
3
นางสาว ศิริประภา แก้วคำ
ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
กรรมการ
4
นางสาว ภนัชนันท์ แก้วคำ
ครู โรงเรียนบ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา)
กรรมการ
5
นางสาว ดารณี อุยานันท์
ครู โรงเรียนอนุบาลเบญจมิตร
กรรมการ
6
นางสาว กฤติยา คำเพราะ
ครู โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
กรรมการและเลขานุการ
8
0024
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1
นาย สุภิวัฒน์ เหง้าพรหมมินทร์
ครู โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก
ประธาน
2
นาย ทวี โสมชม
ครู โรงเรียนบ้านหนองฮาง
กรรมการ
3
นาย วสันต์ สืบมา
ครูธุรการ โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน
กรรมการ
4
นาย ธีรเดช คูหา
ครูอัตราจ้าง โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์
กรรมการ
5
นางสาว ปิยธิดา อำภาพันธ์
ครู โรงเรียนบ้านหนองยาว
กรรมการ
6
นางสาว หัทยา พร้อมพรม
ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านดอนเขียว
กรรมการ
9
0025
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
10
0028
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1
นาย สุภิวัฒน์ เหง้าพรหมมินทร์
ครู โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก
ประธาน
2
นาย ทวี โสมชม
ครู โรงเรียนบ้านหนองฮาง
กรรมการ
3
นาย วสันต์ สืบมา
ครูธุรการ โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน
กรรมการ
4
นาย หัทยา พร้อมพรม
ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านดอนเขียว
กรรมการ
5
นางสาว ปิยธิดา อำภาพันธ์
ครู โรงเรียนบ้านหนองยาว
กรรมการ
6
นาย ธีรเดช คูหา
ครูอัตราจ้าง โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์
กรรมการและเลขานุการ
11
0029
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
12
0044
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1
นาย ประวิตร ตระกูลวิทยานันท์
ครู โรงเรียนบ้านหนองหว้า
ประธาน
2
นาย วิทยา โสมณี
พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านคำสะอาด
กรรมการ
3
นางสาว ศิริประภา แก้วคำ
ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
กรรมการ
4
นางสาว ภนัชนันท์ พันธ์วัตร์
พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา)
กรรมการ
5
นางสาว ดารณี อุยานันท์
ครู โรงเรียนอนุบาลเบญจมิตร
กรรมการ
6
นางสาว กฤติยา คำเพราะ
ครู โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
กรรมการและเลขานุการ

12. หุ่นยนต์

ที่
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1
0243
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6
2
0247
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
3
0250
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
1
นาย บัวลอน คำศรี
ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
ประธาน
2
นาง ประกาย เกษแก้ว
ครู โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1)
กรรมการ
3
นาย วีระศักดิ์ ภาประกอบ
พี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้านหนองหว้า
กรรมการและเลขานุการ
4
0251
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
1
นาย บัวลอน คำศรี
ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
ประธาน
2
นาง ประกาย เกษแก้ว
ครู โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1)
กรรมการ
3
นาย วีระศักดิ์ ภาประกอบ
พี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้านหนองหว้า
กรรมการและเลขานุการ

13. การงานอาชีพ

ที่
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1
0001
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1
นาง บุญชุม คำทอง
ครู โรงเรียนบ้านท่าคล้อ
ประธาน
2
นาย สุรพงษ์ หลักเพชร
ครู โรงเรียนบ้านคำสะอาด
กรรมการ
3
นางสาว อุไรพร ศรีเนตร
พี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา)
กรรมการ
4
นาง ภาณุกา ทุมสิงห์
ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
กรรมการและเลขานุการ
2
0003
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1
นาย มลศักดิ์ หลักดี
ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
ประธาน
2
นาย นคร บานชื่น
ครู โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1)
กรรมการ
3
นาย บรรจง ประเสริฐศรี
ครู โรงเรียนบ้านกุดผักหนามคำน้อย
กรรมการและเลขานุการ
3
0004
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1
นาย มลศักดิ์ หลักดี
ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
ประธาน
2
นาย นคร บานชื่น
ครู โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1)
กรรมการ
3
นาย บรรจง ประเสริฐศรี
ครู โรงเรียนบ้านกุดผักหนามคำน้อย
กรรมการและเลขานุการ
4
0006
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1
นาย วสันต์ คำเพราะ
ครู โรงเรียนบ้านหนองหว้า
ประธาน
2
นาย พัฒนชัย ชิณวงศ์
ครู โรงเรียนบ้านหนองคับคา
กรรมการ
3
นางสาว จิดาภา อำนวยโภชน์
ครู โรงเรียนบ้านท่าคล้อ
กรรมการและเลขานุการ
5
0012
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
6
0013
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1
นาง รัดดา เสนคำสอน
ครู โรงเรียนบ้านท่าคล้อ
ประธาน
2
นาง นิฤมล วรรณคำ
ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
กรรมการ
3
นาง มยุรี จันทะเลียง
พี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้านดอนเขียว
กรรมการ
4
นาง ศริรัตน์ ยงทวี
ครู โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1)
กรรมการ
5
นาง สมาภรณ์ ชนิดพันธ์
ครู โรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง
กรรมการและเลขานุการ
7
0018
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1
นาง มยุรี จันทวี
ครู โรงเรียนบ้านหนองหว้า
ประธาน
2
นางสาว ศิริวรรณ ศรีเสมอ
ครู โรงเรียนบ้านกุดผักหนามคำน้อย
กรรมการ
3
นาง รัชนีกร ธรรมษา
ครู โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
กรรมการ
4
นาง สุภาภรณ์ คำเพราะ
ครู โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1)
กรรมการและเลขานุการ
8
0019
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1
นาง มยุรี จันทวี
ครู โรงเรียนบ้านหนองหว้า
ประธาน
2
นางสาว ศิริวรรณ ศรีเสมอ
ครู โรงเรียนบ้านกุดผักหนามคำน้อย
กรรมการ
3
นาง รัชนีกร ธรรมษา
ครู โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
กรรมการ
4
นาง สุภาภรณ์ คำเพราะ
ครู โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1)
กรรมการและเลขานุการ
9
0022
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1
นาย เทิดศักดิ์ ยงทวี
ครู โรงเรียนบ้านดอนเขียว
ประธาน
2
นาย สมชาย กิ่งแก้ว
ครู โรงเรียนบ้านหนองยาว
กรรมการ
3
นาย พรกิตต์ ศรีแก้ว
ครู โรงเรียนอนุบาลเบญจมิตร
กรรมการ
4
นางสาว จันทร์สุดา ทองใส
พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก
กรรมการ
5
นางสาว ฐานิศร คำศรี
พี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้านกุดผักหนามคำน้อย
กรรมการ
6
นาง นิภาภรณ์ ทัดเทียม
ครู โรงเรียนบ้านคำสะอาด
กรรมการและเลขานุการ
10
0023
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1
นาย เทิดศักดิ์ ยงทวี
ครู โรงเรียนบ้านดอนเขียว
ประธาน
2
นาย สมชาย กิ่งแก้ว
ครู โรงเรียนบ้านหนองยาว
กรรมการ
3
นาย พรกิตต์ ศรีแก้ว
ครู โรงเรียนอนุบาลเบญจมิตร
กรรมการ
4
นางสาว จันทร์สุดา ทองใส
พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก
กรรมการ
5
นางสาว ฐานิศร คำศรี
พี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้านกุดผักหนามคำน้อย
กรรมการ
6
นาง นิภาภรณ์ ทัดเทียม
ครู โรงเรียนบ้านคำสะอาด
กรรมการและเลขานุการ
11
0026
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1
นาง นวลอนงค์ ธรรมแก้ว
ครู โรงเรียนบ้านท่าคล้อ
ประธาน
2
นาง ศริรัตน์ ยงทวี
ครู โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1)
กรรมการ
3
นาง สุวิรัตน์ เหล่ากอแก้ว
ครู โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน
กรรมการ
4
นาง สมาภรณ์ ชนิดพันธ์
ครู โรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง
กรรมการ
5
นาย ถาวร กล้าหาญ
ครู โรงเรียนบ้านหนองหว้า
กรรมการและเลขานุการ
12
0027
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1
นาง นวลอนงค์ ธรรมแก้ว
ครู โรงเรียนบ้านท่าคล้อ
ประธาน
2
นาง สมาภรณ์ ชนิดพันธ์
ครู โรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง
กรรมการ
3
นาง สุวิรัตน์ เหล่ากอแก้ว
ครู โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน
กรรมการ
4
นาง ศริรัตน์ ยงทวี
ครู โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1)
กรรมการ
5
นาย ถาวร กล้าหาญ
ครู โรงเรียนบ้านหนองหว้า
กรรมการและเลขานุการ
13
0034
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
14
0048
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1
นาง อรัญญา พละศักดิ์
ครู โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1)
ประธาน
2
นาย พิพัฒน์ เคารพ
พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านหนองหว้า
กรรมการ
3
นาย สุชาติ ดวงมาลา
ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
กรรมการและเลขานุการ
15
0050
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
16
0067
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1
นาง รำไพ กล้าหาญ
ครู โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน
ประธาน
2
นางสาว นุชนาฎ นามสูง
ครู โรงเรียนบ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา)
กรรมการ
3
นาง ณิชา บุญสถิตย์
ครู โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1)
กรรมการและเลขานุการ
17
0068
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
18
0734
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1
นาง อรัญญา พละศักดิ์
ครู โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1)
ประธาน
2
นาย พิพัฒน์ เคารพ
พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านหนองหว้า
กรรมการ
3
นาย สุชาติ ดวงมาลา
ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
กรรมการและเลขานุการ

14. ปฐมวัย

ที่
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1
0702
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1
นาง ทองใบ บุญเนตร
ครู โรงเรียนบ้านคำสะอาด
ประธาน
2
นางสาว ไพจิตร เกษรสร้อย
ครู โรงเรียนอนุบาลเบญจมิตร
กรรมการ
3
นางสาว ฐิตินันท์ กงแก้ว
ครู โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ
กรรมการ
4
นาง นงลักษณ์ เสตพันธ์
ครู โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1)
กรรมการ
5
นางสาว มณีวรรณ์ องอาจ
ครู โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์
กรรมการและเลขานุการ
2
0703
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1
นาง มาณวิกา บุญรินทร์
ครู โรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง
ประธาน
2
นาง ธนิตตา พันธนู
ครู โรงเรียนบ้านหนองหว้า
กรรมการ
3
นาง รัศมี งามพันธ์
ครู โรงเรียนบ้านดอนเขียว
กรรมการ
4
นาง วลีรัตน์ วงษ์แก้ว
ครู โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
กรรมการ
5
นาง เพ็ญศรี หิรัญเรือง
ครู โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก
กรรมการและเลขานุการ

15. เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1
0108
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1
นาง รังษีทอน ชินชัย
ครู โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน
ประธาน
2
นาง นาทยา ดำลี
ครู โรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง
กรรมการ
3
นาง สุภาพร บุญไทย
ครู โรงเรียนบ้านท่าคล้อ
กรรมการและเลขานุการ
2
0109
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

16. เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

17. เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1
0127
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
2
0128
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
3
0135
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1
นาง ประพิศพร สีลากุล
ครู โรงเรียนบ้านเพ็ก
ประธาน
2
นาย ประเสริฐ โสภากุล
ครู โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก
กรรมการ
3
นาง สมจิตต์ ตุนา
ครู โรงเรียนบ้านหนองยาว
กรรมการ
4
นาง อรทัย คำแสนราช
ครู โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์
กรรมการ
5
นาง พันธ์มาลี ป้องคำ
ครู โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
กรรมการและเลขานุการ

18. เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1
0233
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
2
0234
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
3
0236
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
4
0237
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
5
0239
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1
นาง ดวงใจ สะอาด
ครู โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์
ประธาน
2
นาย ดุสิต ทาเงิน
ครู โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน
กรรมการ
3
นาง พัชรี ครองยุติ
ครู โรงเรียนบ้านดอนเขียว
กรรมการและเลขานุการ
6
0240
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1
นาง พูลสุข บัวหอม
ครู โรงเรียนบ้านหนองหว้า
ประธาน
2
นาง จันจิรา พรมสิงห์
ครู โรงเรียนบ้านท่าคล้อ
กรรมการ
3
นางสาว ศุภกัญญา ผาสุข
ครู โรงเรียนบ้านหนองยาว
กรรมการและเลขานุการ
7
0241
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1
นาง ประยงค์ สายะสมิต
ครู โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์
ประธาน
2
นาง ดารุณีย์ เชื้อลี
ครู โรงเรียนบ้านท่าคล้อ
กรรมการ
3
นาง พรภิมนต์ คำชมภู
ครู โรงเรียนบ้านโนนจักจั่น
กรรมการและเลขานุการ
8
0242
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1
นาง พูลสุข บัวหอม
ครู โรงเรียนบ้านหนองหว้า
ประธาน
2
นาง จันจิรา พรมสิงห์
ครู โรงเรียนบ้านท่าคล้อ
กรรมการ
3
นางสาว ศุภกัญญา ผาสุข
ครู โรงเรียนบ้านหนองยาว
กรรมการและเลขานุการ
9
0248
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
10
0249
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
11
0274
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
12
0275
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
13
0276
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
14
0277
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1
นาย นุทัศน์ กล้าหาญ
ครู โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน
ประธาน
2
นางสาว จันทนา คำเพราะ
ครู โรงเรียนบ้านหนองหว้า
กรรมการ
3
นางสาว จินตนา แก้วแดง
ครู โรงเรียนอนุบาลเบญจมิตร
กรรมการ
4
นาย ธนานันต์ ศรีประภาพงศ์
พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านกุดผักหนามคำน้อย
กรรมการและเลขานุการ
15
0280
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
16
0281
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
1
นาย นุทัศน์ กล้าหาญ
ครู โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน
ประธาน
2
นางสาว จันทนา คำเพราะ
ครู โรงเรียนบ้านหนองหว้า
กรรมการ
3
นางสาว จินตนา แก้วแดง
ครู โรงเรียนอนุบาลเบญจมิตร
กรรมการ
4
นาย ธนานันต์ ศรีประภาพงศ์
พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านกุดผักหนามคำน้อย
กรรมการและเลขานุการ
17
0282
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
18
0283
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
19
0284
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1
นาย นุทัศน์ กล้าหาญ
ครู โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน
ประธาน
2
นางสาว จันทนา คำเพราะ
ครู โรงเรียนบ้านหนองหว้า
กรรมการ
3
นางสาว จินตนา แก้วแดง
ครู โรงเรียนอนุบาลเบญจมิตร
กรรมการ
4
นาย ธนานันต์ ศรีประภาพงศ์
พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านกุดผักหนามคำน้อย
กรรมการและเลขานุการ
20
0285
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
21
0287
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

19. เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1
0160
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
2
0162
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
3
0167
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
4
0171
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1
นาง รัดดา เสนคำสอน
ครู โรงเรียนบ้านท่าคล้อ
ประธาน
2
นาง นิฤมล วรรณคำ
ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
กรรมการ
3
นาง มยุรี จันทะเลียง
พี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้านดอนเขียว
กรรมการ
4
นาง ศริรัตน์ ยงทวี
ครู โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1)
กรรมการ
5
นาง สมาภรณ์ ชนิดพันธ์
ครู โรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง
กรรมการและเลขานุการ
5
0175
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
6
0177
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1
นาง บุญชุม คำทอง
ครู โรงเรียนบ้านท่าคล้อ
ประธาน
2
นาย สุรพงษ์ หลักเพชร
ครู โรงเรียนบ้านคำสะอาด
กรรมการ
3
นางสาว อุไรพร ศรีเนตร
พี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา)
กรรมการ
4
นาง ภาณุกา ทุมสิงห์
ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
กรรมการและเลขานุการ
7
0182
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
8
0185
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1
นาย มลศักดิ์ หลักดี
ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
ประธาน
2
นาย นคร บานชื่น
ครู โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1)
กรรมการ
3
นาย บรรจง ประเสริฐศรี
ครู โรงเรียนบ้านกุดผักหนามคำน้อย
กรรมการและเลขานุการ
9
0195
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
10
0197
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
11
0208
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
12
0209
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
13
0213
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1
นางสาว ศศิธร สลับเชื้อ
ครู โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ
ประธาน
2
นาย สิทธิพงษ์ วอทอง
พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านหนองฮาง
กรรมการ
3
นางสาว วารุณี ไชยขันตรี
พี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา)
กรรมการ
4
นางสาว สุกัญญา พาลี
ครู โรงเรียนบ้านหนองบักโทน
กรรมการและเลขานุการ
14
0226
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1
นาย เทิดศักดิ์ ยงทวี
ครู โรงเรียนบ้านดอนเขียว
ประธาน
2
นาย สมชาย กิ่งแก้ว
ครู โรงเรียนบ้านหนองยาว
กรรมการ
3
นาย พรกิตต์ ศรีแก้ว
ครู โรงเรียนอนุบาลเบญจมิตร
กรรมการ
4
นางสาว จันทร์สุดา ทองใส
พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก
กรรมการ
5
นางสาว ฐานิศร คำศรี
พี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้านกุดผักหนามคำน้อย
กรรมการ
6
นาง นิภาภรณ์ ทัดเทียม
ครู โรงเรียนบ้านคำสะอาด
กรรมการและเลขานุการ
15
0231
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1
นาย เทิดศักดิ์ ยงทวี
ครู โรงเรียนบ้านดอนเขียว
ประธาน
2
นาย สมชาย แก้วกิ่ง
ครู โรงเรียนบ้านหนองยาว
กรรมการ
3
นาย พรกิตต์ ศรีแก้ว
ครู โรงเรียนอนุบาลเบญจมิตร
กรรมการ
4
นางสาว จันทร์สุดา ทองใส
พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก
กรรมการ
5
นางสาว ฐานิศร คำศรี
พี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้านกุดผักหนามคำน้อย
กรรมการ
6
นาง นิภาภรณ์ ทัดเทียม
ครู โรงเรียนบ้านคำสะอาด
กรรมการและเลขานุการ

20. ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

ที่
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1
0500
การแข่งขันเดี่ยวพิณ ป.1-ป.6
1
นาย อุทัย คำดี
ครู โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ
ประธาน
2
นาย วิสิฐศักดิ์ บุญภาค
ครู โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก
กรรมการ
3
นาย วัฒนา แม่นทอง
ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
กรรมการและเลขานุการ
2
0501
การแข่งขันเดี่ยวแคน ป.1-ป.6
3
0502
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6
4
0503
การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3
1
นาย อุทัย คำดี
ครู โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ
ประธาน
2
นาย วิสิฐศักดิ์ บุญภาค
ครู โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก
กรรมการ
3
นาย วัฒนา แม่นทอง
ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
กรรมการและเลขานุการ
5
0504
การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.1-ม.3
6
0505
การแข่งขันเดี่ยวโหวด ป.1-ป.6
1
นาย อุทัย คำดี
ครู โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ
ประธาน
2
นาย วิสิฐศักดิ์ บุญภาค
ครู โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก
กรรมการ
3
นาย วัฒนา แม่นทอง
ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
กรรมการและเลขานุการ
7
0506
การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3
8
0507
การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6
9
0508
การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3
1
นาย อุทัย คำดี
ครู โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ
ประธาน
2
นาย วิสิฐศักดิ์ บุญภาค
ครู โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก
กรรมการ
3
นาย วัฒนา แม่นทอง
ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
กรรมการและเลขานุการ
10
0509
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สมาภรณ์ ชนิดพันธฺ์ โทร 0897204916 อีเมล์ samachnid@gmail.com
ประยงค์ สายะสมิต โทร 0868700437 noy0868700437@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน bbl.ac.th
โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
Copyright © 2014 bbl.ac.th All rights reserved.